Domů > Zpravodaj > Ročník 2006 > Zpravodaj 05/2006 – květen

Zpravodaj 05/2006 – květen

Ornament

Milí Příbramáci,

v květnu jsme si připomněli dva státní svátky – Svátek práce a Den vítězství, jejichž nadčasový mezinárodní význam některým z nás stále uniká. Svátek práce 1.5. má původ v Americe. Je to den, kdy byl roku 1886 krvavě potlačen protest dělníků proti nelidským podmínkám, dlouhé pracovní době, nízkým mzdám a propouštění z práce v chicagských továrnách. Je připomínkou boje za lidská a sociální práva.

Den vítězství 8.5. je celosvětovým svátkem ukončení druhé světové války. To, že hrůzy světové války nesmí být nikdy zapomenuty si uctíváme vyvěšením vlajek a položením květin u pomníků padlých. Zůstává rozum stát z toho, jak si někdo mohl dovolit ukrást věnec od pomníku osvobození Příbrami. Možná měl pocit, že tím vyjádří svůj protest proti někomu nebo něčemu. Omyl! Ve skutečnosti se dopustil hloupého, odsouzeníhodného vandalismu a znectil památku obyčejných lidí, kteří položili životy za naše osvobození od fašismu.

 

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V PŘÍBRAMI

Komplexní pozemková úprava (KPÚ) v naší obci navazuje na přerušenou KPÚ z roku 1994. Znovu zahájena byla v roce 2003 na základě žádosti a souhlasu vlastníků pozemků nadpoloviční výměry v katastrálním území. 26.4.2006 jste byli pozváni na úvodní jednání, kterého se zúčastnili zástupci Pozemkového úřadu Brno-venkov a projekční firmy Agroprojekt, PSO Brno.

Pozemkové úpravy se provádějí postupně v téměř všech okresech ČR od roku 1991. Jejich účelem a cílem je uspořádání vlastnických práv k pozemkům a vyrovnání jejich hranic, scelení rozdrobené pozemkové držby a zpřístupnění pozemků. Tím se vytváří podmínky pro racionální obhospodařování půdy, ale i zlepšení životního prostředí, protože podstatnou součástí projektu každé komplexní pozemkové úpravy je plán společných zařízení. Tento plán akceptuje účelové členění ploch podle územního plánu obce a obsahuje návrhy opatření na ochranu zemědělské půdy, ochranu povrchových a podzemních vod a zvýšení celkové ekologické stability území. Společná zařízení se navrhují často jako multifunkční. Tzn, že například nová polní cesta zlepší dostupnost některých polních tratí, ale současně může být lemována příkopem nebo průlehem (tak plní protierozní funkci) a výsadba keřů a stromů podél ní přispěje k estetice krajiny. V katastru Příbrami je několik svahů, kde dochází k vodní erozi půdy. Půda je nenahraditelný přírodní zdroj a její ochrana je velice důležitá, abychom následujícím generacím nepředali jako dědictví jen holé geologické podloží. Protierozní ochrana se v KPÚ řeší obvykle návrhy mezí, průlehů a ochranným zatravněním (může být plošné nebo pásové). A právě takové prvky bychom všichni v pozemkové úpravě v Příbrami měli podporovat. Podobně je třeba si uvědomit, jak důležité jsou biocentra a biokoridory územního systému ekologické stability (luční, křovinné a lesní porosty vymezené v územním plánu), které zabezpečují přirozené podmínky života pro rostliny a živočichy a přispívají k uchování charakteristického rázu krajiny.

KPÚ Příbram je nyní v tzv. přípravné fázi. Proběhlo úvodní jednání, geodetická firma provedla zaměření zájmového území a doplnění podrobného polohového bodového pole, byl odsouhlasen obvod pozemkových úprav, vyšetřeny nesměňované parcely, vyhodnoceny podklady a provedena analýza současného stavu. Na úvodním jednání byl zvolen sbor zástupců vlastníků v následujícím složení: předseda Jan Kadaňka (č.p. 8), Jan Hradecký (9), Jan Patočka (4), Josef Patočka (20), Jan Korotvička (7), Josef Patočka (1), Blahoslav Chatrný (99), Rostislav Trtílek (16), Alois Matoušek (236), Jiří Hradecký (za obecní úřad), Barbora Jakubcová (za pozemkový úřad). V současné době se připravují nárokové listy vlastníků, tj. vypracovává se soupis nároků vlastníka, kde je určeno, se kterými parcelami vstupuje do KPÚ, s jakou výměrou, cenou a vzdáleností parcel. Vzdálenost se určuje od kaple, cena zemědělských pozemků podle hlavní půdní jednotky v kódu BPEJ bez přirážek a srážek. Rozdíl mezi výměrou obvodu zjištěnou měřením a vypočtenou součtem plošných údajů z katastru nemovitostí se upravuje všem stejným opravným koeficientem. V rámci pozemkových úprav se oceňují i porosty (např. drobné lesy), zjednodušeně průměrnou cenou, ale jen pro směňované pozemky. Nárokový list bude vlastníkům pozemků zaslán a mají možnost vznést připomínky, které jsou pak řešeny.

V další fázi bude firma Agroprojekt, PSO zpracovávat návrh plánu společných zařízení a návrh nového uspořádání pozemků. Je nutné nejdříve vytvořit kostru dopravních zařízení (zpevněné a nezpevněné cesty), vodohospodářských a protierozních zařízení (průlehy, příkopy, retenční nádrže, vsakovací pásy, větrolamy apod.) a prvků územního systému ekologické stability (biocentra, biokoridory a interakční prvky). Pro společná zařízení se vyčleňují samostatné parcely, jejichž vlastníkem bývá v závěru zpravidla obec. Obec (stát) vstupuje do KPÚ jako jeden z vlastníků a pro směňování jejích pozemků platí stejná pravidla jako pro občany.

Do kostry společných opatření se pak navrhuje nové uspořádání pozemků. Pozemky se podle možností scelují a pokud to lze, přihlíží se k požadavkům vlastníků na jejich nové umístění. Nově vytvořené parcely musí být hodnotově v souladu se vstupním nárokovým listem vlastníka. Zákon stanovuje přípustné odchylky, které jsou pro výměru ± 10 %, pro cenu ± 4 % a pro vzdálenost ± 20 %. K jejich překročení je nutný souhlas vlastníka. Nadhodnocení v ceně nad + 4 % je možné pouze se souhlasem vlastníka, že uhradí rozdíl přesahující 4 %. Řeší se i věcná břemena k pozemkům. Vytváření návrhu představuje postupné projednávání návrhu umístění nových pozemků s vlastníky, až je dosaženo souhlasu vlastníků alespoň 75% výměry řešených pozemků. V praxi bývá dosahováno souhlasů vyšších než 90%. V této fázi je významným pomocníkem sbor zástupců, který je znalcem místních poměrů a obec, která poskytuje prostory pro jednání s vlastníky.

Po závěrečném jednání vydá pozemkový úřad „Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav“. K tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání, které se pak řeší ve smyslu zákona. Po vyřešení případných odvolání vydá pozemkový úřad „Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv“. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí (15 dní od vyvěšení veřejnou vyhláškou), se stává platným nový vyprojektovaný stav.

V této době také zanikají nájemní vztahy, zatímní bezúplatné užívání a časově omezený nájem k původním pozemkům. Uživatelé si tedy musí zajistit nové nájemní smlouvy. Po nabytí právní moci „Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav“ je vytvořena nová digitální katastrální mapa včetně souboru popisných informací, které se vztahují k jednotlivým parcelám. Tím je nový stav zaveden do katastru nemovitostí.

Vlastník může požádat o vytýčení nových pozemků na náklady státu, ale pouze jednou. Odpovídá pak za údržbu stabilizačních bodů. Proto je potřeba zvážit nutnost vytýčení pozemků. Není rozhodně vhodné požadovat vytýčení jen abyste se přesvědčili, kde se pozemky v terénu nacházejí. Na nově vytýčeném pozemku může vlastník začít hospodařit po hotové sklizni a podmítce, tj. zpravidla k 1.10., i v případě, že by zatím nebylo vydáno Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

Postupná realizace společných zařízení KPÚ (cest, mezí, zatravnění,...) je závislá na zajišťování finančních prostředků – lze na ně získat dotace státní i z programů Evropské unie. Po realizaci sice připadne vlastníkovi (většinou obci) i povinnost s údržbou zařízení, ale i toto lze řešit a najít podpůrné dotace.

Agroprojekt zpracoval geometrický plán areálu bývalého JZD. Podle něj si vlastníci mohou identifikovat svoje pozemky pod areálem, který ale do KPÚ nevstupuje.

 

POZOR NA ZLODĚJE

Příbramáci, buďte neustále na pozoru! Poslední známou lumpárnou je krádež peněženky a mobilu paní učitelky ze školy. Jako protiopatření byly ve škole instalovány jednostranné kliky a zvonky u vchodů. Chraňte si svůj majetek a buďte ostražití vůči cizím lidem. Do terénu opět vyrážejí podvodníci a prodejci s úmyslem okrást zejména starší a důvěřivé občany. V nedaleké vesnici se do domu staré paní vetřela žena s tím, že paní vyhrála věcnou cenu, ale musí za ni zaplatit 3 500,- Kč. Paní naštěstí podvodnici nenaletěla a vyhnala ji z domu. Jakékoliv podezření na zloděje nebo podvodníky hlaste na Policii Rosice nebo na obecním úřadě.

 

KAM S ODPADY?

Sběr šrotu byl posunut na 20.5. Bohužel tak měli občané ze Zastávky prostor ke krádežím s cílem snadného zisku. Zaměstnanci OÚ se snažili těm nájezdům zabránit.

Už jsme si většinou zvykli, že komunální odpad necháváme odvézt v popelnicích nebo pytlích a že nepatří na černé skládky. Papír, skol a plasty třídíme do kontejnerů u obecního úřadu. Kovový odpad sbírají 1× ročně Sokoli, ale během roku ho lze uložit v objektu bývalého JZD nebo odevzdat ve sběrně na Zastávce či v Rosicích. Velkoobjemový odpad (koberce, slamníky,...) můžete uložit od 16.6. do kontejneru, který bude na návsi, jinak ho berou sběrné dvory Zastávka a Rosice. 17.6. se na návsi bude od 10 do 17h vybírat nebezpečný odpad (televize, lednice, baterie, ...), během roku ho lze odevzdávat ve sběrných dvorech. Na stavební suť si musíte sami zajistit v případě potřeby kontejner (např. u Rosických technických služeb - 546410560) a nechat ho odvézt na určenou skládku.

 

Vtip

HUMOR

Chlubí se kamarád kamarádovi: „Tak se mi konečně podařilo proniknout do televize!“

„Prosím tě, jak jsi to udělal?“

„Jednoduše. Odmontoval jsem zadní kryt!“

 

Ornament

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V květnu se dožívá významného životního jubilea Jiří Jordánek (50 let), Ludvík Líbal (60 let), Josef Voneš (60 let), Anna Neradová (75 let) a Josefa Krejčí (95 let). BLAHOPŘEJEME!

 

VOLBY

Volby do sněmovny parlamentu ČR se konají 2. a 3.6.2006. V naší obci se bude volit na obecním úřadě, v pátek 2.6. od 14 do 22h a v sobotu 3.6. od 8 do 14h. Hlasovací lístky budou občanům včas rozneseny.

 

PRANOSTIKA NA KVĚTEN

Studený máj - v stodole ráj. Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají. V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá. Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie je jejich kuchařka.

 

PŘÍBRAMSKÝ RYBNÍK

Rybářům se podařilo opravit netěsné stavidlo a příroda pomohla rychle rybník naplnit. V těchto dnech budou rybáři prošetřovat stížnost na údajný úhyn živočichů. V létě plánují generální rekonstrukci přepadu za pomoci obce. Brzy začne rekreační sezóna. Udržujte, prosím, kolem rybníka pořádek a čistotu. Málo obcí má takový pěkný rybník a poházené odpadky mu rozhodně nesluší.


(Zpravodaj připravili mu a ju)


Článek byl publikován 18.5.2006
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o