Domů > Zpravodaj > Ročník 2003 > Zpravodaj 02/2003 – březen

Zpravodaj 02/2003 – březen

Milí Příbramáci,

děkujeme za Vaše připomínky, náměty, kritická i kladná hodnocení prvního čísla Zpravodaje. Ekologické téma inspirovalo pana Miloslava Matulku k napsání dopisu. Pan Matulka sice nežije v Příbrami, ale má zde své pevné kořeny. Od roku 1948 se angažuje aktivně v oblasti ochrany přírody a není mu lhostejné okolí naší obce, kam rád jezdí. Již dříve poukazoval na špatný stav přírodního prostředí a podával návrhy k nápravě. Ve svém dopise upozorňuje mimo jiné na to, že v posledních letech, hlavně vloni a předloni, došlo k nesmyslnému rozorání posledních zbytků mezí podél polních cest v katastru celé obce. Tím se zmenšil prostor pro úkryt zejména drobné zvěře a mýcením keřů ubývá možností pro hnízdění ptactva.

Způsob využívání zemědělských pozemků dnes závisí na vůli vlastníků a následně uživatelů, tj. hospodařících subjektů, kterým byl pozemek pronajat. Základním projekčním podkladem pro návrh ekologických prvků v krajině je územní plán obce. Ten se momentálně zpracovává. Založení nových pásů nebo ploch zeleně, kterými mohou být i meze s dřevinami, vyžaduje vyčlenění parcely. Vlastníkem takového pozemku s ekologickým významem by měla být obec, aby se zajistila stabilita jeho funkce. Řešení změn uspořádání pozemků a vlastnických vztahů není jednoduchým problémem. Jako nejvýhodnější nástroj pro realizaci nových nebo obnovu starých ekologických prvků krajiny se jeví komplexní pozemkové úpravy. Pozemkové úpravy řeší racionální uspořádání pozemků včetně zpřístupnění a vyčleňují pozemky pro protierozní opatření a pro systém ekologické stability krajiny (biocentra, biokoridory). Komplexní pozemkovou úpravu vyhlašuje Pozemkový úřad buď z vlastního podnětu nebo na základě žádosti nadpoloviční většiny vlastníků pozemků v katastru.

Komplexní pozemková úprava se v nejbližší době v Příbrami nepřipravuje a tak zbývá jen apelovat na hospodařící zemědělce, aby brali ohled na hezké krajinné prvky a také na občany, aby příkopy a meze neznečišťovali odpadky.

(ju)

 

ZASTUPITELSTVO STÁLE ŘEŠÍ VODOVOD

Příprava kolaudace vodovodu je jedním z nejdůležitějších pracovních úkolů zastupitelstva obce. Firmy AP Investing a Rusín kompletují postupně všechny nezbytné dokumenty pro kolaudaci. Bylo dokončeno zaměření vodovodu. Nyní je nutné předložit potvrzení o tlakových zkouškách, provést měření vydatnosti studny a vyhodnotit čistotu vody.

S cílem zmírnit dopad pokuty od Ministerstva financí připravil JUDr. Hubička odvolací dopis, ve kterém shrnul argumenty hovořící ve prospěch obce. Členové obecního zastupitelstva pak budou problém pokuty projednávat osobně na Ministerstvu financí.

(mu)

 

EKOSLOVO

V prvním čísle Zpravodaje OÚ v Příbrami na Moravě jste se mimo jiné mohli dočíst výši poplatku za likvidaci komunálního odpadu v obci. K tomu jen pár doplňujících informací. Pokud máte popelnici naplněnou, je možno další odpadky vložit do igelitového pytle a položit k popelnici. Zaměstnanci komunálních služeb odvezou i tento odpad.

Pokud si „náhodou“ ještě někdo nevšiml, v objektu obecního úřadu jsou kontejnery na plastové láhve a sklo. U PET lahví je třeba zmenšit jejich objem, aby se jich do kontejneru vešlo víc. Jak na to? Stačí povolit uzávěr, láhev sešlápnout a znovu závěr utáhnout. Možná by stálo za úvahu umístit tyto kontejnery i na Brodek.

Za posledních několik let proběhl každoročně v naší obci sběr železného odpadu a minulý rok dokonce sběr nebezpečného odpadu, letos jsou tyto sběrové akce opět plánovány. Není proto žádný důvod pro vyvážení odpadu do „zmole“ a hyzdit tak krásné okolí naší obce. Tady bych se i přimlouval za zvýšení finančního postihu pro takové jedince, kteří budou při takové činnosti přistiženi.

V posledních letech se často někteří řidiči snaží zkrášlovat okolí silnic vyhazováním celých pytlů s odpadky. Málokdo ví, že zaměstnanci Lesů České republiky s.p. pravidelně jednou do roka likvidují miniskládky, které vznikají podél silnice Zastávka – Příbram. Děkujeme jim a také všem, kterým není za těžko se shýbnout a třeba v lese pohozenou PET láhev vzít a odnést domů do popelnice.

Výraznější oteplení poslední únorový týden signalizuje, že se nezadržitelně blíží jaro. Proto chceme všem majitelům luk a travnatých ploch připomenout, že i nadále platí zákaz vypalování suché trávy (Zákon o ochraně přírody a krajiny č.114/1992 Sb.)!

(pd)

 

JARNÍ ÚKLID

Obecní úřad prosí občany, aby provedli jarní úklid v okolí svých domů.

 

UPOZORNĚNÍ

Do 31. 3. 2003 je třeba zaplatit na obecním úřadu poplatek 50,- Kč za psa.

 

MAŠKARNÍ PLES A DĚTSKÝ KARNEVAL

V sobotu 1. března byl v Příbrami uspořádán maškarní ples, který se snažil navázat na jeho úspěch v minulém roce. I když účast byla pravděpodobně poznamenaná chřipkovou epidemií, děkujeme všem v maskách i bez, kteří se přišli pobavit, zatancovat si, odreagovat se a tím současně podpořili i kulturní život v obci.

Všechny masky byly originální, ať již vypůjčené nebo doma vyrobené. Největší úspěch měli jednoznačně Ferda Mravenec a Beruška v podání manželů Kociánových Je potěšující, že v dnešní uspěchané době si lidé najdou chvilku času, aby zapřemýšleli, jaká maska by jim slušela a mají odvahu předvést se na veřejnosti a také udělat si sami ze sebe legraci. Vždyť život se nemá brát až tak moc vážně.

Druhý den se konal dětský karneval, na kterém byla hojná účast nejen dětí, ale také rodičů a prarodičů, kteří přišli své ratolesti povzbudit. A tak děti soutěžily, tancovaly a kupovaly lístky do tomboly ostošest. Děvčata se nejraději převlékají za princezny, ale na karneval přišli i indiáni, klauni, čarodějnice, zvířátka a různé pohádkové bytosti. Cenu za nejhezčí masku získal Český Honza (J. Novák). Doufáme, že se karneval líbil dětem i dospělým a těšíme se, že se sejdeme příští rok na maškarních veselicích znovu.

(jh)

 

PŘÍBRAM NA INTERNETU

Internet je veřejně přístupná počítačová síť propojující celý svět. Vznikl v roce 1969 v USA spojením počítačů výzkumných pracovišť, s cílem vytvořit spolehlivý a výkonný systém pro přenos informací v případě války. Internet je v současnosti běžný moderní informační prostředek, jehož možnosti a význam stále narůstají. Velkou výhodou je rychlost aktualizace a rozšiřování informací téměř bez hranic. Uživatelé musí mít počítač a připojenou internetovou linku (např. přes telefon).

Ze zákona vyplývá povinnost obcí zřídit vlastní internetové stránky. Ředitelka naší školy zajistila vytvoření těchto stránek , které slouží k prezentaci života v Příbrami a zveřejňování informací. Adresa stránek je www.pribram.ixus.cz/indexm.htm. Plocha stránky je příčně rozdělena na dvě části. Vlevo je navigační panel, kde vybíráme téma a v pravé části se otevírají zvolené informace. Stránky obsahují mimo jiné historii obce, fotogalerii, informace o zájmových organizacích (zahrádkáři, hasiči, TJ Sokol) a o tradičních akcích (například hody). O aktualizaci a rozšiřování obecních stránek se stará Ondřej Blažek. Založeny byly na podzim loňského roku a jsou postupně doplňovány. Na jaře se počítá zejména s rozšířením fotogalerie o nové aktuální obrázky.

Příbramská škola má vlastní stránky na adrese www.pribram.ixus.cz, kde najdeme například školní kroniku, informace pro rodiče, fotogalerii a školní časopis.

(ob,ju)

 

Vtip

ČESKÉ PERSPEKTIVY

P. Nesvadba

 

OZNÁMENÍ, ZAJÍMAVOSTI, REKLAMA

LETNÍ TÁBOR S AEROBIKEM

Dům dětí a mládeže v Zastávce pořádá pro pohybuchtivé dívky a slečny letní tábor se cvičením aerobiku v rekreačním středisku Nesměř u Velkého Meziříčí v termínu od 5. do 12. 7. 2003. Celková cena 1 950 Kč zahrnuje dopravu, ubytování ve zděné budově, stravu 5x denně, cvičení aerobiku a další program, táborové odměny, pedagogický dozor. Přihlaste se do 15. 4. v DDM tel. 546429035.

 

AEROBIK

Cvičení pro ženy a dívky v mateřské škole nyní probíhá dvakrát týdně, v úterý a ve čtvrtek, vždy od 19 do 20 h.

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V březnu se dožívá významného životního jubilea: V. Břoušková (č.p. 230) – 55 let, Blahopřejeme!

 

HUMOR

Skotský sedlák McCormick kupuje pumpu. Prodavač ho přesvědčuje: „Kupte si tento typ, je sice výrazně dražší, ale za to má vysoký výkon. Stačí dvakrát zapumpovat a hned vám teče voda.“ Sedlák koupil doporučovaný výrobek, ale za pár dní chce pumpu vrátit: „Pumpoval jsem aspoň stokrát a voda stále neteče.“ Prodávající se ptá: „A jak máte hlubokou studnu?“ Sedlák se diví: „Na co studnu, když jsem koupil tak drahou pumpu!?“


Zpravodaj vychází s laskavým přispěním firmy DESMOND (slabo a silnoproudé instalace a výškové práce), jejímž majitelem je Ing. Pavel Kříž


Článek byl publikován 31.1.2006
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena