Domů > Zpravodaj > Ročník 2009 > Zpravodaj 06/2009 - červenec

Zpravodaj 06/2009 - červenec

Milí Příbramáci,

vítejte u čtení dalšího čísla příbramského Zpravodaje. Prázdniny jsou v plném proudu doufáme, že si je všichni užíváte v maximálním zdraví a s letní pohodou.

Bohužel ne všichni si budou tyto prázdniny pamatovat jako pohodové. Patříme mezi šťastlivce, kterých se netýkají celorepublikové problémy s povodní. Letošní záplavy ukázaly, že nejenom obce v okolí řek jsou v ohrožení velké vody. V některých částech republiky drobné potůčky odnesly obyvatelům veškerý majetek a bohužel mnohde si povodně vyžádaly i lidské životy. Je na posouzení každého z nás, zda chce a může těmto lidem se zatopenými domy pomoci. Pomoci lze i zasláním pouhé sms ve tvaru- DMS POVODNE09 na číslo 87777. Je zřízena i řada bankovních kont na pomoc lidem postižených povodní.

Pomoc lidem v nouzi, je jistě krok správným směrem, bohužel se však objevila řada podvodníků, kteří peníze vybírají neoprávněně. Zvažte prosím dobře, na jaký účet a jaké organizaci zasíláte svoji finanční pomoc.

Přejeme všem krásný a úrodný zbytek prázdnin, ať už prožitý doma v okruhu svých blízkých nebo na slunné dovolené.

 

ZAJÍMAVOSTI Z NAŠÍ OBCE

I měsíc červenec byl naplněn novým děním v naší obci. Na střeše školy jsou práce v plném proudu. Deštivé počasí sice způsobilo řadu nepříjemností, ale do budovy školy díky pilnému „vylévači kbelíků“ nenapršelo a nebyly napáchány větší škody.

Kronikář, po velmi namáhavém nashromáždění potřebných informací od spoluobčanů, zapsal uplynulý rok do Obecní kroniky. Kronika je k nahlédnutí na obecním úřadě a v co nejkratší době bude záznam z roku 2008 umístěn i na obecních internetových stránkách. V zápisech pana kronikáře je možné najít informace nejenom z dění v naší obci, ale i v celém našem státě, stejně tak i informace poskytnuté zájmovými organizacemi a firmami z Příbrami.

Fotky dětí MŠ a ZŠ z konce školního roku, jsou též nově k nahlédnutí v obecní fotogalerii na internetu. Na příjezdovou cestu k rybníku Kuchyňka byly nainstalovány větší kameny. Všem řidičům zdůrazňujeme, že před rybníkem je zbudováno parkoviště a není nutné s autem zajíždět téměř do vody.

 

OPAKUJÍCÍ SE NEŠVARY V NAŠÍ OBCI

Připomínáme občanům, že pálící dny jsou stále středa a sobota. Část občanů si nedělá příliš velké problémy s pálením čehokoliv. S názorem „co hoří, dá se spálit“ neotálejí spálit mokrou trávu, listí popř. „přiživí“ oheň nějakou PET lahví, aby se neunavovali s odnášením do kontejneru.Stížnosti sousedů majitele, který založil vyfotografovaný kouřící ohýnek s obsahem jistě zajímavým, byly zcela určitě oprávněné.

 

Dovolte nám připomenout některá pravidla:

  1. pálit lze pouze dřevní odpad v suchém stavu.
  2. pálení musí probíhat v souladu s platným Požárním řádem obce Příbram n. M., musí být dodrženy podmínky bezpečnosti.
  3. pálení nesmí probíhat na veřejných pozemcích.
  4. je zakázáno pálení ostatních složek komunálního odpadu (např. mokré dřevní hmoty, papíru, textilu, plastů, nebezpečných odpadů atd.)
  5. je zakázáno pálení dřevní hmoty v době špatných rozptylových podmínek a inverze. Ten, kdo pálení provádí, je povinen zajistit maximální ohleduplnost vůči okolí (§ 127 obč. zákoníku).
  6. je zakázáno jakékoliv pálení v době zvýšeného požárního nebezpečí.
  7. při pálení musí být zajištěn trvalý dohled dospělé osoby.

Mnozí občané – jsme přesvědčeni, že jich je většina – se snaží tato pravidla dodržovat. Stačí však jeden či dva paliči, kteří zapálí vlhké listí či dřevo a Příbram mizí v kouřové mlze.

 

Co k problematice pálení říkají předpisy? Občanský zákoník (zák.č. 40/1964 Sb.) říká, že vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného, nesmí obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, atd.

Zákon o odpadech (zák. č. 185/2001 Sb.), který nevyjímá ani dřevní rostlinný odpad, mj. říká, že odpady musí být využity případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí. Dále říká, že odpady lze spalovat, jen jsou-li splněny podmínky stanovené předpisy o ochraně ovzduší.

Co říká zákon o ochraně ovzduší (zák. č. 86/2002 Sb.): podle § 3 odst. 5 je každý povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství jím vypouštěných znečišťujících látek stanovených podle tohoto zákona a prováděcích právních předpisů. Dále říká, že v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminována chemickými látkami.

Dle § 40 odst. 10) zák. č. 86/2002 může OÚ uložit pokutu ve výši od 500 do 150 000 Kč osobě, která poruší alespoň jednu z povinností uloženou podle § 3 odst. 5 (zák. č. 86/2002). Pokud si tedy nehodláte narušit většinou křehké sousedské vztahy, pokuste se být soudní a chovejte se v souladu s dobrými mravy.

Dalším stále se opakujícím tématem je volné pobíhání psů po obci. Jedná se o zhruba pět stále stejných jedinců, kterým jejich majitelé umožňují volné potulování po obci. Tito čtyřnozí kamarádi ohrožují převážně děti, znečišťují exkrementy obec a ničí majetky vlastníků psů opačného pohlaví. Opětovně tedy připomínáme, že majitelé toulavých psů, by si své miláčky měli více hlídat.

Vy, kdo máte zájem tento problém řešit, vyfoťte volně pobíhajícího psa a zašlete nám foto včetně data jeho pořízení na obec@pribramnamorave.cz a my se pokusíme osobním jednáním s vlastníkem a např. vystavením na obecní vývěsce přinutit majitele tento stav napravit.

 

ZMĚNY V REDAKČNÍM TÝMU ZPRAVODAJE

Některé osoby jsou při obecních aktivitách vidět více, některé jsou ukryty v zákulisí, ale jejich práce je přesto značně viditelná a důležitá. Takovouto osobou pro naši obec jistě byla paní Ing. Jana Konečná (Uhlířová). Děkujeme tímto paní Konečné, že řadu let s maximální profesionalitou pracovala na vydávání a tvorbě našeho Zpravodaje. Z celého srdce přejeme ať do další éry svého života – „vykročí tou správnou nohou“.

Tvorba Zpravodaje je týmovou prací několika osob. I nadále se budeme snažit mít články všeobecně zajímavé pro všechny generace žijící v naší obci.

 

ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN

Každého z nás mnohdy může zaskočit situace, se kterou si nevíme rady. Celkem v 18ti oborech nám však potřebnou radu mohou poskytnout bezplatné občanské poradny.

Tyto poradny poskytují např. sociální poradenství, poskytnou rady týkající se bydlení, pojišťovnictví, ústavního práva, trestního práva, poradenství poskytují

i v oblasti zdravotnictví a školství. Ročně tyto poradny, poskytující nezávislé, odborné, nestranné sociálně odborné poradenství, bezplatně vyřídí až 50 tisíc dotazů Nám nejblíže je Občanská poradna Anenská 10 Brno, tel. 545 241 828 nebo Poradenské centrum Triada, Orlí 20 Brno tel. 542 221 499. Kompletní informace můžete také najít na adrese www.obcanskeporadny.cz

 

PŘÍBRAMSKÉ HODY SE BLÍŽÍ

Datum blížících se hodů se kvapem blíží, přinášíme proto několik důležitých informací pro budoucí stárky i ty, kteří se na naše hody prostě jen těší.

Kroje stárkům se budou tradičně půjčovat v Náměsti, cena se pohybuje okolo 250 Kč. Dámské kroje budou zapůjčeny z Ivančic s cenou do 500 Kč. Zatančit na Předhodové zábavě si budeme moci už v pátek 11.září, k tanci a poslechu bude hrát Martin Tesař. V sobotu 12. září proběhne tradiční stavění máje a v neděli budou stárci tančit za doprovodu Doubravěnky. Další bližší informace vám poskytne Radka Patočková.

 

AKCE POŘÁDANÉ OBECNÍM ÚŘADEM

Dne 26. září pořádáme zájezd do termálních lázní MOŠOŇ v Maďarsku. Případní zájemci se mohou hlásit a informovat na Obecním úřadě.

Divadelní představení "Velká zebra" v Náměšti nad Oslavou bylo kvůli nemoci přeloženo na pondělí 28.září v 18 hod. Odjezd autobusu bude v 17 hod od kaple.

 

HUMOR

Co ses dneska naučil ve fyzice, Honzíku?” “Že věci se teplem roztahují a zimou stahují.” “A můžeš uvést nějaký příklad?” “Jistě, třeba prázdniny – v létě jsou delší a v zimě kratší ...”

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsíci červenci oslavili významné životní jubileum tito naši spoluobčané, Patočka František (60), Kříž Pavel (50). Srdečně blahopřejeme!

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 13.12.2009, poslední změna 13.12.2009
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o