Domů > Zpravodaj > Ročník 2009 > Zpravodaj 01/2009 - leden

Zpravodaj 01/2009 - leden

Vážení spoluobčané,

jsme na počátku nového roku a já Vám chci popřát jménem zastupitelů obce a jménem svým do roku 2009 pevné zdraví, štěstí a pohodu v rodině a osobním životě.

Tak jako všude je první měsíc v roce pomyslnou startovní čarou aktivit roku nového a vyhodnocení roku předešlého. Náš zpravodaj vám takřka desetkrát v roce předkládal postupný tok informací o tom, co se v obci připravuje a realizuje. A tak víte, že obec v roce předešlém znovu pokročila v postupných proměnách, které cíleně směřují k tomu, aby naše obec byla obcí upravenou, líbivou a abychom hlavně my příbramáci měli dobrý a spokojený pocit z žití v naší obci. Takže, mám-li navázat na rok 2009, mohu říci, že chceme pokračovat v posloupnosti roků předešlých. V loňském roce jsme hospodařili tak, že i s vynaložením investičních nákladů, které se blížily ke třem milionům korun, je na účtu obce na počátku roku 2009 dostatek financí, abychom mohli své záměry realizovat. I když nový rok je obecně poznamenán recesí, krizí, státními finančními škrty, útlumem a pesimismem, mohu říci, že my v obci sestavujeme rozpočet, který nám umožní realizovat akce: na budově školy novou střechou a fasádou ukončíme kompletní opravu této obecní budovy, dále nám finance umožní opravu další obecní komunikace. Rozpočet bude také počítat s investicemi na vybudování inženýrských sítí v lokalitě výstavby rodinných domků nad cihelnou. Je samozřejmé, že na velké investice jako je škola, vodovodní sítě, jsme již v loňském roce požádali o příspěvky z dotačních titulů, které nám budou šetřit vlastní náklady. Je také samozřejmě pamatováno na udržování pořádku v obci a okolí. Vzhled obce a okolí, je dnes úzce spjat s likvidací odpadů, jejichž náklady bohužel stále rostou. Firma, která nám smluvně odpad z obce odváží, navýšila z důvodu zvýšení cen za uložení a likvidaci odpadů poplatky na občana. Přesto zastupitelstvo rozhodlo nenavyšovat poplatky občanům a rozdíl uhradit z rozpočtu obce. Poplatek na občana zůstává tedy stejný jako v roce loňském, musíme ale zpřísnit platební odpovědnost občanů. Zákon ukládá termín zaplacení poplatku za odpad do konce března. Tento termín budeme vyžadovat. Výjimky v prodlužování splatnosti musí být osobně občanem projednány a sepsány na OÚ. Ve zlepšení a udržení kvality životního prostředí je stále co realizovat. V obci přibývá kontejnerů na tříděný odpad a je znát, že občan je ke svému okolí zodpovědnější. Přesto vás, občané, vyzývám – vnímejte nejenom svůj dům, vnímejte stále více své i vzdálenější okolí a radost z žití v upravených lokalitách se znásobí.

Se zájmem mladých, usadit se v naší obci a vybudovat si zde nový, moderní domov přibývá dotazů na záměr obce, co, jak a kdy se začne hovořit o realizaci investice do likvidace splaškových odpadních vod. Toto téma začíná být opravdu velmi aktuální, budeme vám proto, vážení občané, možná již v příštím únorovém zpravodaji předkládat podrobnou zprávu o možnostech a reálných termínech této investice. Nyní k tomu chci říci: je zadaná studie na vybudování splaškové kanalizace a ČOV v naší obci, náklady na vybudování této investice zcela určitě přesáhnou padesát milionů korun. Řešení hledáme společně s obcemi v našem regionu, které se nacházejí ve stejné situaci. Časově je řešení a realizace určitě záležitostí po roce 2010. Ostatní opravdu podrobně v příštím čísle.

Vážení spoluobčané. Nelze zcela postihnout v jednom příspěvku výčet všech aktivit, které chceme v naší obci v letošním roce uskutečnit. Chceme taktéž žít kulturou a společenským životem. Myslím, že je na co navazovat.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem kolegům zastupitelům, kteří byli aktivní ve svém pověření, dále chci poděkovat redakční radě a dopisovatelům zpravodaje, kronikáři a zaměstnancům OÚ, knihovny, pošty, obchodů, obecní hospody, vedení TJ Sokol a MRS, o.s. MO Rosice. Můj dík patří také vedení a zaměstnancům školy a školky a vůbec chci poděkovat všem, kdo jste se na životě obce v minulém roce aktivně podíleli.

(starosta)

 

PODEJTE PŘIZNÁNÍ DANĚ Z NEMOVITOSTÍ

Občané, jejichž pozemků se dotkly pozemkové úpravy v našem katastrálním území, mají povinnost podat na tyto změny řádné nebo dílčí daňové přiznání k dani z nemovitostí pro rok 2009. V tomto daňovém přiznání budou uvedena nová parcelní čísla a výměry pozemků, které byly dříve ve zjednodušené evidenci a byly začleněny do honů a většinou pronajaty zemědělským podnikům, které za ně platili daň. Po ukončení pozemkových úprav a zapsání nového stavu do katastru mají vlastníci pozemků povinnost nemovitosti přiznat v daňovém přiznání, které se podává na finanční úřad do 30. dubna 2009. Tiskopisy jsou k dispozici na Obecním úřadě, finančních úřadech nebo na internetu. Od letoška musí daň každoročně zaplatit vlastník pozemků, vždy nejpozději do 31.5.

(rb)

 

ZAJÍMAVOSTI Z NAŠÍ OBCE A INFORMACE OÚ

V prosinci proběhl v MŠ výtvarný kroužek pro maminky, účast byla velká. Maminky si vyzkoušely výrobu svíčky ze včelího vosku, malovat na hedvábí a sklo. Další výtvarný kroužek se plánuje před Velikonocemi. P. učitelce Křivánkové děkujeme za organizaci.

Ježíšek dotovaný Obecním úřadem přinesl do družiny a Mateřské školky nové hračky a stavebnice. Ve školce také dětem přibyl dřevěný domeček, a to s laskavým přispěním p. Drabíka a s výtvarným zkrášlením šikovné p. učitelky. Nový stojan na maňásky dětem vyrobil p. Křívánek.

Obecně závazná vyhláška obce Příbram na Moravě č. 1/2009, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů byla upravena v čl. 4 a čl. 5. Poplatek pro rok 2009 se nebude navyšovat a zůstává 400 Kč na osobu za rok.

Obec připravuje odprodej nově realizovaného plynovodu ,,Na zámečku“ a ,,Ve vilách“ JMP Net, s.r.o., Plynárenská, Brno v ceně 127 000,- Kč, dle předložené kupní smlouvy.

(lt, rt)

 

CO SE DĚLO VE ŠKOLE V ROCE 2008

Žáci se účastnili řady akcí ZŠ a MŠ viz. webové stránky obce, kde je možné nahlédnout do výroční zprávy školy za rok 2007-2008. Spolupracovali jsme také na akcích s obcí a ostatními školami např. ZŠ a MŠ Vysoké Popovice, ZŠ Zakřany, kde jsme navštívili p. ředitelku Mgr. Renatu Procházkovou. Od září začaly povinnosti 4 prvňáčkům a naše škola zkrásněla díky novým oknům, topení a modernizaci hlavně MŠ. V listopadu 2008 se konaly volby do školské rady. Za zástupce zákonných zástupců byla zvolena Andrea Nenkovská. Určitě si zaslouží poděkování za velmi pěkné vystoupení v Brně p. uč. Mecerodová a p. Nenkovská. Ke konci roku jsme se chystali na vánoční vystoupení pro rodiče, které měli žáci sami zhodnotit. Rozloučili jsme se s jedním žáčkem, který přešel od ledna do Vysokých Popovic. Celkem je ve škole 24 žáků a ve školce 17 dětí.

O své dojmy z besídky se podělil Jindřich Trávníček: Před Vánocemi jsme si pro rodiče připravili besídku. Besídka se konala v mateřské školce. První představení vystupovala školka, která měla takové tance. A pak byla hra o Ježíškovi a vystupoval dramatický a hudební kroužek. Potom byly básničky a vystupovali školáci, po básničkách byla hra o kotěti. Nakonec byly ve škole trhy. Mně se to moc líbilo a příští rok to bude zase.

(zš)

 

NAŠE VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ

Před Vánocemi jsme vystupovali v Brně na náměstí Svobody s hrou o Ježíškovi. Tu stejnou hru jsme předvedli i v příbramské kapli. Při každém vystoupení jsme měli trému. Ale vyšlo to!! Na flétnu a na kytaru nás doprovázely naše maminky, hráli jsme krásné vánoční koledy. Obecenstvu se to moc líbilo a nám taky. V hlavních rolích - Anna Nenkovská, Vojta Vojáček, Eliška Nenkovská, Petr Mareš, Aneta Doleželová, Anna Mecerodová, Kristýna Nevřivá, Broňa Jarošová, Vendula Rypková, Bára Volfová, Tomáš Bouzek, Adéla Michalová, Jirka Polák, Matěj Kružík, Adéla Nenkovská, Tereza Skálová. Režie - Šárka Mecerodová, Andrea Nenkovská, Markéta Jarošová.

(Děti ZŠ Příbram)

 

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě oznamuje podle § 46 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., že zápis do 1. ročníku pro školní rok 2009/2010 se koná ve čtvrtek dne 5. února 2009 od 14.00 hod. do 16 hod. v budově ZŠ a MŠ Příbram na Moravě. K zápisu se dostaví děti, které do 31.8.2009 dovrší šestý rok. Rodiče s sebou k zápisu přinesou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Na všechny budoucí prvňáčky se už velice těšíme.

 

 

RYBNÍK V ZIMĚ

Je pár dnů v novém roce. Příroda je sevřena mrazivým krunýřem, je to čas, kdy nelze většinu aktivit realizovat. Rybník Kuchyňka je pokryt ledem o tloušťce nebývalé. A na tuhle dobu jsme právě čekali. Ledový příkrov nám umožnil, abychom provedli ořez porostů na pravé straně rybníka a vyčistili přestárlé kmeny vrb a jív. Tato činnost byla konzultována s odborem životního prostředí i s vedením rybářského svazu. Našemu rybníku je a bude věnována v součinnosti s rybářským svazem stále větší pozornost.

(starosta)

 

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE

Obecní úřad pořádá 28.1.2009 zájezd do Městského divadla Brno na muzikál: "Cikáni jdou do nebe". Odjezd autobusu je v 18:30 hod od Kaple se zastavením na Brodku. Další zájezd do divadla se plánuje v dubnu 2009.

V neděli 1. února se bude opět konat Dětská diskotéka. Listopadová diskotéka měla velký úspěch, proto jsme se rozhodli tuto akci zopakovat. Odvážnější děti si i tentokrát mohou zazpívat do mikrofonu. Drobné občerstvení bude zajištěno.

Plesová sezona je tady! A s ní i Obecní ples! V pátek 6. února ve 20 hodin se přijďte pobavit do obecního sálu, čeká na vás občerstvení a bohatá tombola a k tanci nám zahraje Sagitta.

V neděli 1. března v 15 hodin se bude konat v sále u zahrádkářů Maškarní karneval pro děti. Každé dítě v masce má svoji výhru v tombole. Moc se na vás těšíme.

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V lednu oslavuje významné životní jubileum Jana Čechová (60 let), Bohumila Lukášová (60 let) a Jaromír Dvořáček (75 let). BLAHOPŘEJEME!

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2009

Letos se vybralo 15 305 Kč, děkujeme všem dárcům. Loni byl výtěžek sbírky použit na zdravotnickou techniku pro hospic v Rajhradě a podporu Charitní ošetřovatelské služby.

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 5.3.2009, poslední změna 5.3.2009
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o