Domů > Zpravodaj > Ročník 2011 > Zpravodaj 04/2011 - červenec, srpen

Zpravodaj 04/2011 - červenec, srpen

 Občasník Obecního úřadu v Příbrami na Moravě
www.pribramnamorave.cz


Vážení spoluobčané,

všechny vás srdečně vítám odpočaté, usměvavé a v dobré náladě při čtení našeho zpravodaje. Nemůžu se nezmínit o velice zdařilé akci nejen pro děti, organizovanou panem hospodským a místními hasiči, což byla ukázka dovedností a techniky HZS Rosice, Zastávka, Příbram n. M. a Policie ČR. Bylo zde opravdu co k vidění a je třeba poděkovat všem zúčastněným. Ani následující týdny nám nedovolí kulturně strádat, proběhnou dvě velké akce. První proběhne díky iniciativě našich stárek a stárků a ta druhá díky Gymnáziu v Zastávce.
V měsíci červenci jsme neměli v pracovním procesu zaměstnance žádného a bylo to znát. Od srpna máme nového kmenového zaměstnance pana Josefa Brůže a dva zaměstnance na VPP. Ti nám to tu po měsíci zase zkulturnili a v rámci finančních možností zvelebili. I z důvodu blížícího se termínu, do kdy bude muset mít obec splaškovou kanalizaci a čističku, musíme začít více šetřit. Prozatím hledáme rezervy a po změně logiky veřejného osvětlení, změně operátorů telekomunikací, nyní přehodnocujeme rezervované příkony a tarify odběrných míst elektřiny. Koncem měsíce budeme vybírat nového dodavatele plynu a el. energie, kde očekáváme úspory v řádu 50-ti tis. Celkové úspory výše zmíněných kroků přesáhnou částku 100 tis. a měly by se přiblížit částce 150-ti tis. za rok.
Od Čt 27. 10. od 15:00 do Po 31. 10. 10:00, budou na obvyklém místě přistaveny kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad. V příštím čísle Zpravodaje si vás dovolím poučit, v jakém stavu budou odpady odebírány.

(starosta)

 

Slavnostní odhalení pamětní desky Rajmundu Habřinovi
na jeho rodném domě v Příbrami na Moravě se uskuteční dne 28. září 2011


Program:
10.00 – shromáždění na návsi v Příbrami a společný odchod k rodnému domu Rajmunda Habřiny
10.30 – zahájení a přivítání hostů u rodného domu

 

 O životě a významu díla R. Habřiny promluví doc. PhDr. Ladislav Soldán, ukázky z Habřinova díla přednese Jan Kačer. Pamětní desku odhalí akademický malíř Rudolf Fila.
 Akce se koná za účasti velvyslankyně Slovinské republiky Mag. Smiljany Knez a pod záštitou senátora PČR prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc.
 V programu vystoupí pěvecký sbor studentů Gymnázia T. G. Masaryka v Zastávce
Plánovaný závěr v 11.00, občerstvení zajištěno, Parkování na návsi. Srdečně zvou pořadatelé Gymnázium T. G. Masaryka a Obec Příbram na Moravě.


Rajmund Habřina (básník, prozaik, překladatel)
28. 9. 1907¬ Příbram na Moravě – ¬2. 4. 1960 Brno
Narodil se jako Rajmund Chatrný v rodině nemajetného havíře, který však své děti podporoval na studiích a pomohl tak rozvinout jejich talent.
Po studiích na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně na počátku třicátých let začal Habřina působit jako středoškolský učitel, současně se zapojil do brněnského literárního a kulturního života. Postupně se stal nepřehlédnutelnou kulturní osobností. Přispíval do mnoha novin, časopisů a sborníků (Lidové noviny, Rozhledy, Venkov a další). Zvlášť významná byla jeho spolupráce s časopisem moravských spisovatelů Kolo, který v letech 1935-1941 spoluredigoval. V souvislosti s tím se podílel i na knižnici Nová knihovna Moravského kola spisovatelů (1937-1941).
Pro účast v odboji byl 17. 1. 1941 zatčen a vězněn až do roku 1945 v německých věznicích, mimo jiné v koncentračním táboře Mauthausen-Gusen. Za svoji odbojovou činnost v době okupace byl vyznamenán Československým válečným křížem. Po celý život se zabýval problematikou česko-jugoslávské, speciálně česko-slovinské literární vzájemnosti. O české literatuře publikoval ve slovinských časopisech, o slovinské literatuře naopak v časopisech českých, ze slovinštiny i překládal.
Poválečný společenský vývoj, zejména po roce 1948, který probíhal v linii komunistické kulturní
politiky, autorovi neumožňoval tvořit podle jeho představ. Habřina se tak umělecky odmlčel a věnoval se svému povolání učitele, v posledních letech života byl ředitelem Gymnázia Křenová v Brně. Jeho dílo se postupně stalo polozapomenutým, na svou příležitost však stále ještě čeká.

Výběr z díla:
Marný smích k věčnosti (1930), Legendy vzpoury (1934), Ohnivá země (1938), Sasanky (1938),
Valašská stráž (1938), Jan Adam z Víckova (1939), Věnec z klokočí (1941), Vězeň za dráty (1945),
Krvavý účet (1946), Nadčlověk a nadnárod (1946)

Autor textu: PhDr. Jan Ondroušek
 

SVATÝ VÁCLAV
Den české státnosti slavíme na Václava, 28. září.
Nejvýznamnějším nositelem tohoto jména byl kníže České země, svatý Václav. Období jeho vlády není přesně známo, pravděpodobně je to ale mezi léty 925–935. Dle tradice je trvalým dědicem naší země a vládu mají panovníci od sv. Václava dočasně jen propůjčenou. Zemřel rukou svého bratra Boleslava I. právě 28. září. Kníže Václav je jedním z hlavních patronů České země. Zasloužil se o šíření křesťanství v naší vlasti, dal postavit celou řadu kostelů, včetně založení chrámu sv. Víta v Praze. Podle historických pramenů žil ctnostným a zbožným životem, konal skutky lásky a milosrdenství. O jeho svatosti svědčí různé zázraky, které se podle legend odehrávaly většinou až po jeho smrti.
Se svatým Václavem se v dnešní době můžeme setkat na nesčetně zobrazeních v kostelích jemu zasvěcených. Ostatky sv. Václava jsou uloženy v Praze. Jezdecká socha svatého Václava na Václavském náměstí je také vyobrazena na dvacetikorunové minci. I my se dnes můžeme obracet ke svatému Václavu a prosit o přímluvu, např. Svatováclavským chorálem:

 

 

“Svatý Václave, vévodo české země,
kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha!
Kriste, eleison.
Ty jsi dědic české země, rozpomeň se na své plémě,
nedej zahynouti nám ni budoucím, svatý Václave!
Kriste, eleison.
Pomoci my tvé žádáme, smiluj se nad námi,
utěš smutné, zažeň vše zlé, svatý Václave!
Kriste, eleison. “
 

 

 

 

PŘÍBRAMSKÉ HODY

budou probíhat ve dnech 10. a 11. září 2011.
V sobotu 10. září se bude od 8.00 stavět mája. Byli bychom rádi, kdyby se stavění máje zúčastnili všichni, kterým není tato akce lhostejná. V okolních vesnicích je stavění máje velkou událostí. Sejdou se chlapi z celé vesnice a pomáhají. Poté jdou do hospody postavenou máju zapít. Nebylo by špatné tuto tradici zavést i v naší dědině. Vždyť tato akce se týká nejen stárků, ale i všech občanů naší vesnice. Tak se prosím nestyďte přijít.
Po celodenní přípravě na hody si přijďte večer zatancovat na předhodovou zábavu, která se bude konat v obecním sále od 20.00 h za doprovodu hudební skupiny „Tremolo“.
V neděli 11. září začne ve 14.00 u hospody průvod stárků, který bude doprovázen dechovou hudbou jak jinak než „Doubravěnky“.
 

Průvod bude zakončen krátkým vystoupením menších dětí, které se pilně připravovaly a už se moc těší, aby vám mohly ukázat, co nacvičily. Stárci zatančí českou besedu a poté bude přečteno hodové právo. Těšíme se na vaši hojnou účast.

(JaVy)

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
Prázdniny rychle uběhly a školáci se opět vrací do školních lavic.
1. září jsme přivítali 8 prvňáčků (Denisa Brychtová, Kristýna Čalkovská, Dominik Doležel, Martin Hájek, Petr Joch, Libor Kopečný, Gabriela Slabá a Lukáš Trtilek). Jejich třídní učitelka je Blanka Sedmíková.
Od Jihomoravského kraje dostáváme příspěvek 800,- Kč na jednoho žáka 1. ročníku, který jsme použili na zakoupení školních pomůcek a pracovních sešitů. Z rozpočtu školy pak děti dostaly tričko s názvem naší školy a reflexní zvířátko na aktovku. Ve třídě budou spolu s žáky 2. ročníku. Přejeme jim, aby první školní léta prožily v pohodě, aby do školy chodily rády.
Po mateřské dovolené se k nám vrátila pí učitelka Michaela Špačková, která se bude starat o volný čas žáků ve školní družině. Provozní doba je prodloužena do 15.00 h.
Tento rok nabízíme ve spolupráci s DDM Zastávka tyto kroužky:
- Hudebně-dramatický – A. Nenkovská
- Sportovní hry – M. Špačková
- Korálkování – D. Rotterová
- Anglický kroužek pro mladší žáky – B. Sedmíková
 

- Taneční - R. Čeléiová

Do 4. třídy přibyl jeden žák, celkový počet žáků v ZŠ je tedy 23. Mateřskou školu navštěvuje také 23 dětí, což je plná kapacita. Provozní doba je od 6.30 do 16.00 h.


V minulém šk. roce jsme žádali o dotaci téměř 400 tis., kterou zaštiťuje MŠMT pod názem „EU peníze školám“. V průběhu prázdnin byla schválena a za získané prostředky zakoupíme moderní učební pomůcky, interaktivní tabule a školních lavice do 1. třídy.
Jako každý rok chystáme pro děti spoustu kulturních i sportovních akcí. Veškeré aktuální informace můžete sledovat na našich webových stránkách www.zspribram.cz.
Žákům, kteří přestoupili do ZŠ v Zastáce na druhý stupeň či do primy zastáveckého gymnázia přejeme hodně úspěchů.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na běhu školy a kteří ať materiálně či jinak škole pomáhají. Obci a jejich zastupitelům děkujeme za dobrou spolupráci.

Za ZŠ a MŠ Mgr. Dana Křížová, ředitelka

 

FOTBALOVÁ SEZONA 2011/2012
Tak nám začala nová sezona a všichni doufáme, že po dlouhé době budeme okupovat trošku jiné pozice než v sezonách předešlých. Vzhledem k tomu, že v minulosti jsme se potýkali s nedostatkem hráčů, muselo vedení oddílu na tuto situaci zareagovat a zajistit posily. To se podařilo a mohli jsme v mužstvu přivítat hned 8 nových hráčů, které jsme získali na přestup, či hostování. Jedná se o tyto hráče: Roman Běšínský, Petr Hudec (přestup z Vysokých Popovic), Aleš Mařa (přestup FC Čebín), Tomáš Koláček (hostování z FC Čebín), František Král (přestup FC Slovan Rosice), Lukáš Dostál, Lukáš Janda, Zdeněk Wasserbauer (hostování z FC Slovan Rosice). Doufáme, že tito hráči dobře zapadnou a vytvoří zdravě konkurenční prostředí v již dlouhou dobu stagnujícím týmu a konečně pozvednou úroveň příbramského fotbalu do vyšších pater a budeme si přát, aby se soupeři opět začli bát jezdit do Příbrami.
A jak již věrní fanoušci určitě ví, tak toto posílení začalo nést svoje ovoce. I když první dva zápasy se bodově ještě nevydařili – okresní pohár v Radosticích jsme prohráli 0:1, ale zápas byl více než vyrovnaný, což uznal i soupeř, který nešetřil na naše mužstvo chválou.
 

 

Pak již přišel soutěžní ročník a bohužel první kolo, které nás nepotkalo v ideální sestavě, kdy se víc jak polovina mužstva nemohla zúčastnit či ještě nemohli nastoupit z důvodu nevyřešení hostování či přestupů. Proto jsme měli k dispozici pouze 11 hráčů a úvodní zápas jsme nezvládli a prohráli doma s Říčany B 1:3. Po tomto zápase došlo ke zlomu hned v dalším kole jsme jeli do Babic, kde jsme jednoznačně vyhráli 3:1 (2x L. Hvězda, 1x O. Patočka). Poté přišel další domácí zápas se Zakřany B a kdo nebyl, tak může litovat, protože jsme vyhráli 4:1 (3x L. Janda, 1x R. Běšínský) a spálili jsme nespočet dalších šancí, takže by se nikdo nemohl divit, kdyby zápas skončil 10:0. A co víc, na fotbal se dalo konečně i koukat. Bohužel jsme se nevyhnuli ani výsledkovému excesu, kdy jsme vyhořeli ve Vysokých Popovicích 8:3 (2x R. Běšínský, 1x J. Frecer)
Těmito výsledky (vyjma Vysoké Popovice) Vás chceme pozvat na další domácí a pro ty skalní i venkovní zápasy a věříme, že i v dalších zápasech budeme pokračovat v nastoleném trendu a že novým posilám se zde bude líbit a budeme předvádět to, co od nás naši fanoušci očekávají.
Možná, že se někomu nelíbí trend, který jsme zde nastolili, ale pokud příbramská mládež nemá o fotbal zájem, je třeba, pokud chceme, aby fotbal v Příbrami pokračoval zajistit jiné hráče, kteří o fotbal zájem mají a jsou schopni pro něj i něco obětovat, což se podařilo. A i když to pro nové hráče není nejlehčí, protože musí dojíždět z poměrně velké vzdálenosti a náklady na dopravu jsou poměrně značné, zvlášť když si vše musí platit sami, tak jsme rádi, že jsou do fotbalu zapálení a jsou to opravdové posily. Proto bychom jim chtěli tímto poděkovat a těšíme se na vzájemnou spolupráci, která povede pozvednutí příbramského fotbalu.

 

Pozvánka na nejbližší zápasy:


10. 9. 2011 v 16.00 h Příbram – Veverské Knínice
18. 9. 2011 v 16.00 h Moravské Knínice – Příbram
25. 9. 2011 v 16.00 h Příbram – Veverská Bitýška B
1. 10. 2011 v 15.30 h Zbraslav B – Příbram

 

(JaVa)
 

ZÁŽITKY Z PRÁZDNIN
Letošní prázdniny jsem celé strávila se svým bratrancem Davídkem. Část léta jsme byli v Praze a část v Příbrami. V naší vesnici nás nejvíce potěšila vyčištěná nádrž, v které jsme mohli dovádět. Voda byla krásně čistá a osvěžující. Vždy tam byli i ostatní děti, se kterými jsme si mohli hrát. Toto léto sice dost pršelo, ale na konci prázdnin bylo nádherně.

(Adélka Michalová - žákyně ZŠ Příbram)
 

KULTURA
KIC Rosice zve srdečně všechny příznivce kultury na 24. září - 19 hod do KD Cristal na divadlení představení Caveman (obhajobu jeskynního muže). Jedná se o úžasnou one man show - hru Roba Beckera o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou. O rozdílech mezi nimi, o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví. Zájemci se mohou hlásit u p. Nenkovské na tel.: 603 849 736.
 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dovolujeme si tímto způsobem popřát všem červencovým a srpnovým oslavencům vše nejlepší k jejich životnímu jubileu.
Červenec: Brychta Otakar (50), Luňáková Marta
Srpen: Klobásová Světla, Oves Jindřich (60), Chatrný Dalibor (50), Filipínová Pavla, Rypková Stanislava, Procházková Eva, Chmelíčková Marie, Hradecký Jan (55), Sysová Anna
 

 

Nemohli jste si nepovšimnout změny vzhledu našeho periodika. A kdo za tím stojí? Nebudu vás dlouho napínat. Dovolte mi představit naši novu šéfredaktorku, designérku a sazbařku paní Lenku Jochovou. Děkuji jí za odvahu a doufám, že pro ni vytvoříme takové podmínky, aby nám vydržela co nejdéle .

(starosta)

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 23.10.2011, poslední změna 23.10.2011
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o