Domů > Zpravodaj > Ročník 2004 > Zpravodaj 02/2004 – únor

Zpravodaj 02/2004 – únor

Milí Příbramáci,

s uznáním konstatujeme, že vyhlášku o místních poplatcích jste přijali a začínáte ji zodpovědně plnit. Přijali jsme od některých z vás již platby za parkování vozidel na obecních pozemcích. Přibývají postupně i platby za psy a za odvoz odpadu. Těm, kteří zatím nezaplatili připomínáme, že za odvoz odpadů se platí 270 Kč za osobu, do konce března. Poplatek za psa v rodinném domě činí 70 Kč, za každého dalšího psa se zvyšuje základní sazba o 50 %. Poplatek se neplatí za psy používané k ochraně nebo doprovodu nevidomých, bezmocných nebo držitelů ZTP a ZTP/P. Splatnost poplatku za psy byla prodloužena do konce března.

 

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE

Na únorovém zasedání zastupitelstva obecního úřadu byli občané seznámeni s konceptem územního plánu obce. V současné době je koncept pro každého zájemce k nahlédnutí na obecním úřadě a připomínky a návrhy k němu vyřizuje Rostislav Trtilek. V půli března proběhne závěrečné projednání plánu a připomínek občanů a dotčených institucí (energetické závody, plynaři atd.) a bude vypracovaná definitivní verze územního plánu, podle kterého se bude řídit rozvoj obce zhruba po dalších 10 let.

Územní plán obce komplexně řeší funkční využití katastrálního území, tak aby byl v souladu rozvoj obce a ochrana přírodních a kulturních hodnot území. Územní plán obsahuje urbanistickou koncepci obce, tzn. plán ploch určených pro nové stavby a návrh ploch s určitým způsobem využití (např. pro sport a rekreaci). Dále obsahuje . umístění veřejně prospěšných staveb, ochranná pásma, popřípadě chráněná území, komunikace, kanalizace, atd. Plán je závazný pro udělení stavebního povolení. Kdo by po schválení plánu chtěl stavět jinde v katastru, stavební povolení nedostane. A změna územního plánu by ho stála několik desítek tisíc korun.

Pozemky určené k výstavbě obytných domů jsou podle plánu na Brodku podél silnice k hájence, v ulici Ve vilách mezi Hrubanovými a fotbalovým hřištěm a v ulici Na zámečku nad Grégrovými. V Dědině jsou stavební pozemky v ulici Skalky, za humny podél cesty od Kubíčků ke křížku, na Výhoně za školou. Jako stavební pozemky byly zařazeny i proluky mezi domy. Prostor pro rozšíření výrobních aktivit je situován v sousedství areálu Azosu. Polní trať Velké příčky u rybníka je kvůli velké erozi navržena k zatravnění. Podobný problém je na poli pod lesem Občina, tady projektant navrhl možné rozšíření zahrad a sadů z Tálků. V loukách nad fotbalovým hřištěm by měly být založeny 4 malé polyfunkční nádrže. Územní plán počítá výhledově s výstavbou čistírny odpadních vod (pod vesnicí v údolí Habřiny) a hřbitova (za obcí na kopci k Popovicím). Červeně značená turistická cesta spojující Příbram a Zastávku by měla být upravena jako cyklotrasa.

Nedílnou součástí plánu je územní systém ekologické stability (tzv. ÚSES), což je vzájemně propojený systém přírodních ploch, které udržují v krajině ekologickou rovnováhu. Základní prvky ÚSES se nazývají biocentra a biokoridory. Biocentrum je přírodní plocha (obvykle les, hájek, mokřad, část louky), která poskytuje životní prostor pro volně žijící živočichy. Biokoridory jsou pásová území umožňující pohyb živočichů mezi biocentry, jsou to jakési přírodní komunikace (např. polní meze s dřevinným porostem, louky podél vodních toků, atp.). Třetí součástí ÚSES jsou interakční prvky. Jsou to liniové pásy jako stromová alej nebo pás luk a jejich funkce je estetická i ekologická.

Podle územního plánu Příbrami se jedno lokální (místní) biocentrum nachází v lese za mlýnem. Biokoridor se táhne údolím potoka Žleby (tzv. Doubí) a spojuje újezdské, popovické a příbramské lesy. V biokoridoru se předpokládá zachování a údržba současných druhů pozemků (louky, lesíky). Při doplňování a přestavbě porostů budou preferovány duby a buky. Rybník Kuchyňka a několik ploch v lese mezi Příbramí a Zastávkou byly ohodnoceny jako významný krajinný prvek. Jedná se o oblasti esteticky cenné a jejich zachování a ochrana jsou důležité pro krajinu a ekologii. Údolí Habřiny od pramenů až k Zastávce (interakční prvek) by mělo být také udržováno v současné polopřírodní podobě, louky se nesmí rozorat.

Ačkoliv se územní plán dotýká soukromých pozemků, není zákonem stanovena povinnost jeho projednání se všemi vlastníky a není nutný jejich souhlas. Vlastníci mohou k plánu vyjádřit své připomínky a tyto musí být v dané lhůtě vyřízeny, buď kladně nebo záporně. Majitelé pozemků se ale nemusí ničeho obávat. Pokud by se podle územního plánu mělo začít něco dělat (budovat tůňka, vysazovat stromy v biokoridoru, …), nepůjde to bez jejich souhlasu. Před realizací by si navíc obec musela nechat připravit podrobný prováděcí projekt podle vlastnických parcel.

(ju)

Ilustrativní obrázek

 

ZARUČENÁ FÁMA

„Maňo, už’s to slyšela?“ „A co, teta?“ „Nakup si dopředo, budó rušit vobchod!“

Vážení, tak tohle není pravda. Včela sice nemá zájem o údržbu budovy potravin, ale jedním z hlavních bodů plánu činnosti zastupitelstva je zachování našeho obchodu. A uděláme proto opravdu vše. Obchod v Příbrami byl, je a bude!

(mu)

 

ROZPOČET OBCE NA ROK 2004

 

Příjmy:

tis. Kč

Daně

2 950,0

Správní poplatky

14,9

Poplatky za svoz odpadu

160,0

Dotace ze stát. rozpočtu

52,3

Vlastní příjmy

136,0

CELKEM

3 313,2

 

Výdaje :

tis. Kč

Doprava

190,0

Vodní hospodářství

300,0

Školství

428,1

Kultura

10,0

Tělovýchova

40,0

Bydlení, kom.služby

154,0

Péče o vzhled obce

106,0

Svoz komunálního odpadu

180,0

Požární ochrana

25,0

Územní samospráva

1 362,5

Ostatní činnosti (úroky, neinvestiční transfery)

31,0

Splátky půjček

455,6

Pečovatelská služba

31,0

CELKEM

3 313,2

 

Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný, dotace ze státního rozpočtu bývají zpravidla o 10 % vyšší. Případné zvýšení příjmů by bylo použito jednoznačně na vodovod (viz. vodní hospodářství). Nejvyšší položkou v příjmech jsou daně: z příjmů fyzických (4 %) a právnických (25 %) osob, ze závislé činnosti (22 %), DPH (37 %), daň z nemovitostí (10 %) a ostatní (2 %). Tzv. vlastní příjmy obci plynou z pronájmů a prodeje dřeva z obecního lesa. Výdaje na samosprávu zahrnují mzdy zaměstnanců obce, provozní náklady, platby za projekty a poradenství. Výdajová položka doprava je určena na opravy komunikací. V kolonce školství jsou shrnuty příspěvky zastávecké škole za naše žáky, příspěvek na provoz příbramské školy a dotace mezd pedagogických pracovníků z důvodu podlimitního stavu žáků v Příbrami. Částka nazvaná bydlení plyne na údržbu obecních bytů a platby za veřejné osvětlení.

(rb)

 

Vtip

Jiří Koštýř

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V únoru se dožívají významného životního jubilea: Patočková Marie (75 let), Chatrná Božena (75 let), Jelínek Jan (60 let). Blahopřejeme!

 

 

 

Obecní úřad srdečně zve na  

MAŠKARNÍ PLES

který se koná v sobotu 13. 3. 2004 ve 20 hod. u zahrádkářů. Hudba Tesař, vstupné 50 Kč, masky polovic, občerstvení zajištěno. Doufáme, že masopustní rej bude přinejmenším stejně veselý, jako loni.

DĚTSKÁ MAŠKARNÍ DISKOTÉKA

pod vedením Petry Kubíčkové, se koná v neděli 14. 3. 2004 ve 14 hod. u zahrádkářů. Vstupné dobrovolné, připraveny jsou hry, soutěže, ceny a také občerstvení.

 

HUMOR

Přijde vášnivý lovec navštívit kamaráda. Na stěně vidí viset překrásnou liščí kůži. Závistivě se zeptá: "Člověče, jak jsi dostal takovou lišku?" "To jsem jednou přišel k noře, zařval jsem Hůůůů!, liška vyběhla ven a já ji střelil." „A jak jsi získal tu velkou medvědí kůži, co leží u krbu?“ Domácí pán odpoví: "No, přišel jsem k sluji, zařval jsem Hůůůů!, medvěd vyběhl ven a já ho střelil." Po delší době se potkají, a ten první je celý zafáčovaný a zasádrovaný, jednu ruku vůbec nemá. Na zvědavé dotazy spustí: "To mám z toho, že jsem se řídil podle tebe! Přišel jsem k obrovský sluji, zařval jsem Hůůůů!, zevnitř se ozvalo taky Hůůůů! a vyjel vlak..."


Zpravodaj vychází s laskavým přispěním firmy DESMOND (slabo a silnoproudé instalace a výškové práce), jejímž majitelem je Ing. Pavel Kříž.


Článek byl publikován 30.1.2006
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o