Domů > Zpravodaj > Ročník 2011 > Zpravodaj 01/2011 - leden a únor

Zpravodaj 01/2011 - leden a únor

Vážení spoluobčané,

působení mé osoby ve vedení obce, předcházel neočekávaný běh událostí, který moji původní nevoli pro vykonávání nynější funkce, změnil do současné podoby. S vděkem jsem přijal nepsané právo stodenního hájení a nyní, plně si vědom důvěry a zodpovědnosti, která mi byla svěřena, udělám maximum pro zkvalitnění života v naší obci. Mezi podstatně zkušenějšími kolegy, je tento post přirovnáván k cestě slzavým údolím. Já pevně věřím, že díky vaší podpoře se tyto vize nenaplní.

O současné špatné ekonomické situaci není třeba dlouze debatovat. Tento stav vyžaduje hospodařit s veřejnými financemi ještě lépe než v minulosti. Jsme nuceni postupně učinit nepopulární opatření a vyhodnocovat jejich následky. Jedním z prvních, bylo zvýšení poplatku za odpady. Po třech letech byla částka zvýšena na 450 Kč/občana/rok. Důvodem byly stále narůstající náklady, kdy v roce 2009 obec doplácela na občana téměř 70 Kč, což představovalo bezmála 40 tisíc z obecního rozpočtu. V roce 2010 se již jednalo o částku mírně převyšující 50 tisíc.

Dalším opatřením bylo přehodnocení spínání veřejného osvětlení. Před rekonstrukcí veřejného osvětlení byla roční spotřeba cca 120 tisíc Kč, po rekonstrukci 50 tisíc Kč. Během uplynulých pěti let se tato částka vyšplhala na 100 tisíc Kč. Současný stav monitorujeme a dle požadavků obyvatel budeme provádět korekce.

Roční spotřeba plynu a el. energie je v obecním majetku (vč. ZŠ a MŠ) bezmála 550 tisíc Kč. Oslovili jsme dodavatele těchto energií a očekáváme snížení cen a současně jsme učinili kroky pro celkové snížení odběrů.

Díky uvážlivému hospodaření předcházejícího vedení jsme převzali obec finančně zdravou, bez dluhů a s téměř 1 milionem na kontě. Budeme se snažit pokračovat ve stejném duchu tak, jak říkával pan Baťa „Hospodařte se zdravým selským rozumem.“

Z dotací, které se nám již podařilo zajistit, uvádíme Příspěvek na veřejně prospěšné práce. Obec může od 1. března. do 30. června zaměstnat tři zaměstnance. Za měsíční plat všech tří osob nevynaloží více jak 4 tisíce z vlastní kapsy. Předpokladem je, že příspěvek Úřadu práce bude prodloužen do 30. listopadu.


Prozatím neověřenou informací, kterou nás stát děsí je, že obce se budou muset spolupodílet na nákladech na platy nepedagogických pracovníků ve školství. Roční provoz naší ZŠ a MŠ vyšplhá na necelé 3 miliony Kč. Na této částce se obec podílí přibližně 570 tisíci Kč, a to převážně na provozní náklady. Prozatím připravujeme krizová řešení, ale žijeme v naději, že se tak nestane. Co je ale nad slunce jasným faktem, že škola i školka v naší obci musí přežít tyto finančně nelehké časy.

Mým koníčkem i zálibou je sbírání starých fotografií zachycujících obyvatele a život v naší obci. Fotografie si pouze zapůjčuji, naskenuji a neporušené do druhého dne vracím. Mám jich několik set a rád bych s podporou stejných nadšenců uspořádal v následujících týdnech posezení. Vize je, že fotky budeme promítat na velkoplošné plátno a u sklenky vína vzpomeneme na ty nezapomenutelné chvíle. Ke každé fotografii patří příběh. Těch jsem již slyšel spousty a často zastesknu po dobách, kdy mezilidské vztahy byly na úrovni, o jaké se nám mladším ani nezdá. Náves i okolí bylo plné lidí a každý víkend se konala nějaká kulturní akce. Nyní mám po procházce obcí pocit, že nás zastihla epidemie. Když navštívím nějakou kulturní akci, mám tento pocit ještě silnější. Naše obec byla prosycena nesčetnými spolky a zájmovými sdruženími, které nám závidělo široké okolí. Byl to pojem být příbramský hasič, fotbalista, zahrádkář, chovatel, hokejista nebo členka Svazu žen, Červeného kříže …

Posledními Mohykány těchto spolků v naší obci je TJ Sokol. Tato organizace doposud přežila všechny režimy a patří jim obrovský dík, že se nestará pouze o vlastní členy, ale že organizuje kulturní akce a volnočasové aktivity dětí. S velkou radostí také sleduji mladé hasičské nadšence a doufám, že navážou na 120 ti letou tradici a že rukou společnou posunou život v naší obci tím správným směrem. Další velký dík patří sl. Čeléniové a pí. Pelikánové za vedení tanečního kroužku nebo pí. Nenkovské za vedení kroužku hudebního. Trošku „ostudou“ je neorganizovanost místních žen a ostudou obecní je, že se nám nepodařilo vytvořit funkční klub seniorů. Kde všichni jste? Vždyť tady bylo tolik aktivních členů různých organizací a spolků.

Měl bych velkou prosbu na všechny, kteří dozráli do stavu, kdy by rádi předali své zkušenosti mladším. Obec bude vždy podporovat volnočasové aktivity pro děti. Pokud by měl někdo sílu založit kroužek šachů, tenisu, volejbalu, nohejbalu, ping-pongu a pod, budeme se snažit zajistit patřičné zázemí. Předem všem za jakoukoli snahu děkuji.

Plánů má zastupitelstvo spousty, budeme vás s nimi pravidelně seznamovat.

(Starosta)


PODĚKOVÁNÍ

Nyní je mojí milou povinností několika slovy ocenit práci člověka, který se nesmazatelně zapsal do novodobých dějin naší obce. Tímto člověkem je náš pan starosta Jiří Hradecký. Starosta, který udělal spoustu práce pro rozvoj naší obce. Mohl bych zde vyložit spousty superlativů, kterými bych stejně nebyl schopen vyjádřit vše. Bylo mi ctí s ním pracovat a snad mi bude odpuštěno, když tak trochu netaktně za nás všechny Příbramáky řeknu: „Jirko děkujeme moc za vše, čím jsi život v naší obci udělal krásnějším.“

(Starosta)


OBECNÍ AKTUALITY

♠ Od prvního března se uvolnil obecní byt ve škole. Z části bytu vytvoříme školní tělocvičnu, která tolik chybí, z části archiv školy a z další části by šla vytvořit místnost řekněme nazvaná „dámské fitness“. Pokud by se „posbíraly“ všechny rotopedy a trenažéry, které doma většinou plní funkci věšáků, mohly by zde místní dámy trošku kolektivně mučit vlastní těla. Člověk je tvor společenský a není nad přirozenou rivalitu, která donutí dostat ze sebe maximum. Uvidíme, jaký bude ohlas.

♠ Dne 13. května od 15 hodin do 16. května do 10 hodin, budou u požární nádrže přistaveny kontejnery na velkoobjemový komunální odpad. Současně s ním mohou občané vozit i odpad nebezpečný. Bližší informace zveřejníme na obecním webu a prostřednictvím obecního rozhlasu.


VÝZNAMNÍ PŘÍBRAMŠTÍ OBČANÉ

V budoucích číslech Zpravodaje pro vás připravujeme pravidelný výčet příbramských rodáků a osobností, které v naší obci významně působili v minulých letech. Mnohdy sáhneme až do daleké historie, v některých případech se budeme zmiňovat o významných osobách z let nedávných.

Budeme se snažit vyzdvihnout z temnot dějin jména osob, které byly v naší obci lidmi váženými, ctěnými a veřejně uznávanými. Celé jejich životní osudy jsou v současné době již nedohledatelné. Jejich činy byly však natolik výrazné, že jsou zapsány v příbramské Obecní kronice a určitě stojí za zmínku i nyní. Snad některý z jejich potomků rád zavzpomíná a řekne si: „Tak z této krve pocházím i já.“


První osobou, kterou si dovolujeme vybrat je pan Rudolf Ševčík. Intenzita jeho působení byla zcela jistě dána jeho funkcí správce školy, kde působil jako učitel od jejího založení roku 1893. Jak ukazují záznamy z Obecní kroniky během jeho téměř 20 ti leté kantorské činnosti v naší škole, byl dokonalým vzorem učitele. Jeho charakter se vyznačoval přesností a svědomitostí. Ve školních lavicích vychoval celou generaci příbramských občanů a jeho jméno bylo vždy vyslovováno se zaslouženou úctou. Zejména díky němu můžeme v současnosti nahlédnout do školní pamětní knihy a zamyslet se nad skutečností, že při otevření školy bylo ve školních lavicích 173 žáků.

Jeho zásluhy byly uznány veřejně roku 1909, kdy byl obecním zastupitelstvem jednomyslně jmenován čestným občanem. Působil také jako člen obecního zastupitelstva a jako tajemník obce. V roce 1895 společně s hutním dozorcem Janem Kadaňkou a Františkem Brunnerem založil Dobrovolný sbor hasičský, jehož byl prvním náčelníkem a čestným členem. Hasičský sbor měl v tehdejších letech v Příbrami silnou pozici. Zejména pro jeho přínos příbramským občanům v době tehdejších častých požárů. V obecní kronice z roku 1920 se mimo jiné píše - příbramští hasiči lokalizovali 18 místních, 4 přespolní a účinni byli i u 8 požárů lesních.

Rudolf Ševčík byl taktéž zakladatelem příbramského Čtenářského spolku, což byl výrazný zdroj osvěty v naší obci. Na závěr dodáváme snad jen citaci z Obecní kroniky: „Při jeho odchodu z příbramské školy, málokteré oko zůstalo nezaroseno.“

(lt)


POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCE

V pondělí 7. března 2011 se v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu uskuteční první schůzka pro děti, které se chtějí naučit tancovat lidové tanečky na blížící se příbramské hody. Srdečně jsou zvány všechny děti od 6 ti let, které se chtějí naučit něco nového, příjemně si zadovádět a svoje taneční dovednosti chtějí předvést v den konání hodů. Bližší informace u paní Nenkovské tel: 603849736, přezůvky prosíme sebou.


Dětský maškarní karneval se bude konat v neděli 20. března 2011 ve 14 hodin v obecním sále. Na děti čeká spousta her, drobné odměny a spousta zábavy.

Obecní úřad Příbram na Moravě nabízí pozvánku na představení „Jakeovy ženy“ hostujícího divadelního souboru Háta v Kulturním domě Cristal v Rosicích. Představení se koná v úterý 3. května v 19 hodin.

Hra Jakeovy ženy je inteligentní komedií o partnerských vztazích, o citových vazbách, o důvěře a nevěře. Neobvyklé obsazení (jeden muž, šest žen) na nápaditém půdorysu prolínajících se reálných i vysněných dialogů slibuje v inscenaci návštěvnicky atraktivní zábavu. Hra je zároveň i velice dojemná a citlivě poučná.

V hereckém obsazení se nám představí Libor Hruška, Zbyšek Pantůček, Adéla Gondíková, Ivana Andrlová a další.

Bližší informace u p. Nenkovské na tel. č.603849736


HUMOR

Vypovídá tramp Mihule před Okresním soudem: „To bylo tak, slavnej soude. Sedím si takhle v hospodě, piju pivo a ničeho si nevšímám. Najednou slyším děsnej rachot. Někoho bijou. Votočím se a co nevidím - voni mlátěj mě !!!“


SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Počátek letošního roku byl důvodem k oslavě životního jubilea pro tyto naše spoluobčany: Procházka František (75), Havlová Jaroslava, Dvořáková Jiřina, Brůžová Jarmila, Chatrná Jiřina, Simonidesová Alena, Marešová Dobroslava, Gajdošová Anděla, Pivoda Stanislav (65), Procházka Robert (70), Bartošková Marie.

Všem srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví a velkou dávku spokojenosti.

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 5.3.2011, poslední změna 5.3.2011
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o