Domů > Zpravodaj > Ročník 2008 > Zpravodaj 01/2008 - leden

Zpravodaj 01/2008 - leden

Milí Příbramáci,

do nového roku vstupte s dobrou náladou, protože horoskop roku 2008 vám dává naději na zlepšení situace v práci a zdravější životní styl. Planeta štěstí Jupiter bude po celý rok procházet souhvězdím Kozoroha. Jeho vliv by se měl nejvíce projevit v budování kariéry. Toužíte po lepším postavení v práci? Odhodláváte se už dlouho uskutečnit nové projekty? Vyhrňte si rukávy a vzhůru do toho! Jupiter v Kozorohu přináší štěstí těm, kteří se nevzdávají a neponechávají všechno osudu. Saturn, planeta moudrosti a rozvahy, se bude nacházet v souhvězdí Panny. Měla by tedy posilovat tendence péče o zdraví, touhu po čistotě a čistém svědomí. Vláda bude muset řešit problematiku zdravotnictví a vůbec to nebude mít snadné, protože Saturn často ukazuje omezení a překážky. Pamatujte, že optimismus a veselá mysl jsou polovinou každého úspěchu!

PF 2008

(ju)

 

CO PROJEDNÁVALO ZASTUPITELSTVO

Na vlastní žádost odstoupil ze zastupitelstva Jindřich Oves (KSČM). Dlouhodobě pracoval ve sportovní komisi. TJ Sokol bude spolupracovat a své problémy řešit přímo s místostarostou a starostou. Děkujeme p. Ovsovi za jeho přínos ke sportovnímu a kulturnímu životu v obci. Podle pořadí kandidátní listiny KSČM nahradí odstupujícího člena Marie Kubíčková, která řádně složila slib zastupitele a bude pracovat v komisi pro seniory. Přejeme jí hodně úspěchů.

Jako zástup za Mgr. Křížovou byla řízením školy pověřena Mgr. Jana Skácelová. Starosta předložil zastupitelům Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která byla vypracována na základě podkladů z JMK. Místostarosta seznámil zastupitele s nově vypracovanými vyhláškami – Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a další vyhláškou o místním poplatku za odpad, ve které je stanovena pro rok 2008 částka 400,- Kč za osobu anebo rekreační chatu či chalupu.

Zastupitelstvo dále jednalo o plánu investic na rok 2008. Po novém roce došlo ve škole k havárii kotle na pevná paliva. A proto prvořadý a nevyhnutelný úkol bude nutná výměna stávajícího topení za plynové. Systém topení bude rozdělen na oddělené vytápění v patře a v přízemí. Litinová topná tělesa zůstanou, budou vyměněny pouze ocelové trubkové radiátory a rozvody. Předběžně byla oslovena firma THERMONA, která předložila kalkulaci na částku 500 000 Kč a firma HRUBEŠ, která kalkulaci předloží v nejbližších dnech. Obec řeší možnost získání dotace na JMK pro tuto akci.

Modernizací topení se otevírá ekonomická otázka úspory energií. Stávající okna ve škole jsou z hlediska úniku tepla nevyhovující, proto je aktuální otázkou jejich výměna (cca 500 000 Kč). I zde je snahou obce dosáhnout příspěvku z dotačního titulu. V investičním záměru je též uvažováno o opravě střechy, která je již na hranici životnosti. Rozsah prací bude záviset na objemu financí.

Další investicí, která nás v tomto roce čeká je dobudování vodovodu B1. Obec připravuje budování inženýrských sítí u plánované výstavby tří rodinných domků v lokalitě nad č. p. 264. Jelikož tyto sítě budou navazovat na dokončenou trasu B1, kterou dozorovala firma AP INVESTING, navrhl starosta taktéž tuto firmu pro přípravu a dozor výše uvedené akce. Součástí dobudování vodovodního řadu v obci je i realizace větve směrem k areálu ZD, kde je zájem o napojení na vodovodní síť majiteli novostavby manžely Krčkovými. Taktéž do rozšíření sítě rozvodu plynu v obci je zařazeno i prodloužení plynového řadu v ulici Ve vilách (připojení novostavby manželů Hájkových). Na realizaci bude osloveno více firem.

Tak jako v předchozích letech, tak i nyní v roce 2008 má obec ve svém záměru opravit povrch obecních komunikací. Vytipována je komunikace kolem kaple až k budově obecního sálu, v rámci které bylo navrženo i vybudování stabilního parketu na návsi. Před realizací této opravy obec zajišťuje vybudování vodovodní přípojky ke kapli a do budovy obecního sálu. Součástí oprav komunikací jsou i letos naplánovány lokální (prozatímní) opravy – u Pivodových, atd. Bude osloveno několik firem.

Dalšími akcemi, které nás čekají je výměna dveří v hospodě, oprava střechy na budově obecního sálu, oprava budovy obecního bytu, hasičky, dobudování dětského hřiště na návsi, výkup pozemků v lokalitě fotbalového hřiště, v obecním sále bude provedeno obložení radiátorů. Tím se zvýší bezpečnost při akcích a zamezí se jejich případnému poškození. K dodávce a montáži byla vybrána firma STOLAŘSTVÍ Smejkal ze Zbraslavi. Předložený investiční záměr má samozřejmě svoje priority, které budou upřednostňovány a seřazovány dle finančních možností rozpočtu letošního roku.

(jt,ju)

 

ZÁPIS DO ŠKOLY

ZŠ Příbram na Moravě oznamuje, že zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2008/2009 se uskuteční dne 7.2.2008 v budově ZŠ od 14 do 15:30h. Zapsány budou děti narozené v r. 2001 (1.9.2001 - 31.12.2001) a dále děti narozené v roce 2002 (1.1.2002 - 31.8.2002). Ti, kteří obdrželi rozhodnutí o odkladu školní docházky ke dni 1.9.2008, se nemusí zápisu zúčastnit a nastoupí k tomuto datu do školy. Zápis bude probíhat ve třídě p. uč. Hlavoňkové. Co s sebou k zápisu? Rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů. Uvažují-li rodiče o odkladu, je třeba podle Školského zákona dodržet tento postup: 1) vyzvednout žádost o odklad školní docházky ve škole, 2) vyplněnou žádost s odborným posouzením (odborný lékař + příslušné školské poradenské zařízení) odevzdat vedení školy, 3) ředitel školy vydá po posouzení žádosti rozhodnutí o odkladu. Těšíme se na setkání s budoucími prvňáčky.

(js)

 

INVENTURA MAJETKU OBCE

Inventarizace majetku, závazků a pohledávek obce proběhla koncem r. 2007. Tříčlenná komise porovnávala skutečný stav majetku k 31.12.2007 s údaji vedenými v účetnictví. Výsledek je přehledně zpracován v tabulce níže. Nebyly zjištěny žádné závady, přebytky ani neupotřebitelné věci. Inventarizaci pozemků provedla f. Real Soft Brno.

(rb)

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

Dobročinná akce Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás a konala se v lednu 2008 již poosmé. Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. V roce 2007 celostátní výnos sbírky činil 58,729 milionů korun. V Příbrami se letos vybralo 15765 Kč. Všem štědrým dárcům děkujeme.

 

Obecní ples

Zveme srdečně všechny, kteří se chtějí dobře pobavit na tradiční Obecní ples. Koná se v pátek 8.2.2008 ve 20 h v obecním sále. Hraje Sagitta, připraveno bude bohaté občerstvení a tombola.

 

POZVÁNKA DO DIVADLA

Zájemci o zájezd do Mahenova divadla v neděli 9.3.2008 na detektivní komedii Osm žen ať se nahlásí p. Nenkovské (603849736). Začátek představení v 17 hodin.

 

PLACENÍ POPLATKŮ

Poplatky za psy se na obecním úřadu vybírají do konce února (70 Kč za jednoho a 105 za druhého psa v domácnosti). Za odpady se bude platit až od 5.2.2008, kdy nabude platnosti nová vyhláška (400 Kč za osobu, do konce března).

 

HUMOR

Mirek Topolánek jede se svým šoférem na výlet po českém venkově. Najednou přejedou slepici. Premiér velkoryse nabídne: „Já to vyřídím. Jsem nejmocnější muž země, sedlák to pochopí.“ Za minutu běží Topolánek k autu, zpocený, na oku monokl, v zadnici broky. „Rychle pryč!,“ křičí. Jedou dál, a co čert nechtěl, přejedou prase. Topolánek se vystrašeně podívá na řidiče: „Tentokrát vy.“ Šofér pokrčí rameny a vydá se ke statku. Topolánek čeká 10 minut, 20 minut... Po hodině se zvesela řidič vrací, kapsy plné peněz a pod paží šunku. Topolánek se ho ptá: „Jak jste to dokázal? Co jste těm buranům řekl?“ „Dobrý den. Já jsem řidič Mirka Topolánka. To prase leží před domem a je mrtvé.“

 

 


SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V lednu oslavuje významné životní jubileum František Sys (60 let). BLAHOPŘEJEME! 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 25.1.2008, poslední změna 25.1.2008
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o