Domů > Zpravodaj > Ročník 2003 > Zpravodaj 04/2003 – květen

Zpravodaj 04/2003 – květen

Milí Příbramáci,

snad jste si všimli, že se nám podařilo opět trochu zkulturnit tvář obce. Byly zalepeny výtluky ve vozovce, prořezány keře a stromy podél hlavní silnice a na návsi. Příkopy a koryto potoka od hájenky jsou vyčištěné a prohloubené, byla zavezena skládka u cihelny.

Propojení vodovodu od Vysokých Popovic je nyní pod tlakem. U úpravny vody se buduje jímka pro redukční ventil. Veškerá technologie, ventily a armatury budou nainstalovány do 20. 5. Příbramský vodovod i přípojka jsou připraveny ke kolaudaci, takže lze předpokládat, že počátkem června bude rozvod naplněn vodou. Před zahájením provozu proběhne odečet vodoměrů pro zjištění počátečního „nulového“ stavu. Souběžně se snahou o co nejrychlejší zprovoznění vodovodu se řeší odvrácení pokuty za chybné kroky provedené v minulosti. Zastupitelé obce iniciovali několik jednání na finančním úřadě, jednali na Ministerstvu financí a zemědělství. Bylo doporučeno písemně přímo informovat ministra financí p. Sobotku.

Koncem dubna chtělo zastupitelstvo provést běžnou finanční kontrolu hospodaření školy. Po oznámení kontroly nebylo možné ředitelku školy kontaktovat. Nyní je ve stavu pracovní neschopnosti a následně sdělila, že k 31. 7. 2003 se z osobních důvodů vzdává funkce. Bezproblémové fungování školy je jedním z nejdůležitějších úkolů zastupitelstva a proto se zabezpečením výuky v Příbrami na další období budeme nyní intenzivně zabývat. Zápis z jednání s paní ředitelkou je zájemcům o bližší informace k dispozici na obecním úřadě.

Děkujeme všem, kteří se snažili pomoci vystopovat obecní kroniku. Posledním známým uschovatelem byl p. Procházka, který si ale nepamatoval, komu ji předal. Přihlásil se p. Ladislav Vaverka a sdělil, že kroniku od p. Procházky převzal v r. 1989 a pak ji vrátil bývalému starostovi, p. Chatrnému. Doufáme, že kronika bude brzo nalezena.

Úplný a nezkreslený přehled o dění v obci získáte, když se zúčastníte veřejných zasedání zastupitelstva, která se konají každou první středu v měsíci v 19h na OÚ.

(mu)

 

VEŘEJNÁ SBÍRKA

Vážení občané, v letošním roce plánujeme opravu pomníku padlých v 1. světové válce a pomníčku odchodu Napoleonovských vojsk. Firma Šárka z Němčic práce na obou pomnících odhadla na 41000 Kč. Vzhledem k nízkému rozpočtu obce, obracíme se na všechny občany se žádostí o přispění formou veřejné sbírky. Finanční částky, podle vlastního uvážení, můžete odevzdávat v úředních hodinách na obecním úřadě, od teď do konce srpna. Červený kříž (J. Nevřivá) věnoval 3600 Kč. Děkujeme.

 

PŘÍBRAMSKÁ POLE

Pole a louky v katastru Příbrami obhospodařuje na většině plochy zemědělská společnost AZOS, s.r.o. se sídlem v Zakřanech. Tato firma vznikla v únoru 1994 z podnětu nejvýznamnějších vlastníků půdy ze Zakřan, Lukovan, Vysokých Popovic a Příbrami. Na těchto katastrech společnost dosud hospodaří. Rostlinná výroba začínala na 1150 ha, postupem času se výměra AZOSem obdělávané půdy zvýšila na 1220 ha.

Hlavní pěstovanou plodinou jsou obiloviny, kterých se ročně osévá asi 700 ha, druhé místo patří řepce olejné s roční výměrou asi 150 ha. Na ostatní ploše se pěstují především víceleté plodiny, kukuřice a nezanedbatelný podíl mají i louky.

Živočišná výroba AZOSu se orientuje na chov prasat, kterých mají asi 600 kusů a dále se chová hovězí dobytek v počtu asi 300 kusů.

Výnosy obilovin odpovídají průměru naší výrobní oblasti a činí necelých 5 tun na hektar ročně. Letos se očekává výnos rostlinné výroby výrazně nižší. Zhruba 150 ha ozimých plodin koncem zimy vymrzlo, porosty jsou řidší a projevuje se negativní účinek nedostatku srážek v březnu a dubnu.

(jp)

 

KOLIK STOJÍ PŮDA?

Komplexní průzkum zemědělských půd byl v katastru obce proveden v roce 1963. V průvodní zprávě průzkumu se uvádí, že obec leží v mírně teplém, mírně suchém klimatickém okrsku a patří do regionu Svratecké pahorkatiny. Geologické podloží tvoří převážně horniny krystalinika, a to bítešské ruly. Na zvětralé rule se vytvořily hnědé půdy (kambizemě). V jižní a západní části katastru Příbrami se vyskytují sprašové pokryvy a pleistocenní svahoviny, které jsou substrátem hnědozemí. V úzkých údolích potoků vznikly nivní půdy glejové (fluvizemě glejové) na nevápnitých nivních sedimentech.

První bonitace půdy v Příbrami proběhla v roce 1977. V roce 1992 uskutečnil Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha, pracoviště Brno rebonitaci, jejíž výsledky jsou závazné a byly zapsány do katastru nemovitostí.

Bonitace popisuje půdní okrsky pomocí pětimístného číselného kódu. První číslo kódu označuje klimatický region, druhá dvě čísla hlavní půdní jednotku (půdní typ). Na čtvrtém a pátém místě je zakódována sklonitost, expozice, skeletovitost a hloubka půdy.

Základní cena pozemku zapsaného v katastru nemovitostí jako orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad, louka a pastvina se zjistí podle bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), které jsou uvedeny v příloze č. 19. vyhlášky 540/2002 Sb. o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů.

V následujícím odstavci jsou bez záruky uvedeny ceny BPEJ podle zmíněné vyhlášky. V závorce se uvádí výměra BPEJ v katastru obce.

 

50810 (14,5 ha) – 6,92 Kč/m2

52954 (5,5 ha) – 2,63 Kč/m2

50850 (5,5 ha) – 6,15 Kč/m2

53204 (45,1 ha) – 3,22 Kč/m2

51100 (16,5 ha) – 9,98 Kč/m2 53211 (17,5 ha) – 4,18 Kč/m2
51110 (8,5 ha) – 9,19 Kč/m2 53214 (74,9 ha) – 2,78 Kč/m2
51210 (36,7 ha) – 8,42 Kč/m2 53244 (20,0 ha) – 2,28 Kč/m2
52901 (14,0 ha) – 6,65 Kč/m2 53254 (19,1 ha) – 2,28 Kč/m2
52904 (9,5 ha) – 4,44 Kč/m2 53716 (6,0 ha) – 1,07 Kč/m2
52911 (58,9 ha) – 5,73 Kč/m2 55011 (6,0 ha) – 4,63 Kč/m2
52914 (6,0 ha) – 3,62 Kč/m2 55800 (47,2 ha) – 5,79 Kč/m2
52941 (1,0 ha) – 4,73 Kč/m2 56811 (1,0 ha) – 0,87 Kč/m2

Při výpočtu ceny zemědělské půdy se postupuje tak, že se výměra konkrétního pozemku v m2 vynásobí cenou BPEJ a připočte se 40% přirážka, která se stanoví podle přílohy č. 20 vyhl. 540/2002 Sb. a je zdůvodněna sousedstvím katastru s Rosicemi. Z ocenění podle BPEJ vychází i sazba daně z pozemků.

Nejúrodnější půdy (hnědozemě) se nacházejí v místní trati Šafranice, Popovské, Hrušovské (kolem areálu AZOS), Dubecké. Hnědé půdy a hnědozemě na svazích jsou ohroženy vodní erozí, dochází k odplavování humusového horizontu. Jako základní protierozní opatření se doporučuje zatravnění, založení travních zasakovacích pásů, vybudování mezí a průlehů, vyloučení pěstování kukuřice, orba po vrstevnici. Semenářské travní porosty na polích severně od obce plní velmi dobře protierozní funkci.

(ju)

 

OHLÉDNUTÍ ZA MÁJOVÝMI SVÁTKY

1. máj mnoho národů na celém světě slaví jako Svátek práce. Vyhlášen byl na památku pochodu amerických dělníků, kteří demonstrovali za změnu pracovní doby. Požadovali, aby dosud běžných 10 až 16 pracovních hodin denně bylo zkráceno na 8. Demonstrace se konaly v oce 1886 na území celých USA, nejmasovější byly v Chicagu, kde se pochodu zúčastnilo na 80 000 dělníků. Policie zasáhla se zbraněmi, na obou stranách střetu zůstali zranění i mrtví. Tento den chápeme v současnosti jako oslavu poctivé lidské práce a je součástí tradic odborového hnutí na ochranu zájmů pracujících.

Následující státní svátek 8. 5. připomíná výročí ukončení 2. světové války podpisem kapitulace. Morava byla osvobozena vojsky 2. ukrajinského frontu, pod vedením maršála Sovětského svazu R. J. Malinovského. Vojska měla okolo 350 tisíc vojáků, 246 tanků, 6106 děl, raketometů a minometů a podporu 637 letadel. Spolu se sovětskými jednotkami postupovali na Moravu vojáci Rumunské královské armády se 86 tisíci vojáky, 46 tanky, 999 děly a 239 letadly. Osvobozující vojska se přesouvala na Moravu hlavně od rakouských hranic, od Mikulova, ale i přes slovenské hory. Prostor Moravy bránila na straně Němců 1. pancéřová armáda pod vedení generála pancéřových vojsk W. K. Nehringa, která měla 400 tisíc vojáků, 120 tanků a útočných děl, 2150 děl a 150 letadel.

Osvobození Příbrami proběhlo začátkem května, po bitvě o Brno. Vojáci Rudé armády vstoupili do vesnice v noci z 8. na 9. května. Silnice Zastávka – Velká Bíteš měla strategický význam pro postup na západ a boje o ni byly tuhé. Dodnes nám to dokumentují zbytky zákopů v lesích podél ní. Pamětníci říkají, že Příbram byla vystavena dělostřelecké palbě. Německá těžká děla a minomety stály v místech dnešního fotbalového hřiště. Několik domů po zásahu granátem vyhořelo, byli i mrtví z řad občanů. Sovětských vojáků padlých na našem katastru bylo snad 10, památku dvou z nich dosud udržují lidé v místech provizorní hrobu na okraji lesa V občinách. Tam ani u pomníku padlých pod školou dnes nikdo neleží, mrtví vojáci byli převezeni na společný hřbitov do Ořechova.

Obrázek, osvobození Židlochovic

Sovětská jízda v sadech u Židlochovic na jaře 1945. (Převzato z dokumentace bitvy u Ořechova.) Jízdní oddíly se pak přesouvaly s ostatními vojsky na západ a byly k vidění i v Příbrami.

 

OZNÁMENÍ, ZAJÍMAVOSTI, REKLAMA

LETNÍ TÁBORY

Dům dětí a mládeže v Zastávce pořádá tábor pro rodiče s dětmi v rekreačním středisku Nesměř u Vel. Meziříčí v termínu 3.–10.8.2003. Cena je 1680 Kč pro děti a 1990 Kč pro rodiče. Zahrnuje dopravu, ubytování, stravu, výlety a další program, dozor. Pro rodiče je možnost aerobiku, služeb kosmetičky a pedikérky.

V budově na Zastávce pořádá tábor s koňmi 26.7.–2.8.2003, tábor s keramikou 9.–16.8.2003. Cena zhruba 1800 Kč. Přihlaste se v DDM na tel. 546429035.

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V březnu se dožívá významného životního jubilea: Jana Jiříčková (70 let), Alena Hájková (55 let), Alena Horáková (55 let), Ladislav Vaverka (60 let).

Blahopřejeme!

 

HUMOR

Winston Churchill jako premiér britské vlády v období 2. světové války přišel na interpelaci do sněmovny v povznesené náladě. Poslankyně Philipsová předstoupila před jeho křeslo a pronesla dotčeně: "Pane předsedo, vy jste opilý, vy jste hrozně moc opilý." Churchil se s pomocí sněmovního butlera postavil a odpověděl: "Paní poslankyně, vy jste ošklivá, vy jste hrozně moc ošklivá. A mávaje svým velkým doutníkem dodal se smíchem : "Já se z toho ale do rána vyspím!"


Zpravodaj vychází s laskavým přispěním firmy DESMOND (slabo a silnoproudé instalace a výškové práce), jejímž majitelem je Ing. Pavel Kříž


Článek byl publikován 1.2.2006
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena