Domů > Zpravodaj > Ročník 2012 > Zpravodaj 01/2012 - únor

Zpravodaj 01/2012 - únor

ZPRAVODAJ číslo 1

únor 2012

Občasník Obecního úřadu v Příbrami na Moravě

www.pribramnamorave.cz

 

Vážení spoluobčané,
dovolte mi Vás v letošním roce pozdravit a dodatečně jménem zastupitelstva Vám všem popřát bezstarostný, šťastný a úspěšný rok 2012. Nyní tradičně mírně zhodnotím rok minulý. Z pohledu investic bylo profi nancováno 1,5 mil. V rámci dotací jsme nebyli natolik úspěšní, ale i v těchto „nelehkých“ dobách jsme získali téměř 400 tis. Mezi největší akce patřila oprava povrchu komunikace ulic „Na zámečku“ a „Na chudobincu“, oprava střechy OÚ a oprava hasičské nádrže. Co mne velice těší je aktivita místních spolků a sdružení. Jako tradiční „tahouny“ s potěšením pochválím fotbalisty, radost mě dělala i prospěšnost a akčnost hasičů a pozitivní byla i informace o nově vznikajícím sdružení rybářů. Za obec mohu přislíbit, že se vynasnažíme patřičně pomáhat a vytvářet podmínky pro veškerý spolkový život. Kulturní život mimo tradičně úspěšné akce jako např. obecní ples, dětský maškarní karneval, pálení čarodějnic, pouť, dětský den, zájezdy do divadel, hody, zábavy, rozsvěcování Vánočního stromečku, obohatily i akce netradiční jako např. odhalení pamětní desky Rajmunda Habřiny, představení hasičů a policistů a promítání starých fotografi í (další díl proběhne na sklonku zimy). Rád bych poděkoval dámám zajišťujícím kroužky - dramatický, taneční a korálkování. Obohacením pro místní děvčata jsou i různá cvičení. Velký dík patří také činorodému zastupitelstvu, paní ředitelce ZŠ a všem „jejím“ zaměstnancům, paní účetní, panu kronikáři, paní šéfredaktorce našeho plátku, paní knihovnici a všem aktivním občanům za jejich práci v roce minulém. Pro letošní rok plánujeme realizovat akce o fi nančním objemu bezmála 6 mil., o 3,5 mil. budeme žádat v dotacích. Jedná se o „Snížení energetické náročnosti OÚ“, „Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ“, „Realizace cvičebny v ZŠ“, „Dětské hřiště Na návsi“, „Dětské hřiště v zahradě MŠ“, „Rekonstrukce chodníku u ZŠ“, „Nákup věcných prostředků JSDH“. Uskutečníme výhradně akce s úspěšným získáním dotace. Z vlastních zdrojů již realizujeme (k 20. výročí otevření obecního sálu U zahrádkářů) rekonstrukci kuchyňky, dle fi nancí bychom rádi opravili i fasádu obecního kulturního domu, na jarní měsíce plánujeme obnovu alejí kolem obecních polních cest, necháme zpracovat Studii ozelenění návsi a pokusíme se i něco osadit. Čeká nás i rekonstrukce budovy kabin a přípravy na realizaci čističky odpadních vod včetně splaškové kanalizace. Opět plánujeme využití sil dělníků na veřejně prospěšné práce a veřejnou službu. V průběhu letošního roku budeme zadávat zpracování Územního plánu naší obce. Jedná se o velice důležitý dokument, který bude formovat i regulovat rozvoj naší obce řádově od roku 2015. Pokud máte nějaké vlastní požadavky nebo vize, bezodkladně je prosím předejte na OÚ. V letošním roce se pokusíme být úspěšní při realizaci společných zařízení po ukončených pozemkových úpravách. V současné době se chýlí k závěru projektová část a pokud dojde i k realizaci, bude kompletně rekonstruována cesta od křížku ve Skalkách k vodárně, od areálu bývalého JZD na Zakřany a cesta od hřiště nad místní částí „Ve vilách“. Mimo asfaltový povrch těchto cest by se provedli i prvky stabilizace krajiny proti erozím, jako zasakovací a přístupové pásy, které budou zatravněny a osázeny stromy a keři. Jedním z nepopulárních kroků letošního roku je navýšení poplatků za odpady ze 450 Kč na 500 Kč. K tomuto rozhodnutí nás vedla skutečnost doplácení 119 Kč/osobu/rok 2011, což činilo částku 73 745 Kč z rozpočtu obce. Druhým důvodem je zvýšení DPH o 4 %. Pro snížení nákladů na odpady, jsme vybrali levnější společnost, takže od 1. 3. 2012 nám odpady bude svážet KTS Ekologie. Upozorňuji, že svoz bude probíhat každou sudou středu, poprvé 7. 3. 2012. Děkuj i za pozornost a přeji vám krásný únorový den.

(starosta)

 

ZŠ A MŠ PŘÍBRAM NA MORAVĚ
Před pár dny začal nový rok a my jsme v půlce cesty toho našeho školního roku. Děti musely
zabrat hned od počátku, čekaly na ně pololetní práce ze všech hlavních předmětů a pak už tolik
očekávané vysvědčení. Poslední den před jarními prázdninami na naší škole proběhl zápis do prvních tříd. K zápisu přišlo šest předškoláků, samí kluci. Všichni byli moc šikovní, zvládli zadané úkoly na výbornou – znali básničky, říkanky, písničky, poznali i některá čísla, dokonce i geometrické tvary, dokázali i napsat jednoduchá písmenka a namalovat postavu. Těšíme se, až přijdou za námi do první třídy. Budeme se snažit, aby i jejich budoucí třída byla nová a krásná. Plánujeme z dotace „EU peníze školám“ zakoupit interaktivní tabuli, nové počítače i nové lavice s výškově nastavitelnými židlemi. Dále pak dvě počítačová centra do obou tříd, některé interaktivní učebnice do výuky českého jazyka, matematiky i přírodních věd. Škola by potřebovala možná mnohem potřebnější „věci“ – novou podlahu v mateřské škole, zavést teplou vodu na toalety v ZŠ, lino do tříd ..., avšak z této dotace to není možné. Celková částka poskytnutá škole činí 381 404 Kč a je přímo určená na zlepšení a zkvalitnění výuky v základní škole a na konkurenceschopnost českých škol. V první fázi na náš účet dorazilo 60 procent, zbylých 40 procent bychom měli dostat během listopadu 2013. Získání této dotace je podmíněno splněním mnoha úkolů, na kterých musíme my pedagogové celé dva roky průběžně pracovat. Celkem musíme vytvořit 190 výstupů - DUMů (digitální učební materiály), podle nich hodiny odučit, všechno řádně evidovat a průběžně posílat monitorovací zprávy. Tak doufejme, že se nám vše podaří a dokážeme tento projekt dotáhnout do zdárného konce.

Za ZŠ Dana Křížová, ředitelka

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Poděkování patří zejména dětem, které se aktivně zúčastnili Tříkrálové sbírky a ve skupinkách pomohli peníze vybrat. Poděkování však patří i všem lidem, kteří do Tříkrálové sbírky přispěli jakoukoliv částkou a vyjádřili tak pomoc a solidaritu lidem, kteří se dostali do sociálních či zdravotních potíží a nedokáží je vyřešit vlastními silami. Celostátně se Tříkrálovou sbírkou 2012 vybralo 74 545 071 Kč, v brněnské diecézi 17 455 623 Kč, v oblastní charitě Brno 1 577 234 Kč, v Příbrami na Moravě 17 039 Kč. Záměry oblastní charity Brno, jak využít výtěžek z tříkrálové sbírky směřují převážně do hospice sv. Josefa v Rajhradě, na denní centrum pro lidi bez domova a vybudování denních stacionářů pro seniory. Celkem bylo posledních letech vybráno:

2008 - 15 765
2009 - 15 305
2010 - 17 317
2011 - 18 488
2012 - 17 039
 

 

VÝZNAMNÍ OBČANÉ

Heller Josef, 2. 9. 1926-24. 3. 1995

Narodil se v obci Vilémovka na Volyňsku, kam jeho předky vyhnala bída v českých zemích v době Rakouska-Uherska a kde si levně zakoupili půdu. Po ukončení obecné školy zůstal pracovat v zemědělství svých rodičů. Když německé jednotky 22. června 1941 přepadly Sovětský svaz a v rámci okupace Ukrajiny nastolily velmi kruté otrocké podmínky, bylo mu necelých 15 roků. Když se osvobozovací boje počátkem roku 1944 přenesly do oblasti Volyně, začali se čeští obyvatelé hlásit do československé vojenské jednotky, která se pod vedením plukovníka Ludvíka Svobody podílela na osvobozovacích bojích. V době, kdy se 8. března 1944 přihlásil do československého vojska, mu bylo 17 roků a 6 měsíců. Po prezentaci v okresním městě Luck byl odeslán do výcvikového střediska 1. čs. samostatná brigády v Šepetovce, kde absolvoval jako nevoják základní výcvik a výcvik pátrače a byl přidělen k 1. dělostřeleckému pluku 1. baterie 1. brigády. Svůj bojový křest prodělal v bojích při dobývání polského města Krosno a při těžkých bojích v Karpatech. Konec roku 1944 prožil na nemocničním lůžku v polní nemocnici se zraněním, které utrpěl 14. října 1944 v boji na slovenském území. Na frontu se vrátil po uzdravení 8. ledna 1945 a zúčastnil se bojů u Přerova. Zde ho v osvobozeném Přerově zastihl konec války. Po demobilizaci se rozhodl stejně jako další volynští Češi zůstat v zemi svých předků. Usadil se na Rosicku v obci Příbram, kde získal zemědělskou půdu. Když v důsledku kolektivizace po roce 1948 připadla tato půda vzniklému jednotnému zemědělskému družstvu, odešel pracovat jako dělník u Státních lesů Rosice, kde pracoval až do odchodu do důchodu.

Prameny: Archiv ČSBS Brno–venkov

 

USNESENÍ
ze 17. zasedání zastupitelstva obce Příbram na Moravě konaného dne 14. 12. 2011:


17/1 ZO schvaluje upravený program zasedání ze dne 14. 12. 2011
17/2 ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 2/2011 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
17/3 ZO schvaluje vypracování žádosti o dotaci na ministerstvo pro místní rozvoj na udržovací práce ve školní cvičebně.
17/4 ZO schvaluje vypracování žádosti o poskytnutí dotace fi rmou Energy Benefi t Centre na projekt snížení energetické náročnosti objektu ZŠ a současně pověřuje starosty k podepsání Smlouvy mandátní č. 04-11-203
17/5 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z nadace ČEZ na rekonstrukci, případně žádosti o dotaci z MMR na opravu dětského hřiště na návsi
17/6 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Nadace ČEZ i z MMR na rekonstrukci dětského hřiště ve školce
17/7 ZO schvaluje opravu chodníku pod školou v úseku Skalky – Škola do 150 000 Kč
17/8 ZO schvaluje Strategický plán rozvoje obce na roky 2012–2020
17/9 ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na p. č. 753/2, 774/5, 774/3 zapsané na LV 10001 v k. ú. Příbram na Moravě na umístění kabelu NN na části obecních pozemků (býv. areál ZD)
17/10 ZO pověřuje starostu, aby v nutných případech provedl rozpočtové opatření v závěru roku s tím, že na následném zasedání zastupitelstva obce zastupitelstvo toto rozpočtové opatření schválí
17/11 ZO schvaluje směrnici pro odpisování dlouhodobého majetku č. 3/2011 – odpisový plán obce Příbram na Moravě
17/14 ZO schvaluje po změnách rozpočet obce Příbram na Moravě na rok 2012 příjmy ve výši
4 955 600 Kč, výdaje ve výši 4 955 600 Kč. Rozpočet se schvaluje na jednotlivé paragrafy.
17/15 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9 – navýšení příjmů o 453 700 Kč (dotace školy EU, dotace VPP, střecha dotace, EKOKOM, daně) a ve výdajích o 416 400 Kč (VPP, dotace škola,
střecha, hasiči, mzdy, služby) o 37 300 Kč bude sníženo fi nancování

ZO BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zprávu fi nančního výboru

2. Změnu stanov SVAK

 

z 18. zasedání zastupitelstva obce Příbram na Moravě konaného dne 11. 1. 2012:


18/1 ZO schvaluje upravený program zasedání ze dne 11. 1. 2012
18/2 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 10 – navýšení příjmů o 167 200 Kč (příjem z daní) a přesuny ve výdajích – výdaje 0 a o 167 200 Kč se snižuje fi nancování 18/3 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2012 – navýšení příjmů o 10 200 Kč (MR – Kahan, pol. 4112 a změna položky odpady) a ve výdajích o 10 200 Kč (MR Kahan, rezervy)
18/4 ZO schvaluje směrnici č. 7 o vysílání na pracovní cesty, cestovní náhrady
18/5 ZO schvaluje plán jednání zastupitelstva obce v roce 2012
18/6 ZO schvaluje revokaci usnesení číslo 9/8 z 11. 5. 2011 – prodej obecního pozemku par. č. 2167
18/7 ZO schvaluje příspěvek Gymnazijní společnosti o. s. Zastávka ve výši 2 000 Kč
18/8 ZO schvaluje podání žádosti o fi nanční podporu z rozpočtu OKH JMK na opravu chodníku před školou - v částce 200 000 Kč
18/9 ZO schvaluje úpravu kuchyňky v obecním sále do částky 50 000 Kč
ZO BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zprávu fi nančního výboru

(PaGr)

 

PRANOSTIKY

Pranostiky vycházejí z dlouhodobých pozorování meteorologických jevů. Samotné slovo pranostika
je odvozeno z latinského prognosis, což znamená předpověď. Nejznámější únorovou pranostiku
zná každý z nás. Únor bílý - pole sílí. Je to jen pár slov, ale říkají hodně. Pokud bude v únoru hodně
sněhu, pak bude půda z jara plná vláhy a je zaděláno na bohatou úrodu. Však posuďme co nám
říkají moudrá slova našich předků (číslo je den měsíce února):
2. Na Hromnice o hodinu více.
3. Na svatého Blažeje slunce ještě nehřeje.
4. Svatá Veronika seká ledy z rybníka.
5. Svatá Agáta bývá na sníh bohatá.
6. Na svatou Dorotu odmeť sníh od plotu.
9. Svatá Apolena bývá v mlze zahalena.
13. O svatém Řehoři mrazy přituhnou a vše moří.
14. Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna.
20. Na ostatky lužky - budou jabka, hrušky.
22. Je-li mráz o svatém Petru nastolení po čtyřicet dní mu konec není.
24. Na svatého Matěje lidské srdce okřeje, slunce pozře závěje, nad polem si skřivan zapěje

(PaGr)

 

Sdružení Rybáři Příbram

– připomíná rodičům, dětem a mládeži v Příbrami, že pokud mají zájem o rybářský kroužek při SRP, aby svůj zájem oznámili do konce února na mobil: 777 625 678, e-mail: rybaripribram@email.cz nebo osobně u pana Čeléniho. Upozorňujeme, že pokud nebudou v plánovaném kroužku minimálně tři děti, tento kroužek se z energetických důvodů nezahájí.

(SRP)


DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Ahoj děti!
Přijďte se pobavit v neděli 4. března ve 14 hod. do obecního sálu „U zahrádkářů“ na další dětský maškarní karneval. Každá maska má zaručenou výhru v tombole, bude pro vás připraveno drobné
občerstvení, spousta soutěží a odměn. Těšíme se na vás.

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dovolujeme si tímto způsobem popřát všem lednovým a únorovým oslavencům vše nejlepší k jejich životnímu jubileu.


Leden: Bezděk Pavel, Gregr Alexej, Matoušek Jaroslav, Kadlecová Marie, Michal Zdeněk, Slabá Anna
Únor: Františka Chmelíčková, Ludmila Bezděková

 

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 20.3.2012, poslední změna 20.4.2012
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o