Domů > Obecní úřad > Povinné informace

 

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované údaje podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Rychlá navigace:

 

 

1. Oficiální název

Obec Příbram na Moravě

 

 

2. Důvod a způsob založení

Obec Příbram na Moravě (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Obec je veřejnoprávní korporace, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání také veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce rozhoduje zastupitelstvo obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

 

3. Organizační struktura

zastupitelstvo: 7 členů

 • starosta
 • zástupce starosty
 • výbor kontrolní
 • výbor finanční
 • účetní

4. Kontaktní spojení

Obec Příbram na Moravě

Příbram na Moravě 33

664 84 Zastávka u Brna

 

Tel/fax: 546 450 224

Oficiální e-mail:obec@pribramnamorave.cz

 

5. Případné platby můžete poukázat

Komerční banka Rosice

č.ú.: 11025641/0100

 

6. IČO

00282413

 

7. DIČ

Obec není plátcem DPH

 

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce

Přehled obecních rozpočtů

 

9. Žádosti o informace

Obec Příbram na Moravě zveřejňuje informace následujícími způsoby:

 

 • na úřední desce – u obecního úřadu
 • na internetové stránce: www.pribramnamorave.cz
 • informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách

 

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:

 

Ústně 

 • osobně na obecním úřadě v Příbrami na Moravě v úředních hodinách
 • telefonicky na tel. č.: 546 450 224

Písemně 

 • na adrese: Příbram na Moravě, Příbram na Moravě 33, 664 84 Zastávka u Brna
 • Elektronickou poštou na oficiálním e-mailu:obec@pribramnamorave.cz

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon: 

 

 • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

 Otázky a odpovědi

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně. Písemně na adresu: Obecní úřad Příbram na Moravě, Příbram na Moravě 33, 664 84 Zastávka u Brna.

Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou na emailovou adresu .

Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

 

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé: 

a) komu je určena

b) kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)

 

Písemná žádost  

a) musí být srozumitelná

b) musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována

c) nesmí být formulována příliš obecně

 

Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti

 

a) písemně

b) nahlédnutím do spisu

c) pořízením kopie

d) na paměťových médiích

 

Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).

Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, OÚ žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

 

 

11. Opravné prostředky

1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta.

2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím kanceláře obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením rady nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

3. Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

 

 

12. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Seznam životních situací a jejich řešení na stránkách města s rozšířenou pravomocí Rosice: http://www.rosice.cz/www/page.php?_=210

 

13. Nejdůležitější předpisy

Obecně závazné vyhlášky (odkaz na stránkách)

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech
 • zákon č. 576/1990 Sb., o prav. hospodaření s rozpočtovými prostředky
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákoník práce č. 65/1965 Sb.
 • organizační řády a interní předpisy

14. Sazebník úhrad za poskytování informací

Poplatky za poskytování informací jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou obce Příbram na Moravě .

Úhrady jsou vybírány na pokladně OÚ. Za správnost výběru Kč dle sazebníku odpovídá pokladní. Pokladní je povinna žadateli na jeho žádost potvrdit předpokládanou výši úhrady nákladů. V odůvodněných případech podmíní vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy. Výše zálohy nesmí překročit předpokládané vynaložené náklady. Úhrada nákladů je příjmem obce.

 

15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2011

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2010

 

 

16. Obecné informace o výsledcích kontrol

 

 

 

17. Seznam organizací

 • Obecní knihovna
 • Mateřská škola Příbram na Moravě
 • Základní škola Příbram na Moravě
 • Sokol – oddíl kopané
 • SDH Příbram na Moravě
 • Rybáři - Sdružení Rybáři Příbram
 • Myslivci

 

Jak se k nám dostanete?

Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011–2023 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti