Domů > Obecní úřad > Obecní vyhlášky > Obecně závazná vyhláška obce Příbram na Moravě č. 1/2007

Obecně závazná vyhláška obce Příbram na Moravě č. 1/2007

o místních poplatcích


Zastupitelstvo obce Příbram na Moravě se na svém zasedání dne 10.12.2003 usneslo vydat v souladu s § 10 a 84 odst. 2 písmeno i) zákona 128/2000 Sb., o obcích., ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Oddíl I.

Základní ustanovení

 

Článek 1 - Přehled místních poplatků

1) Obec Příbram na Moravě vybírá tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):

a) poplatek ze psů,

b) poplatek za užívání veřejného prostranství,

c) poplatek ze vstupného.

2) Výkon správy těchto poplatků provádí Obecní úřad v Příbrami na Moravě, (dále jen správce poplatků). Při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 337/92 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Oddíl II.

Poplatek ze psů

 

Článek 1 - Předmět poplatku

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

 

Článek 2 - Poplatník

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa, a která má na území Obce Příbram na Moravě trvalý pobyt nebo sídlo.

 

Článek 3 - Oznamovací povinnost

 1. Poplatník je povinen oznámit do 15 dnů ode dne nabytí psa do vlastnictví tuto skutečnost správci poplatku. Po dovršení stáří psa tři měsíců je poplatník povinen zaplatit poplatek dle čl. 7.
 2. Povinnost oznámit nabytí psa do vlastnictví má i občan, jehož pes je od poplatku podle zákona nebo podle této vyhlášky osvobozen a tuto skutečnost musí při oznámení správci poplatku prokázat.
 3. Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození do 15 dnů od jejího vzniku.
 4. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku stáří psa, počet psů v rodinném domě (bytě), příjmení a jméno poplatníka nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO, podnikatelské subjekty čísla účtů u peněžních ústavu, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jejich podnikatelské činnosti.

Článek 4 - Sazby poplatku 

 1. Základní sazba poplatku činí ročně za psa chovaného v rodinném domě 70 Kč.
 2. Za druhého a každého dalšího psa téhož vlastníka se zvyšuje základní sazba o 50 %. Při chovu dvou a více psů v jednom domě či bytě se za vlastníka považuje vždy jen jeden z majitelů nebo uživatelů domu nebo bytu.

 

Článek 5 - Osvobození a úlevy

 

 1. Poplatek se neplatí za psy užívané k ochraně nebo doprovodu osob nevidomých, bezmocných nebo držitelů průkazů ZTP a ZTP/P.
 2. Poplatník je povinen správci poplatku doložit písemně skutečnosti prokazující důvod osvobození společně s návrhem na osvobození.
 3. Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

 

Článek 6 - Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

 1. Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla (nabytí psa do vlastnictví, dovršení stáří psa 3 měsíců), a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené sazby, nejméně však 20 Kč.
 2. Zanikne-li poplatková povinnost musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku oznámit ve lhůtě stanovené v článku 3 bodu 3).

Článek 7 - Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný předem, nejpozději do 15.2. každého roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu kalendářního roku po 15.2. je poplatek splatný do 15. dne prvého měsíce, za který má být poplatek placen dle článku 6 bodu 1).

Oddíl III.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Článek 1 - Předmět poplatku

 1. Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství zvláštními způsoby, kterými se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl.
 2. K užívání pozemních komunikací je třeba zvláštní povolení silničního správního úřadu dle § 25 z.č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, které podléhá správnímu poplatku.
 3. Užívání veřejného prostranství pro účel umístění stavebních zařízení a skládek je možné pouze po předchozím písemném souhlasu Obecního úřadu v Příbrami na Moravě.
 4. Poplatek za užívání veřejného prostranství nenahrazuje nájemné za předmětný pozemek, které lze sjednat s vlastníkem pozemku nezávisle na poplatku.

Článek 2 - Veřejné prostranství

 

Za veřejná prostranství se považují náves, veřejná parkoviště, pozemní komunikace (silnice, místní komunikace, veřejné účelové komunikace), parky, veřejná zeleň, proluky, jakož i další prostory přístupné každému bez omezení a sloužící k obecnému užívání, a to bez ohledu na jejich vlastnictví.

 

Článek 3 - Poplatník

 1. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl.1 Oddílu III..
 2. Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.

Článek 4 - Oznamovací povinnost

 1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 10 dní před jeho započetím.
 2. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku rozsah a dobu užívání, příjmení a jméno poplatníka nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO, podnikatelské subjekty čísla účtů u peněžních ústavu, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jejich podnikatelské činnosti.

Článek 5 - Sazby poplatku

 

1) Sazby poplatku pro jednotlivé způsoby užívání činí:

a) Poplatek za umístění prodejního zařízení a zařízení k poskytování služeb

 • na tržišti 10 Kč/m2/den
 • prodejní zařízení (auto) 30 Kč/auto/den

b) Poplatek za umístění reklamního zařízení 50 Kč/m2/měsíc

c) Poplatek za umístění skládek

 • stavebního materiálu – s platným stavebním povolením 5 Kč/m2/měsíc
 • stavebního materiálu – bez platného stavebního povolení 10 Kč/m2/měsíc
 • suti, odpadků nebo neohlášená skládka 10 Kč/m2/den

d) Poplatek za vyhrazení trvalého parkovacího místa

 • pro osobní automobil 50 Kč/rok
 • pro nákladní automobil, autobus 100 Kč/rok

O zřízení trvalého parkovacího místa mimo stávající pozemní komunikace rozhoduje obecní zastupitelstvo a zřízení se povoluje pouze ve výjimečných případech (např. ze zdravotních důvodů, pro lékařskou službu, při vybudování nových parkovacích ploch na náklady občanů a pod.). Při zřízení vyhrazeného parkování na pozemních komunikacích se postupuje dle čl.1, bodu 2, tohoto oddílu.

 

e) Poplatek za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí 10 Kč/m2/den

f) Poplatek za použití veřejného prostranství pro kulturní a sportovní akce 5 Kč/m2/den

g) Poplatek za použití veřejného prostranství pro účely tvorby filmových a televizních děl 10 Kč/m2/den

2) Skládkou se rozumí přechodné umístění různého materiálu, nikoliv trvalé umístění odpadu dle zákona o odpadech.

 

3) Dnem se rozumí jeden kalendářní den bez ohledu na to, kterou a jak velkou část dne poplatník k činnosti využije.

 

4) Metrem se rozumí každý, i započatý metr.

 

5) V případě stanovení poplatku měsíční sazbou, vybere správce poplatek za každý, byť jen započatý měsíc užívání.

 

6) V případě stanovení poplatku roční sazbou a dojde-li ke vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního roku, vybere správce poplatek v poměrné výši.

 

Článek 6 - Osvobození

Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:

a) akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného nebo akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,

b) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby invalidní,

c) skládky do 5 dnů od jejich založení,

d) zvláštní užívání a akce, financované z rozpočtu Obce Příbram na Moravě, neziskovými organizacemi jím zřízenými nebo sdružením obcí, jichž je Příbram na Moravě členem

e) zvláštní užívání z důvodu odstranění havárií inženýrských sítí po dobu nepřesahující 10 dnů.

f) užívání veřejného prostranství, které je ve vlastnictví Obce Příbram na Moravě, způsobem uvedeným v čl.5, bodu 1, písm. a) a f) za předpokladu, že byl předem dohodnut a zaplacen nájem za předmětný pozemek.

Článek 7 - Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v článku 1 až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu.

 

Článek 8 - Splatnost poplatku

 

Poplatek je splatný:

a) nejpozději v den, kdy bylo s užíváním započato

b) u skládek do 5 dnů od započetí užívání,

 

Oddíl IV.

Poplatek ze vstupného

Článek 1 - Předmět poplatku

 

Předmětem poplatku je vstupné na kulturní, sportovní, prodejní akce a akce obdobného charakteru. Za vstupné dle této vyhlášky se považuje finanční částka, kterou platí účastník za to, že se může akce zúčastnit, bez ohledu na název požadované finanční částky.

 

Článek 2 - Poplatník

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.

 

Článek 3 - Oznamovací povinnost

 1. Poplatník je povinen nejpozději 5 dnů před konáním akce oznámit správci poplatku její pořádání a vstupenky označené cenou, datem, hodinou konání akce a jménem pořadatele předložit ke kontrole a označení.
 2. Poplatník je povinen sdělit správci poplatku příjmení a jméno poplatníka nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO, podnikatelské subjekty čísla účtů u peněžních ústavu, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jejich podnikatelské činnosti.
 3. Do 5 dnů po skončení akce je poplatník povinen podat správci poplatku přiznání k poplatku. Neprodané vstupenky předloží správci poplatku ke kontrole.

Článek 4 - Sazby poplatku

 1. Sazba poplatku činí 100 Kč za jednu konanou akci.
 2. Na požádání poplatníka může být u pravidelně se opakujících akcí stanoven poplatek paušální měsíční na základě dohody, ustanovení týkající se předkládání a označování vstupenek se v tomto případě nepoužijí.

Článek 5 - Osvobození

Od poplatku jsou osvobozeny:

a) akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,

b) akce, pořádané neziskovými organizacemi, jejichž zřizovatelem je Obec Příbram na Moravě.

 

Článek 6 - Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 10 dnů ode dne pořádání akce.

 

 

Oddíl V.

Poplatky za poskytování informací

Článek 1 - Předmět poplatku

 

Předmětem poplatku je nosič, který slouží k předání informací, a popřípadě další zpoplatněné služby, které jsou spojené s vyhledáním nebo předáním informace.

 

Článek 2 - Poplatník

Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která požaduje předání informace.

 

Článek 3 - Sazby poplatku

Kopírování na kopírovacích strojích

A4 jednostranné 2,00 Kč

A4 oboustranné 3,00 Kč

A3 jednostranné 3,00 Kč

A3 oboustranné 4,00 Kč

 

Tisk na tiskárnách PC

A4 černobíle 3,00 Kč

A4 barevně 10,00 Kč

 

Kopírování na datové nosiče

disketa 3,5" 20,00 Kč

CD 50,00 Kč

 

 

Hlášení v rozhlase obecního úřadu: 50 Kč za jedno vyhlášení

Práce na počítači ASPI (výstup): 3 Kč (1 min)

Internet (výstup): 0,5 Kč (1 min)

Telekomunikační poplatky dle platných tarifů

Poštovné a jiné poplatky dle platných tarifů

Nahlížení do vnitřních dokumentů bezplatné

 

 

Oddíl VI.

Ustanovení společná a závěrečná

Článek 1

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50 %. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
 2. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 37 a § 37a z.č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2

 1. Touto vyhláškou se ruší Vyhláška Obce Příbram na Moravě č. 4/03 o místních poplatcích ze dne 26.12.2003.
 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

 

 

Jiří Hradecky, starosta obce 

Martin Uhlíř, zástupce starosty


Článek byl publikován 31.12.2006, poslední změna 16.4.2009
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o