Domů > Zpravodaj > Ročník 2012 > Zpravodaj 02/2012 - duben

Zpravodaj 02/2012 - duben

ZPRAVODAJ číslo 2


duben 2012

Občasník Obecního úřadu v Příbrami na Moravě
 


Všem krásné jarní ráno vážení občané.
Jedna z prvních pozitivních zpráv letošního jara byla informace o získání dotace 200 tis. z Odboru kanceláře hejtmana Jihomoravského kraje, určená na opravu chodníku kolem školy. Oprava již byla realizována za celkovou částku 310 tis. Nyní očekáváme vyhlášení dalšího dotačního titulu a pokud budeme úspěšní, opravíme do konce roku zbývající část až k Nevřivým. Protože „bláznů“ za volantem se objevuje na silnicích čím dál víc a neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, vážně se zamýšlím nad realizací chodníků od školy směrem na brodek. Prozatím vytváříme podmínky ke zbudování chodníku od pomníku padlým v II. svět. válce ke kapli. Dle stavu odkanalizování splaškových vod z naší obce tyto projekty sdružíme nebo provedeme samostatně.

V měsíci březnu provedla fi rma VHS Břeclav zdarma opravu polních cest k rybníku, které byly poškozeny vedením vodovodu Příbram n. M. – Litostrov a přívalovým deštěm na podzim loňského roku. Z investičních akcí bych zhodnotil jako obzvláště vydařenou rekonstrukci kuchyňky v obecním sále. Zde pan Čeléni dokázal „vykouzlit“ opravdu nemožné. Z kulturních akcí bych rád připomněl tradiční dětský maškarní karneval, kterého se zúčastnilo 58 masek a celková účast přesáhla číslo 120. Díky organizátorce paní zastupitelce Nenkovské a p. M. Patočkové měl i tento ročník nadstandardní úroveň. S vydařeným vystoupením zaujala taneční skupina Argaiv. Všechny děti si zasoutěžily, dosyta se vydováděly a byly odměněny pamlsky a drobnými dárečky. Další nezapomenutelnou akcí byl Maškarní ples pořádaný Sdružením Rybáři Příbram. Tato akce byla velice dobře připravena a hojně navštívena. Dále upozorňuji na nový vzhled webu, za který patří pochvala panu zastupiteli Čelénimu. Obec zakoupila JSDH Příbram nový vlek na požární stříkačku, takže se naši hasiči v součastné době aktivně podílejí na mobilnosti naší jednotky. Sokoli si vyhradili dostatek prostou ve zpravodaji, takže musím pochválit i je a za co už napíší sami. Jinak fotbalistům, rybářům i hasičům patří dík za jejich prospěšnost lidu vezdejšímu, jak za starost a opravy areálu hřiště, tak za úpravu okolí rybníka nebo vyčištění požární nádrže. Připomínám, že se blíží termín vytvoření nového územního plánu a že je vhodné zaujmout nějaké stanovisko. Prosím vás všechny, přehodnocujte co pálíte v kotlích a na otevřených ohništích. Mimo ničení životního prostředí si můžete velmi znepřátelit sousedy a jak víte sami, může to být krok nevratný. Je jaro a každý se snaží spálit to co vyhrabe. Už jsme několikrát podrobně popisovali, že se pálí čistě suchá dřevní hmota.

Od pátku 20. 4. 2012 16:00 h do pondělí 23. 4. 2012 10:00 h budou na obvyklém místě přistaveny kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad. Upozorňuji, že odpady budou odebírány pouze v době od 10:00 h do 17:00 h a pouze ve stavu, na kterém jsme se loni domluvili. Děkuji za pozornost a přeji pohodové první roční období tohoto roku.

(starosta)

 

PODĚKOVÁNÍ MGR. DANĚ KŘÍŽOVÉ
Poděkování patří Mgr. Daně Křížové, bývalé ředitelce naší školy. Za dobu svého působení dokázala i díky práci pedagogů i zaměstnanců školy pozvednout celkovou úroveň školy. Do nového zaměstnání mimo školství ji přeji mnoho úspěchů. Dne 19. 4. 2012 proběhne konkurz na místo ředitele školy a dne 20. 4. 2012 bude jmenována paní ředitelka nová. V „mezidobí“ zastává místo statutárního zástupce Martina Křivánková, které za její obětavost taktéž děkuji.
Z dotačního titulu byla druhá třída vybavena interaktivní tabulí, novými židlemi, lavicemi a dalším zařízením, takže se naši žáci stanou zase o trošku konkurence schopnější se svými vrstevníky z okolí.

(starosta)

 

VELIKONOCE
Velikonoce jsou nejvýznamnější křesťanský svátek, který je oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. K tomu podle křesťanské víry došlo třetího dne po jeho ukřižování. Kristovo ukřižování se událo kolem roku 30 či 33 v blízkosti významného židovského svátku Pesach, který je památkou vysvobození Izraelitů Mojžíšem z egyptského otroctví. V západní křesťanské tradici Velikonoce připadají na neděli po prvním jarním úplňku, tedy na měsíc březen či duben. Slovanský název svátku, Velikonoce, se vztahuje na „velkou noc“, v níž byl Kristus vzkříšen. Slavení Velikonoc se v církvi objevilo velmi brzy a již od počátku je významově provázáno s židovskou oslavou Pesachu, jejíž prvky dodnes v sobě nese. Ježíšovo projití smrtí a vzkříšení křesťané chápají jako naplnění starozákonního obrazu přejití Izraelitů Rudým mořem při východu z Egypta. Oslava Velikonoc tradičně trvá celých padesát dní (tzv. velikonoční doba), které vrcholí svátkem Seslání Ducha svatého (letnice). První týden Velikonoc se nazývá velikonoční oktáv. Lidové zvyklosti spojené s Velikonocemi se pochopitelně místně liší. Vzhledem k blízkosti křesťanských Velikonoc a jarní rovnodennosti mohou mít tyto tradice původ v pohanských oslavách příchodu jara.

 

VLIV VODNÍ EROZE NA CENU PŮDY

Cena zemědělské půdy se stanoví podle vyhlášky č. 3/2008 Sb. (o provedení některých ustanovení
zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku) na základě tzv. bonity půdy – bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ). V katastru Příbrami proběhl pedologický průzkum a stanovení BPEJ v roce 1977, následná aktualizace bonitace se uskutečnila v roce 1992. Porovnáním záznamů obou bonitací zjistíme, že během 15 let se půdní pokryv obce výrazně změnil. Na 37 % zemědělské půdy jsou patrné degradační jevy vyvolané vodní erozí. Zejména se jedná o snižování hloubky humózní ornice nebo její úplné odplavení a přiorávání podložního štěrku do ornice. Nejúrodnější vrstva půdního profi lu je na svazích smývána vodní erozí a obnažuje se podorničí, místy až geologický substrát. Z původních 93 ha hnědozemí (= nejúrodnější půdy v Příbrami) v roce 1992 zbývalo v katastru jen 62 ha. Negativní zvyšování obsahu skeletu (štěrku a kamení) v ornici kambizemí (hnědých půd) je patrné na 55 ha zemědělské půdy. Názorné je vyčíslení zhoršování kvality půdy pomocí její ceny. Pokud vynásobíme výměry jednotlivých BPEJ z roku 1977 a 1992 současnou cenou půdy podle zmíněné vyhlášky č. 3/2008 Sb., zjistíme negativní rozdíl. Cena zemědělské půdy podle bonitace r. 1992 je v součtu na celý katastr o více než 1 882 000 Kč nižší. V podílovém přepočtu se cena zemědělské půdy v Příbrami za zmíněných 15 let snížila průměrně o 4 900 Kč na každý hektar, tj. o 0,49 Kč na 1 m2. Zdůrazňuji, že se jedná o průměrné snížení ceny – na některých parcelách může být menší, na svazích je zřejmě lokálně vyšší. Vodní eroze není jediným příčinným faktorem dlouhodobé změny ceny půdy, ale její podíl je podstatný. Vzhledem k tomu, že od poslední aktualizace BPEJ uběhlo nyní dalších 20 let, lze předpokládat, že nový průzkum by odhalil další škodlivé změny a degradaci půd. Zákon na ochranu zemědělského půdního fondu č. 334/1992 Sb. stanoví, že hospodařit na zemědělském půdním fondu musí vlastníci nebo nájemci pozemků tak, aby neznečišťovali půdu a tím potravní řetězec a zdroje pitné vody škodlivými látkami, nepoškozovali okolní pozemky a příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy a chránili obdělávané pozemky podle schválených projektů pozemkových úprav. Bohužel, ne vždy a všude se pravidla šetrného hospodaření dodržují. Produkce a výnosy se dají udržet i na erozí poškozené půdě – zvyšováním dávek hnojiv, zaoráváním strží a rýh. Aby se ale zachovala bonita půdy a ceny vlastnických parcel, je nutné na ohrožených blocích aplikovat protierozní opatření. V katastru Příbrami byla protierozní opatření v některých lokalitách vyprojektována v rámci pozemkové úpravy. Ty se budou realizovat (nebo jsou částečně realizovány) na obecních parcelách zvlášť k tomu účelu vymezených. Na některé příbramské bloky orné půdy se vztahují protierozní opatření vyhlášená celostátně v rámci Programu rozvoje venkova. Jedná se převážně o agrotechnická opatření (např. vrstevnicové obdělávání půdy, setba do mulče, využití meziplodin, vyloučení širokořádkových plodin atp.), která realizuje uživatel půdy a může pak využít příslušnou státní podporu. Nicméně vodní eroze v příbramském katastru stále ničí půdu. Intenzivních projevů si může každý snadno všimnout: náplavy hlíny na cestě po bouřce, zanesené příkopy, vymleté rýhy nebo světlejší skvrny na polích. Je protierozní ochrana v Příbrami dostatečná? Dodržují se pravidla šetrného obhospodařování půdy? Jakou kvalitu půdy odkážeme našim potomkům? Půda je dlouhodobě podceňovanou složkou životního prostředí, přitom jde o neobnovitelný zdroj. V podmínkách ČR se průměrně 1 cm půdy vytvoří za 115 let.

(JK)

 

ZAČÁTEK JARNÍ SEZONY 2012
Po dlouhé a tuhé zimě opět začíná fotbalová sezona – jaro 2012. Do jarní sezony vstupujeme z pěkného osmého místo a proto nemůže být našim jediným cílem, než toto místo udržet a pokusit se v tabulce postoupit ještě o nějaké to místo výše. Zimní příprava probíhala poměrně v tradičním duchu, kdy jsme absolvovali páteční tréninky v hale v Rosicích a v sobotu byl kondiční výběh do okolních lesů. Abychom prověřili jak na tom jsme, sehráli jsme dva přátelské zápasy se Sokolem Rapotice B, což je účastník 3. třídy kraje Vysočina, tedy mužstvo, které hraje o třídu výš. Tento zápas jsme prohráli 0:1. Druhý přípravný zápas jsme sehráli se Sokolem Zbraslav B. S tímto soupeřem se nám dařilo mnohem lépe a vyhráli jsme 3:2, po brankách: 2x Lukáš Janda a Michal Volf. Velkým pozitivem zimní přestávky je také to, že se nám prakticky po dvou letech konečně povedlo dotáhnout do úspěšného konce přestup brankáře Jakuba Petruchy ze Sokola Vysoké Popovice. Tímto přestupem jsme již snad defi nitivně vyřešili post brankáře, se kterým jsme měli dlouhodobé problémy. A na co se těšit v jarní sezoně? Je toho opět hodně. Především jsou to mistrovská utkání, ale také řada již tradičních kulturních, či jiných akcí. Na všechny tyto akce jste srdečně zváni a pokud má někdo zájem, může se zapojit i do příprav těchto akcí.

30. dubna 2012 – Pálení čarodějnic - hrají Noví Kaskadéři. Tradiční Filipojakubská noc, má-li člověk blízko ke křesťanství a nebo Valpružina noc má-li člověk blíž k původním zvykům (pořádá TJ Sokol Příbram ve spolupráci s obcí)
5.–6. května 2012 – Tradiční velká Příbramská pouť

5. 5. 2012 Předpouťová zábava ve 20:00 h v obecním sále, hraje Project–rock a Jednouranou

6. 5. 2012 na návsi hraje dechovka Lesanka (pořádá TJ Sokol Příbram ve spolupráci s obcí)
Samozřejmě také proběhne i sběr železného šrotu.

Upozorňujeme, že opět budou probíhat tréninky žáků a budeme velmi rádi, pokud se jich zúčastní co největší počet dětí (nejen chlapci ale i děvčata), abychom mohli na podzim žáky přihlásit do soutěže. Tyto tréninky budou probíhat každý pátek od 17 h na hřišti. Bližší informace může podat pan Karel Drabík nebo pan Jiří Hájek. Pokud někoho zajímají fotky z podzimní sezony, jsou uveřejněny ve fotogalerii obecních stránek.

TJ Sokol Příbram na Moravě se těší na Vaši podporu na domácích i venkovních zápasech, dále pak také na Vaši účast na kulturních akcích. Doufáme, že budeme podávat dobré výkony, které Vám udělají radost a že naše akce Vám zpříjemní běžný život kulturním zážitkem. Nejbližší jarní mistrovská utkání:
neděle 8. 4. 2012 - 15.30 h – Zakřany B : Příbram
neděle 15. 4. 2012 - 16.00 h – Příbram : Vysoké Popovice
neděle 22. 4. 2012 - 16.00 h – Veverské Knínice : Příbram
neděle 29. 4. 2012 - 16.00 h – Příbram : Moravské Knínice
sobota 5. 5. 2012 - 16.30 h – Veverská Bitýška B : Příbram
neděle 13. 5. 2012 - 16.30 h – Příbram : Zbraslav B

(JaVa)

 

VÝZNAMNÍ OBČANÉ
Krška Josef, 18. 1. 1913-1974
Narodil se v Příbrami u Brna v rodině řídícího učitele obecné školy. Po ukončení základní obecné školy pokračoval ve studiu na gymnáziu a po maturitě na vysoké škole. V roce 1937 však vysokoškolská studia přerušil a nastoupil do armády k hraničářskému praporu. Bylo to v době, kdy se v pohraničí aktivovalo hnutí sudetoněmecké Henleinovy strany, usilující za pomoci Německa o odtržení republiky. V řadách československé armády zůstal i po odstoupení pohrničních území Německu. Když pak 15. března 1939 Německo obsadilo zbývající české území a československou armádu rozpustilo, rozhodl se odejít do zahraničí a zapojit se zde do boje proti hitlerovskému Německu a tak přispět k navrácení svobody své vlasti. 1. května 1939 přešel ilegálně polské hranice a v Krakově vstoupil do tvořící se československé vojenské jednotky. Její organizování a výcvik byl přerušen přepadením Polska Německem 1. září 1939. Před postupující německou armádou se příslušníci československého legionu pod vedením plukovníka Ludvíka Svobody stáhli na území sousední Sovětské Ukrajiny, která byla součástí Sovětského svazu. Po měsících strávených v sovětské integraci odjel Josef Krška s transportem přes Cařihrad a Bejrút do Francie, kde byl v Agde zařazen jako velitel čety v 9. rotě pěšího praporu tvořící československé zahraniční armády. Po napadení Francie nacistickým Německem se zúčastnil obraných bojů na Marně, Loiře a Seině. Když Francie kapitulovala, zachránil se na uhelné lodi, plující do Gibraltaru a zde se nalodil na jednu z 31 lodí konvoje plujícího do Liverpoolu. Také v československém zahraničním vojsku ve Velké Británii byl zařazen na velitelské místo u pěchoty a sloužil při ochraně jižního pobřeží proti možné invazi německých jednotek po moři. Krátce před koncem války absolvoval tankovou školu a byl zařazen k Čs. obrněné brigádě, s níž se zúčastnil obléhání francouzského přístavního města Dunkerquere. Po skončení války se vrátil domů, kde se shledal se svými rodiči, kteří prožili válku za dráty koncentračního tábora a dozvěděl se, že jeho bratranec byl okupanty popraven. I po válce zůstal Josef Krška v armádě a to i po únorových politických změnách v roce 1948 a dosáhl hodnosti plukovníka. Podílel se na budování československého vojenského školství. V roce 1970 byl ve svých 57 letech z armády propuštěn se zákazem nošení uniformy a vyznamenání.

Prameny: Vzpomínky na Josefa Kršku, národní osvobození 5/1994

 

POZVÁNKA NA DALŠÍ KULTURNÍ AKCI
Sdružení Rybáři Příbram Vás srdečně zve na Velikonoční zábavu, která se uskuteční 8. dubna 2012 ve 20:00 hodin v obecním sále U zahrádkářů – hraje příbramská rocková skupina Jednouranou

(SRP)

 

POZVÁNKA NA ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ DO VELKÉHO MEĎERU
S potěšením si Vás dovoluji pozvat na zájezd pořádaný obcí 9. června (odjezd cca v 6:00 h) do termálních lázní na Slovensko do Velkého Meděru (http://www.thermalcorvinus.sk). Jedná se o opravdu skvělý tip na celodenní a celorodinný úchvatný výlet pro všechny. Prioritně budou upřednostňovány děti (15-) s rodiči a senioři (60+), kteří jsou občany naší obce. Cena zájezdu je 500,-/osobu. V ceně je započítána doprava a vstupné vč. všech atrakcí. V ceně nejsou započítány další služby jako sauny, masáže atd. (viz. web). Předpokládám, že zastupitelstvo 11. 4. 2012 schválí návrh na příspěvek obce a pokud se tak stane, tak bude obec přispívat na dítě do 15-ti let 300,-, na rodiče tohoto dítěte a na seniory od věku 60 let 200,-, na ostatní občany Příbrami 100,-. Příklad – oba rodiče se dvěma dětmi do 15-ti let zaplatí 1 000,- a obec stejnou částkou přispěje. Upozorňuji, že v areálu se plátí Eury, ale je tam i směnárna. Mimo peněz si nezapomeňte vzít župan, osušku a nějaké „žabky“.

 

 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dovolujeme si tímto způsobem popřát všem březnovým a dubnovým oslavencům vše nejlepší k jejich životnímu jubileu.
Březen: Bochníček Oldřich, Pivodová Jana, Foral Jiří
Duben: Chatrná Jiřina, Sysová Jana, Škaroupka Dobroslav

 

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 20.4.2012, poslední změna 20.4.2012
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o