Domů > Zpravodaj > Ročník 2009 > Zpravodaj 04/2009 - duben a květen

Zpravodaj 04/2009 - duben a květen

Milí spoluobčané!

Zdravím vás všechny v májovém čase a dovolte mi, abych předložil hodnocení dění v naší obci na přelomu prvního a druhého kvartálu letošního roku.

Po chladném březnovém čase nám až dubnové počasí dovolilo plně rozvinout investiční iniciativu v obci. A tak byly zahájeny práce, které tak trochu souvisí s jarním a předpouťovým pořádkem po obci. Byl opraven povrch komunikace v ulici ,,Ve vilách“, dále úsek komunikace od Obecního úřadu ke kapli, byla také provedena lokální oprava výtluků po celé délce komunikace přes obec do Vysokých Popovic. Dále byl zastřešen balkon obecního sálu ,,U zahrádkářů“ a současně provedena oprava střechy a okapů. Byla obnovena fasáda kapličky sv. Floriána (nad školou). Souběžně s těmito dokončenými akcemi je provedena oprava kanalizace v ulici ,,nad starou palírnou“, kde bude v nejbližším termínu opravován povrch celé této cesty.

Měsíc duben je vnímán jako měsíc jarního úklidu a je chvályhodné, že naši občané opravdu gruntovali, neboť dokázali naplnit jedenáct velkoobjemových kontejnerů různými druhy odpadu, který by leckdy končil v úvozech kolem obce. Přes toto pohlazení za úklid v našich příbytcích musím upozornit na výskyt nelegálních skládek materiálu ze stavební činnosti v lokalitách les např. za Ráčilovou hájenkou. Tento odpad do lesa nepatří, ten má místo na řízených skládkách v Omicích, nebo v Náměšti nad Oslavou.

Doufám, že nebudeme pořádní pouze v měsíci dubnu! Je snahou obce a doufám, že většiny vás, občané, mít obec pohlednou a upravenou a proto vás prosím, všímejte si prostranství před vašimi domovy a v rámci možností buďte nápomocni při pokosení trávy, úklidu, ořezu stromů často z vašich zahrádek, které jsou v převisu nad obecními pozemky. Obec nestihne vše, jsme obec, která má nejvíce zatravněných ploch na prostranstvích. Takto jsme tedy byli iniciativní v jarním čase tohoto roku.

Chtěl bych ještě informovat o velmi důležitém úkolu, který obec v horizontu dvou příštích volebních období musí řešit a to je splašková kanalizace napojená na ČOV (čistička odpadních vod). Vedení obce si nechalo vypracovat odbornou studii na tuto investici. Složitost a náročnost této investice je patrná i z předložené kalkulace, která je součástí studie, a ta je ve třech variantách – od 61 milionů až do 73 milionů. I když může být tato investice takřka z 80% dotována, pro obec s rozpočtem 6 milionů je to opravdu částka velmi vysoká. Můj osobní názor : Realizaci této investice by měla obec zahájit poté, až bude veškerý nemovitý majetek v pořádku, až bude budova školy naší chloubou, až obecní úřad bude naší reprezentační budovou, až sportovní areál bude důstojným stánkem naší mládeže.

(starosta)

 

PŘÍBRAMSKÝ RODÁK

Většina z nás žije spokojený život průměrného člověka. Máme běžná zaměstnání, koníčky a dovolenou také trávíme zcela standardním způsobem. Máme ale mezi sebou i spoluobčany, kteří zažili ve svém životě něco, o čem je rozhodně zajímavé nechat si vyprávět. Chtěla bych se s vámi podělit o zážitky z rozhovoru s Ing. Richardem Hájkem.

Narodil se 18. srpna 1950 v příbramské rodině automechanika, později úředníka Richarda a dělnice Blanky. Navštěvoval ZŠ v Příbrami a dokončil ji na Zastávce, kde pak dále navštěvoval tehdejší gymnázium. Poté absolvoval studium slaboproudého inženýrství na Vojenské akademii v Brně, obor spojovací technika. V roce 1973 se oženil s Marií Šrámkovou z Lukovan, se kterou vychovali dva syny – Richarda (1975) a Martina (1980).

Profesní kariéru vojáka z povolání zahájil jako poručík u radioprůzkumného útvaru v Litoměřicích. V roce 1979 byl přemístěn do Prahy na Generální štáb ČSLA. Zde pracoval nejdříve jako informační analytik a od r. 1986 jako náčelník celoarmádního pracoviště odpovídajícího za vyhodnocování výzbroje armád cizích států. V r. 1991 byl po postgraduálním studiu povýšen do současné hodnosti plukovníka. V roce 1999 po absolvování diplomatické přípravy odjel do Izraele, kde pracoval více jak 4 roky ve funkci Přidělence obrany na zastupitelském úřadu ČR v Tel Avivu. Seznámit se až tak z blízka s izraelsko-palestinskými problémy jistě vede k jinému úhlu pohledu na tuto zem, než člověk získá z médií. Židovský národ je ze zkušeností p. Hájka enormně vzdělaný a ambiciózní. Stát má vysoce rozvinutou ekonomiku, sociální a kulturní úroveň. Mezi Židy je patrná vysoká míra solidarity, obrovské sjednocení tohoto národa po návratu do své pravlasti. Zde však již více jak půl století nemohou najít přijatelný způsob koexistence s Palestinci, jimž návrat Židů bezesporu přinesl i prosperitu, vzdělání a pokrok.

Pan Hájek ze svých cest do Betléma dovezl příbramské kapli dar v podobě ručně vyřezávaného betlému z řezbářské dílny zdejšího mistra Zacharii. Vyprávění p. Hájka o „Svaté zemi“ bylo natolik zajímavé, že jsem získala jeho příslib uskutečnit v případě zájmu veřejnou besedu. Poskytl nám také svoje DVD, kde zachytil různé památky a zajímavá místa z Izraele, doplněné komentářem k jejich historii. Toto DVD je k zapůjčení na OÚ nebo u L. Trtílkové. Delší verzi tohoto článku, např. i s názorem na umístění radaru v ČR, najdete na obecních internetových stránkách.

(lt)

 

NOVÝ PŘÍBRAMSKÝ KOLOTOČ

Podle mně je ten nový kolotoč úžasný. Když jsme šli s družinou ven na procházku k houpačkám, byl tam nový kolotoč. Všichni se na něj hnali, ale za chvíli byl zase skoro prázdný, protože bylo skoro všem špatně. Některým se i motala hlava a někteří dokonce z kolotoče padali. Moc se mi líbí. Dřív mě to u houpaček v dědině moc nebavilo a přestávala jsem tam chodit, ale jak tam je nový kolotoč, chodím tam moc ráda, i když je mi po dlouhém točení občas špatně.

(Anna Cimermanová)

 

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ Z MŠ

V pátek dne 29. května po 16 h se bude konat na zahradě u naší školy a školky, oprava a renovace herních prvků. Bude se opravovat zadní stěna domku na hračky, houpačka, podesta na průlezce, je potřeba všechny herní prvky natřít a upravit porosty a květiny před vstupem do školky. Zveme srdečně všechny dobrovolníky maminky, tatínky, babičky i dědečky, kteří mají chuť a pracovní elán zkrášlit dětem jejich zahradu. Prosím nahlaste se u paní učitelky v MŠ. Dobrovolníci, kteří se nemohou v tento den zúčastnit, se mohou přihlásit na další brigádu, kde se budou herní prvky natírat dalším nátěrem. Bližší informace naleznete na nástěnce v MŠ.

 

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

KDY SE HLASUJE?

Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat ve dnech 5. a 6. června 2009. V pátek 5. června se bude hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 6. června se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

KDO MÁ PRÁVO HLASOVAT?

Občan ČR má právo hlasovat ve volbách do EP, pokud nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz.

 

KDE SE HLASUJE?

Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jejíhož obecního úřadu je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou. Volič může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území České republiky, pokud hlasuje na voličský průkaz.

 

JAK SI MŮŽE VOLIČ OPATŘIT VOLIČSKÝ PRŮKAZ?

Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do EP a nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden. Volič může požádat o vydání voličského průkazu nejdříve písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče doručeným nejpozději do 21. května 2009 obecnímu úřadu.

JAK SE HLASUJE?

Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.

(rb)

 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V dubnu a květnu oslavuje významné životní jubileum Jan Nekuda (60 let), Ludmila Rejtharová (70 let), Jiřina Hvězdová (60 let), František Horák (60 let). BLAHOPŘEJEME!

 

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

Odjezd do divadla Reduta na představení Kvak a Žbluňk bude 23. května ve 13:45 h od Kaple se zastavením na Brodku.

Obecní úřad dále pořádá 14. června zájezd do Zámecké jízdárny v Náměšti nad Oslavou na komedii v nastudování pražského divadla Palace "Velká zebra aneb Jak že se to vlastně jmenujete". Odjezd bude v 17:45 h od Kaple. Hrají: Ondřej Vetchý, Jaromír Dulava, Kateřina Hrachovcová, Martina Hudečková. O čem komedie bude? Christian vydrží s každou ženou jen chvíli a pro své zmizení využívá osvědčeného triku. Nečekaně se však setkává se svými "vdovami" i novou snoubenkou. Zájemci se mohou hlásit u p. Nenkovské, tel. 603849736.

Obecní úřad spolu s TJ Sokol zve srdečně všechny děti na Dětský den, který spolu oslavíme v sobotu 6. června ve 14 hodin. Začínáme na fotbalovém hřišti a na děti bude čekat spousta her a zábavy.

(an)

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 22.7.2009, poslední změna 22.7.2009
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o