Domů > Zpravodaj > Ročník 2008 > Zpravodaj 09/2008 - říjen, listopad

Zpravodaj 09/2008 - říjen, listopad

Milí Příbramáci,

vzhledem k povinnostem souvisejícím se zabezpečením voleb se zastupitelstvo sešlo až koncem října. Proto jsme se rozhodli vydat Zpravodaj za dva měsíce dohromady.

 

ZASTUPITELSTVO ŘEŠÍ SMĚNY POZEMKŮ

Jan Patočka (č.p. 4, KDU-ČSL) se z osobních důvodů vzdal členství v zastupitelstvu obce Příbram. Podle pořadí z kandidátní listiny KDU-ČSL zastupitelstvo na původní počet členů doplní Jaroslava Bartošková. Složila již předepsaný slib a stala se právoplatným zastupitelem obce. Bude pokračovat v komisi veřejného pořádku.

15.10. se uskutečnilo jednání obce se zemědělskými subjekty hospodařícími na katastru Příbrami. Hlavním cílem pracovní schůzky bylo informovat o záměrech obce a učiněných krocích po ukončených pozemkových úpravách. Dále zde byly řešeny připomínky k přístupu společnosti AZOS k erozi půdy a poškozování obecních cest. Hospodařící subjekt AZOS, s.r.o. přislíbil na tomto jednání nápravu.

Obec vyvěsila záměr o pronájmu obecních pozemků určených k zemědělské činnosti o celkové rozloze cca 6,7 ha. Přihlásily se 2 subjekty. Soukromý zemědělec Ing. Jan Patočka (č.p. 20) a firma AZOS, s.r.o. Zakřany. Zastupitelé důkladně vyhodnotili předložené nabídky a rozhodli se pronajmout pozemky p. Patočkovi. Hlavními důvody byla podpora místního podnikatele a dobré vzájemné vztahy.

Obec provedla směnu svých pozemků za pozemek, který byl ve vlastnictví paní Ondrejkové. Nově směněný pozemek parc. č. 2523 má celkovou rozlohu 14 910 m2 a bude sloužit ke směně za pozemky pod fotbalovým hřištěm (které je vybudováno na pozemcích pěti soukromých vlastníků). Dne 29.10.2008 proběhlo pracovní jednání se čtyřmi vlastníky pozemků pod hřištěm (p. Hájek Josef č. 263, Korotvička Jan ml. č. 7, Hradecký Jan č. 9 a manželé Anna a Josef Patočkovi č. 10). Na tomto jednání bylo dohodnuto, že obec zajistí rozměření obecního pozemku včetně geometrických plánů a následně s vlastníky pozemků potvrdí tuto výměnu u notáře a ukončí tak 40 let trvající nevyřešené vlastnické vztahy pod hřištěm. Všem těmto čtyřem vlastníkům patří obrovské díky, že za původně neúrodné mokřady nepožadují „vzdušné zámky“. Poslední z vlastníků (Patočka Jan č. 4) se odmítl jednání zúčastnit a pouze přislíbil, že nás bude o svých požadavcích informovat.

Paní Jiřina Foralová předložila obci žádost, na směnu některých svých pozemků v katastru Příbrami za obecní. Jako důvod uvádí, že na poli, které nyní vlastní, byla v 90. letech postavena regulační stanice plynu. Pro výstavbu byla obcí odkoupena část pozemku a prodej byl doprovázen slibem, že při pozemkových úpravách bude toto pole směněno za obecní, aby mohlo být sceleno se sousedním. Návrh byl schválen.

Byla přednesena zpráva o navýšení částky na svoz komunálních a směsných odpadů firmou AVE. V této záležitosti budou probíhat další jednání nejen s touto firmou, ale i s konkurenčními firmami.

Různé: Obecní úřad se pokouší prodat hasičské auto, zatím se žádný zájemce nepřihlásil. Zastupitelstvo schválilo výpověď z nájmu nebytových prostor, které využívá Pěstitelská pálenice s.r.o. zastoupená jednatelem Janem Patočkou č. p. 4.

(jt, rt)

 

KAHAN TECHNICKÉ SLUŽBY – KTS EKOLOGIE

Svozová firma na odpady KTS, to bylo v poslední době častým námětem zamyšlení pro některé naše zastupitele. Pro některé to byla přímo černá můra. Vedení mikroregionu Kahan obci Příbram předložilo návrh na vznik firmy KTS, která by zajišťovala svoz odpadů v členských obcích. Tento návrh vypracoval budoucí zaměstnanec navrhované společnosti KTS, což už samo o sobě je dosti nezvyklé. Návrh obsahoval čísla, která měla ukázat, jak údajně výhodné založení takovéto společnosti je (roční zisk byl garantován 2 miliony, při obratu 13,5 milionu Kč).

Firma KTS by byla pod křídly Kahanu, na její vznik by poskytla půjčku banka (leasing na auta) i jednotlivé obce! Cena pro občany za odvoz popelnice od domu by byla však stejná, takže proč do toho jít? Byl náš hlavní podstatný dotaz.

Každý má dělat to čemu rozumí, švadlena šije, pekař peče a obce se mají starat o blaho obce a občanů a ne podnikat v oboru odpadového hospodářství. Činnost svozové firmy není jednoduchá - není to jen, že přijede popelářské auto a odveze popelnice. Pořizovací cena popelářských aut je vysoká, jejich údržba a časté opravy stojí nemalé finance, dále pohonné hmoty nebo platy několika zaměstnanců a managerů, obrovské peníze stojí skládkovné, které taková firma zaplatí za uložení odpadu na skládce, v našem případě je to lom v Bratčicích.

Po opravdu podrobné konzultaci s několika firmami, které v tomto oboru podnikají, jsme zjistili, že svoz odpadu výdělečný není, že firmy mají svoje skládky nebo nezačínaly od nuly! Přesto vedení naší obce několikrát vyslechlo slogan , který od vedení Kahanu vícekrát zazněl - NA ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ SE NEDÁ PRODĚLAT. Na základě podrobné analýzy vedení naší obce spočítalo, jak moc prodělečná společnost KTS v budoucnu bude. V šestistránkovém rozboru jsme zdokladovali, že čísla v původně předloženém návrhu od vedení Kahanu, jsou smyšlená a společnost KTS by byla v několika milionové roční ztrátě. Původně vypracovaný návrh od budoucího zaměstnance KTS byl chybný o necelých 5 milionů!

Aby mohla vzniknout společnost KTS pod záštitou mikroregionu Kahan, musí její založení odsouhlasit všechny členské obce. To se i stalo, kromě naší obce a Ostrovačic souhlasili s nesmyslným rozpočtem KTS všichni. Následovně se zjistilo, že analýza naší obce byla vypracována správně, že společnost KTS bude opravdu silně prodělečná, že původní návrh od budoucího zaměstnance KTS byl podhodnocený o cca 5 milionů.

Hlavním důvodem proč nezaložit firmu KTS se paradoxně pro vedení Kahanu nestala naše negativní analýza, ale zákaz ze strany Finančního úřadu.

V současnosti je společnost KTS ekologie založena sedmi členskými obcemi Kahanu, ale již mimo mikroregion. Jak už tomu tady v Příbrami v nedaleké minulosti bylo, víme jak jednoduché je obec zadlužit nemilosrdnými dluhy (viz Příbramský dluh 15 milionů vůči FÚ z dob bývalého vedení obce) a to my nechceme, takže mezi zakládajícími obcemi společnosti KTS EKOLOGIE nejsme.

(lt,rt)

 

ČINNOST POLICIE ROSICE

Součástí časopisu Rosa je rubrika, do které přispívá obvodní oddělení Policie Rosice. S laskavým přispěním pana prap. J. Hlávka, jsme se rozhodli tuto rubriku zařadit i do našeho Zpravodaje. Na OOP Rosice bylo v průběhu září 2008 oznámeno celkem 36 trestných činů (vloupání, neplnění vyživovací povinnosti, jízda bez dokladů nebo pod vlivem alkoholu, smrtelný pracovní úraz). V září dále bylo policisty OOP Rosice prošetřeno 125 přestupků (majetkové delikty, narušení občanského soužití, nedodržování dopravních předpisů, aj.). Závažnější trestné činy z okolí naší obce:

5.9 2008 - krádež vozidla Š120 ve Vys .Popovicích - bylo nalezeno poblíž obce u lesa,

22.9 2008 - vloupání do bagru u Lukovan, krádež nafty,

26.9.2008 - poškození elektr. otevírání brány TJ Čechie Zastávka,

29.9.2008 - krádež okapových svodů ve Zbýšově na hrubé stavbě rodinného domu.

Přes obec Příbram je schválena objížďka pro osobní auta, pro nákladní dopravu je průjezd zakázán. OOP Rosice v souvislosti s tímto omezením provádí na trase objížďky dopravní kontroly. V měsíci září tak bylo při průjezdu obcí Příbram přistiženo a na místě pokutováno 10 řidičů nákladních vozidel. Měli sice výmluvy na špatné značení objížďky, ale značení bylo řádně schváleno a několikrát zkontrolováno. Je dostatečné, jak ve směru od Rosic, tak od Náměště. V dopravních kontrolách objížďky bude Policie i nadále pokračovat, dle dispozic by oprava mostu měla skončit koncem listopadu.

V září bylo na rosicku na místě blokově vyřízeno celkem 119 případů překročení rychlosti, z toho ve 26 případech se jednalo o pokutu ve výši 2 500 Kč tam, kde v obci bylo naměřeno překročení rychlosti o více než 20 km.h-1 a mimo obec o více než 30 km.h-1. Nejvíce případů překročení rychlosti (48) bylo zjištěno v obci Ostrovačice. A na závěr nabízíme ještě jednu nepříjemnou zajímavost, opravdovým rekordmanem v neplacení výživného je jeden „vydařený“ téměř 50letý otec, který dluží od března 2004 do současnosti výživné na své 3 děti a dlužná částka dosáhla výše 130 000 Kč.

(lt,jh)

 

VÝSLEDKY VOLEB 2008

Ve dnech 17. a 18.10.2008 jsme v naší obci volili zastupitele do krajských úřadů. Následující tabulka podává přehled, jaké byly výsledky voleb (v procentech) v Příbrami ve srovnání s Jihomoravským krajem a celou ČR.

Volby 2008 (%)

Příbram

Jihomor. kraj

ČR

Účast

62,03

41,05

40,3

KSČM 23,66 14,41 15,3
KDU-ČSL 30,11 23,89 6,65
Strana zelených 2,15 3,64 3,15
ODS 4,3 15,88 23,57
ČSSD 32,26 34,84 38,85

 

HUMOR

Stojí devadesátiletý stařík před Úřadem vlády a v rukou drží transparent, na kterém je napsáno: „Děkuji panu Topolánkovi a jeho vládě za krásné dětství!“ Vyleze ven mluvčí vlády a povídá: „Poslouchejte, když vy jste byl dítě, tak pan Topolánek ještě nebyl na světě!“ „No, tak právě proto za to děkuji!“

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V říjnu a listopadu oslavuje významné životní jubileum Ivan Nekuža (70 let), Věra Haničáková (75 let), Ludmila Sovková (70 let)

a Milada Hradecká (50 let). BLAHOPŘEJEME!

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 3.3.2009, poslední změna 4.3.2009
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o