Domů > Zpravodaj > Ročník 2009 > Zpravodaj 03/2009 - březen

Zpravodaj 03/2009 - březen

Milí Příbramáci,

ZŠ a MŠ Příbram na Moravě srdečně zve všechny občany na již tradiční Vítání jara. Vystoupí žáci ZŠ a MŠ se svým programem a potom společně půjdeme hodit Morenu do vody. Na závěr odemkneme jaru zavřená dvířka. Akce je naplánována na pondělí 30. března, začátek je v 10 h na parkovišti u samoobsluhy. Za deštivého počasí se akce přesouvá na středu 1. dubna.

V ZŠ a MŠ Příbram na Moravě proběhne ve středu dne 22. dubna 2009 Den Země spojený s Dnem otevřených dveří. Děti formou společné a skupinové práce se budou celý den věnovat rozšiřování vědomostí o planetě Zemi, shlédnou výukový materiál k danému tématu, budou diskutovat o přírodě, základních podmínkách pro život, o půdě a její důležitosti pro vše živé. Rodiče i ostatní občané se mohou přijít za dětmi podívat od 8 do 11:30 h.)

Kniha

Podle kalendáře je už sice jaro, ale zima opouští svou vládu velmi pomalu. Pro naše předky byl rituál vynášení zimy a vítání jara významnou událostí, kterou prožívalo celé společenství. Dospělí a staří ale jenom přihlíželi. Přímými aktéry byli mladí lidé, dospívající nebo děti, ti, kteří představují naději do budoucna. Na Smrtnou neděli tedy zhotovila svobodná děvčata (nebo mládež) symbolickou ženskou figurínu nazývanou Smrt (Smrtholka, Morena, Mařena - ve Slezsku zároveň vynášeli i Mařocha v mužské podobě). Ke zhotovení Morany se používalo to, co už nebylo k potřebě, suché větve, roští, stará sláma, uschlá tráva z loňska... Morana bývala ustrojena do bílého a okrášlena náhrdelníky a ozdobami z vyfouknutých vaječných skořápek a prázdných šnečích ulit, tedy symboly smrti a zmaru vždyť figurína Morany představuje smrt, nemoci, bídu a všechno, co lidem škodí. Děvčata smrtku vynesla za vesnici, kde byla spálena (oheň je stejně jako voda očistný živel) nebo častěji vhozena do potoka nebo řeky, která ji odnesla z vesnice jako symbol překonání zimy. Smrt a neštěstí jsou pryč, voda je vzala... Jako kontrast k Moreně bylo líto (letečko, májíček), které symbolizovalo příchod jara a obnovení života. Na rozdíl od smrtky bylo vytvořeno ze živých a barevných materiálů - stromek nebo zelená ratolest ozdobené pentličkami znamenají v magii život. Důležitým doprovodem líta byla panenka, jako další symbol budoucnosti, znázorňující plodnost. S takovýmto lítem nebo lítečkem pak mladí koledou obešli vesnici a u každého domu obřadními zpěvy a říkankami oznámili, že je zima pryč. Od hospodářů za tu dobrou zprávu dostali něco dobrého na zub a nakonec si z dárků uspořádali hostinu.

(js)

 

HISTORIE PŘÍBRAMSKÉ ZVONIČKY

V minulosti tvořila jasnou dominantu na příbramské návsi zvonička. Vysoká, štíhlá stavba, čtvercového půdorysu, zakončená střechou jehlanového tvaru, na jehož hrotu byl umístěn kříž. Dotvářela poklidnou siluetu Dědiny, jak ji vidíme na dobových pohlednicích nebo fotografiích. Necelé dvě století se obcí rozléhal hlas zvonu až do roku 1940. V té době, pro špatný technický stav, byla zbořena rozhodnutím obecní rady a příslušného brněnského úřadu.

S příchodem křesťanství na Moravu přišly i zvony, jenž měly jeden prostý úkol – svolávat věřící několikrát denně k modlitbám. Během času plnily i funkci výkonného sdělovacího prostředku a mecenášem při zřizování zvoniček byla i šlechta. Kromě toho, že třeba svolával poddané na robotu, poskytoval pravidelným zvoněním i orientaci v čase. Jak to bylo v roce 1741, kdy se dokončila výstavba zvoničky, se můžeme jen domnívat, protože zvonička stála, ale nebyl zvon!! Ten dovezli z Brna až v roce 1748, tedy v roce vysvěcení kapličky. Je možné, že tentýž rok i den byla vysvěcena i zvonička. Důvodem, proč Příbramáci 7 let čekali na zvon, mohl být, buď nedostatek peněz, anebo také dlouhá doba samotné zakázky pro brněnskou zvonařskou dílnu. Brno a Brodek u Přerova (fy. Dittrich) byli hlavními výrobci zvonu nejen pro Moravu,.ale i pro Prahu (fy. Jaroš). V této souvislosti je zajímavé si připomenout, že Velkou Bíteš proslavila v 16. stol. Rodina Kovářů výrobou zvonů. Příbramská zvonička se vlastně objevila ve správné době. Jednak v roce 1740 usedá na trůn císařovna Marie Terezie – význačná osvícenská reformátorka a dále v roce 1760 je nalezeno v Oslavanech uhlí. Tímto zvon vskutku vyzváněl na lepší časy a tyto skutečnosti pozitivně zasáhly do života Příbramáků.

Znovy

Během I. svět. války se náš zvon nevyhnul rekvírování – tj. zabavení pro válečné účely. Vysoký obsah mědi (80 % a cínu 20 %), byl výhodný k výrobě nábojnic a kanónů. Zvon byl pak nahrazen železným, který se stal slabou náhražkou – poskytoval horší zvuk a kvůli korozi měl menší životnost. Okolní obce (Rapotice, Újezd, Stanoviště) mají ve svém centru na návsi zvoničku i kapličku pod jednou střechou - tak se stavělo hlavně později. Příbram měla tyto dvě stavby, nezávislé na sobě, na dvou místech.

Po II. svět. válce byl železný zvon opět využit, když ho provizorně zavěsili mezi trámy pod lípami u pomníku padlých. Tam sloužil určitou dobu, než došlo k jeho poškození. A jak praví rčení, že historie se v různých obměnách opakuje, totéž platí pro současnost. Dnes máme sice zvon, který zakoupil pan farář Peřina, ale čeká se na výstavbu zvoničky. Má doplňovat naši moderní kapli – jistě bude ještě krásnější.

(drjh)

 

POPLATKY ZA ODPADY

Upozorňujeme občany, že poplatek za odpad je splatný do 31. 3. 2009. Důrazně žádáme občany, aby tuto lhůtu dodrželi! Poplatník, který nemůže ze sociálních důvodů splatit poplatek jednorázově, zažádá písemnou formou u obecního úřadu o rozložení platby do dvou splátek. Pokud nebudou poplatky zaplaceny včas, případně zažádáno o odložení splatnosti, budou podle zák. č.565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů tyto poplatky vymáhány!!!

 

ROZPOČET OBCE NA ROK 2009

PŘÍJMY rok 2008 rok 2009
Daně 5 049 235,46 4 190 000,00
Správní poplatky 20 305,00 11 100,00
Poplatky za svoz odpadu 252 211,00 265 800,00
Dotace ze SR + volby 725 900,00 107 400,00
Vlastní příjmy 591 434,90 596 000,00
CELKEM 6 639 086,40 5 170 300,00

VÝDAJE rok 2008 rok 2009
Doprava 1 268 692,00 650 000
Voda a kanalizace 72 383,00 1 074 000,00
Lesní hospodářství 29 060,00 40 000,00
Školství 1 840 879,30 1 707 800,00
Kultura 333 276,00 60 000,00
Tělovýchova 89 025,50 60 000,00
Bydlení, kom.služby 303 117,50 290 000,00
Péče o vzhled obce 53 338,50 50 000,00
Výstavba inž.sítí, územní plánování, komun. služby 341 910,60 880 000,00
Svoz komunálního odpadu 268 881,00 335 000,00
Požární ochrana 21 935,50 10 000,00
Územní samospráva 1 603 299,20 1 820 600,00
Dotace KAHAN 26 454,00 44 500,00
CELKEM 6 252 252,10 7 021 900,00
Splátky půjček 355 600,00 354 500,00
Schodek rozpočtu 31 234,30 -2 206 100,00

Příjmy obce jsou oproti loňskému roku koncipovány jako výrazně nižší a to jednak z důvodu avizovaného poklesu HDP a tím i poklesu prostředků určených obcím, dále pak nejistotě v poskytnutí zažádaných dotací. Částka na dopravu obsahuje budování další obecní komunikace, v rozpočtu školy je plánovaná nová střecha a zvýšené položky na vodu a inženýrské sítě souvisí s výstavbou 7 nových domků na kraji obce. Schodek rozpočtu bude pokryt z běžného účtu obce, jehož zůstatek byl k 1.1.2009 2 747 722 Kč a ke dni schvalování rozpočtu (11.3.2009) 3 107 877 Kč.

(rb)

 

Vtip

 

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE

Kocour

Odjezd do Mahenova divadla na hru Ideální manžel bude 5.4. v 17 h od kaple se zastavením na Brodku.

Obecní úřad pořádá 30.5. zájezd do termálních lázní Velký Meder. Zájemci se mohou nahlašovat a informovat na OÚ.

 

JAKÝ BYL DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL

Jako šelma, kočka tygrovitá jsem si předminulý týden bezvadně zařádila s kovbojem, číňanem, vílou, princeznou a spoustou dalších masek na karnevale. Nejen, že jsem si protáhla tlapky při soutěžích, ale taky jsem si zatancovala a odnesla jsem si i odměnu! Díky Pate a Mate, díky DJ, díky teto Mirko! Už se těším na příští karneval.

(Žákyně ZŠ)

 

Kytice

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V březnu oslavuje významné životní jubileum Jiří Hájek (65 let), Marie Blažková (75 let), Josef Volavka (70 let), Blahoslav Chatrný (85 let), František Brázda (60 let), Jiří Hradecký (65 let) a Jarmila Chmelíčková (70 let). BLAHOPŘEJEME!

 

CO PŘIPRAVUJÍ SOKOLI

Milí spoluobčané, rádi bychom vás informovali o našich aktivitách, které chystáme v blízké budoucnosti. Za pár dní začíná jarní část fotbalové sezóna. V podzimní části jsme se umístili ve druhé polovině startovního pole, ale přes zimní období jsme se tvrdě věnovali přípravě a doufáme, že budou lepší výsledky posuneme se v žebříčku o nějaké místo vzhůru. Tímto zveme všechny fanoušky i příznivce sportu, aby nás přišli podpořit na první jarní utkání, které sehrajeme na domácím hřišti proti Oslavanům dne 12.4.

Jako další věc, kterou chystá Sokol na nejbližší dny, je již tradiční pálení čarodějnic 30.4., kde zahraje skupina Noví Kaskadéři. Za pár dní bude následovat před-pouťová zábava, kde bude hrát Sagitta a pouť s kapelou Lesanka. Konkrétně 8 a 10. května. Jako další akce přibude Orientační běh, který je naplánovaný na 25.5. se startem i cílem na hřišti. Toto je výpis kulturních akcí, které nás čekají v nejbližší době a na které vás všechny srdečně zveme.

(sokol)

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 16.4.2009, poslední změna 16.4.2009
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o