Domů > Zpravodaj > Ročník 2004 > Zpravodaj 06/2004 – červen

Zpravodaj 06/2004 – červen

Ornament

Milí Příbramáci,

v červnu jsme volili zástupce do Evropského parlamentu. Evropský parlament je zastupitelským orgánem Evropského společenství, které upravuje oblasti volného pohybu osob, hospodářské, obchodní a sociální politiky, zaměstnanosti, kultury, zdraví, výzkumu, životního prostředí a rozvoje v rámci Evropské unie. Po volbách má parlament 786 poslanců. Zastoupení závisí na počtu obyvatel v členské zemi. Nejvíce poslanců má Německo (99), České republice náleží 24 poslaneckých křesel.

V tabulce uvádíme srovnání výsledků voleb do parlamentu v Příbrami s celostátními údaji. Nadprůměrná účast a preference KSČM a KDU-ČSL odrážejí věkové zastoupení občanů v naší obci a jejich politické nasměrování.

 

Výsledky v %

Účast

ODS

KSČM

SNK a ED

KDU-ČSL

ČSSD

Nezávislí

Příbram

37,58

9,77

30,46

9,77

28,16

8,62

5,75

ČR

28,32

30,04

20,26

11,02

9,57

8,78

8,18

 

KAM SE STAVEBNÍ SUTÍ

Nakládání s odpady v naší republice se řídí podle Plánu odpadového hospodářství ČR. Jedním z jeho prioritních cílů je útlum skládkování a proto se nepodporuje zakládání nových skládek a „divoké“ skládky jsou na celém území přísně zakázány. Stavební suť patří do kategorie takzvaných inertních (tj. neutrálních) odpadů. V našem okolí je možné tento odpad ukládat pouze na dvou místech:

  1. skládka firmy EKO-HUKR v Bratčicích – otevřena v pracovní dny od 7 do 16,30, cena za 1t čisté suti nebo zeminy je 250 Kč, pokud obsahuje příměsi (dřevo, sklo,…), pak se cena zvyšuje až do 600 Kč za 1 tun.
  2. kamenolom firmy HUTIRA v Omicích – otevřený v pracovní dny od 6 do 18, otevřeno je i každou sudou sobotu, ceny za 1 tun odpadu se pohybují od 120 do 320 Kč, podle obsahu příměsi.

Na odvoz stavební suti lze objednat kontejner, tuto službu nabízejí někteří autodopravci a firmy zabývající se svozem odpadů. Například firma RPS, která zajišťuje u nás svoz popelnic, si účtuje 714 Kč za 1 t odpadu odvezeného v jimi zapůjčeném kontejneru do Bratčic plus 22 Kč za 1 km cesty. Kontejner a odvoz na skládku nabízí také firma AUTO BLATNÝ, za téměř stejnou cenu. Technické služby Rosice odvážejí inertní odpady multikárou nebo Avií, účtují si 50 Kč za přistavení +390 Kč za hodinu + sazbu, která se musí zaplatit na skládce. Od října 2004 budou technické služby nabízet i zapůjčení a odvoz kontejnerů. V blízkém okolí lze autodopravu objednat u firem Šaron, Nekuža, Kopáček, Láznička aj.

(mu)

 

DEN DĚTÍ

V neděli 6. června uspořádal TJ Sokol Příbram s obecním úřadem pro děti sportovní odpoledne. Soutěže byly tentokrát rozmístěny v lese, aby se prošly nejen děti, ale i rodiče. Startovalo se z hřiště a hned za kabinami děti absolvovaly skákání v pytlích. Dále směřovaly k lesu, kde plnily vědomostní, motorické a sportovní úkoly. Například poznávání zvířat a ptáků, navlékání korálků, znalost dopravních značek. Děti nám řekly, že nejvíce se jim líbil šplh na laně, slalom na koloběžce a hod na terč. Cíl byl opět na hřišti, kde si účastníci vyzkoušeli střelbu ze vzduchovky. Každý byl po zvládnutém úkolu odměněn sladkostmi. Na závěr děti dostaly douzované klobásky a mohly si zatančit na diskotéce.

Děkujeme ZŠ Příbram za zapůjčení materiálu k soutěžím, obecnímu úřadu za finanční výpomoc a firmě FAMILY FROST za zmrzlinu, kterou děti dostaly při startu. Odhadujeme, že trať absolvovalo 50 dětí, které si v cíli hru většinou velmi pochvalovaly. Nedělní procházka lesem se líbila i rodičům. Příští rok se opět těšíme na hojný počet návštěvníků.

(tr,ju)

 

NECKIÁDA

Soutěž bláznivých plavidel pořádaná Domem dětí v Zastávce otevřela koupací sezónu na příbramském rybníku. V sobotu 12. června byl rybník v obležení diváků, kteří nadšeně fandili odvážným námořníkům. Počasí bylo poměrně teplé, ale voda se ještě nestačila příliš ohřát. Přesto zlákala několik plavců otužilců ke koupání Nejmajestátnějším dojmem působila na rybníce postel se čtyřmi příbramskými dívkami na palubě. Josef Brůža kormidloval vrátka od dvorku, velmi zajímavá byla i vojenská loď, surfový prám s názvem Oáza klidu a kupodivu plavala i těžce naložená plechová vana. Kdo chtěl, mohl zkusit své námořnické vlohy na prkenném voru či velké pneumatice. Mezi soutěžícími neustále hlídkoval záchranný nafukovací člun. Zvítězili všichni, kteří našli odvahu vyplout na klidnou hladinu chladného Příbramáku. K poslechu hrála na břehu country skupina Tremolo z Rosic, bylo zajištěno občerstvení, celý děj na hladině byl průběžně vtipně komentován konferenciérem. Akce byla velmi úspěšná a určitě se bude opakovat. Námořníci mají před sebou celé léto na trénink a popřípadě stavbu nových plavidel na příští rok.

(ju)

 

Ornament

DĚTI, RADOSTNÉ PRÁZDNINY!

Pomalu se blíží konec školního roku, vysvědčení a prázdniny, Dovolte mi proto malé ohlédnutí. Naši školu navštěvovalo 41 dětí (ZŠ 21, MŠ 20). Do družiny chodilo 15 dětí. Také jsme provozovali zájmové kroužky i pro děti z MŠ – výtvarný kroužek, angličtinu a zpívání s kytarou.

Během školního roku se uskutečnilo několik soutěží – recitační, pěvecká, výtvarná soutěž, volba MISS, mnoho kulturních a sportovních akcí (bruslení, plavání, vánoční besídka, vánoční a velikonoční výstava, maškarní karneval, vystoupení ke Dni matek,…). Navštívili jsme planetárium, Majáles v Ivančicích, několikrát divadlo, děti poznávaly obec a její okolí. Na závěr roku jsme byli na výletě v zoologické zahradě a Aquaparku v Jihlavě. Protože si přejeme „otevřenou školu“ pro širokou veřejnost, připravili jsme, nejen pro rodiče, ukázkové hodiny českého jazyka, matematiky a pracovních činností.

30. 6. dostanou děti vysvědčení, 11 z nich se může těšit ze samých jedniček. Rozloučíme se se 4 žákyněmi z 5. ročníku, které odcházejí na vyšší stupeň základní školy. Radka Čeléniová bude pokračovat v osmiletém gymnáziu na Zastávce. Všem přejeme hodně úspěchů. Příští rok přivítáme dva prvňáčky a tři děti do MŠ. Přes prázdniny se bude ve škole malovat, budou probíhat drobné úpravy školy i okolí.

Za všechny zaměstnance školy děkuji p. starostovi a celému zastupitelstvu za finanční a morální podporu, bez které by příbramská škola nefungovala. Dále chci poděkovat pedagogickým pracovníkům za jejich obětavou práci s dětmi a také ostatním pracovníkům školy – p. kuchařce, uklízečce, vedoucí ŠJ a školníkovi, kteří se výborně starají o provozní záležitosti školy. V neposlední řadě děkuji všem rodičům, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomohli.

(zš)

 

Rudolf Fila

POCTA PŘÍBRAMSKÉMU RODÁKOVI

14. května byla v Bratislavě malíři a mysliteli Rudolfu Filovi slavnostně udělena cena Dominika Tatarky za knihu Cestou. Je to nejprestižnější slovenské literární ocenění, určené autorovi za výjimečné dílo, které naplňuje humanistické tradice slovenské kultury. Kniha Cestou je soubor přednášek, článků, recenzí, projevů na vernisážích a rozhovorů z let 1965–2002. Spojuje v sobě dlouhodobý, kontinuální zájem Rudolfa Fily o moderní výtvarné umění 20. století s jeho filozofickým nahlížením na svět, člověka a svobodu umělecké tvorby.

Rudolf Fila (nar. 1932) vyučoval v Bratislavě na Střední uměleckoprůmyslové škole a vedl ateliér volné malby na Vysoké škole výtvarných umění. Stále tvoří, jeho výtvarná díla vystavují galerie v Evropě i Americe.

(ju, jk)

 

 

Vtip

P. Nesvadba

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Obecní úřad v Příbrami obnovil tradici vítání občánků. V neděli 30. května jsme vítali děti narozené v roce 2002 a 2003:

Matěj Bartošek (rodiče Jaroslava a Milan Bartoškovi), Barbora Grůzová (Kateřina a Jan Grůzovi), Adéla Nenkovská (Andrea a Tomáš Nenkovští), Petra Bouzková (Iva a Aleš Bouzkovi), Petr Slabý (Miloslava a Zdeněk Slabí).

Děkujeme žákům ZŠ Příbram a Ondřeji Blažkovi za kulturní vystoupení. Dětem a rodičům přejeme do života hodně štěstí, zdraví, lásky a rodinné pohody.

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V červnu se dožívá významného životního jubilea Dana Procházková (65 let), Jan Korotvička (75 let), Jana Špiříková (50 let), Jan Jelínek (80 let), Alois Matoušek (70 let), Metoděj Jiříček (80 let) a

Anežka Sedláčková (90 let).

Blahopřejeme!

 

HUMOR

Přijde nová učitelka do zvláštní školy, ještě plná ideálů, co všechno děti naučí. Nejprve chce vyzkoušet, co už umí. "Děti, kolik je třikrát tři?" Nikdo se nehlásí, tak jednoho žáčka vyvolá: "Tisíc!" To ji sice udivilo, ale řekla si, že je to náhoda. Vyvolá tedy dalšího. "Prosím, úterý." Tak tohle už ji dostalo, ale do třetice vyvolala ještě jednoho. "Devět," odvětí vyvolaný žáček. "No výborně, a jak jsi na to přišel?" "To je jednoduchý: Tisíc mínus úterý!"


Zpravodaj vychází s laskavým přispěním firmy DESMOND (slabo a silnoproudé instalace a výškové práce), jejímž majitelem je Ing. Pavel Kříž


Článek byl publikován 28.1.2006
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o