Domů > Obecní úřad > Obecní vyhlášky > Obecně závazná vyhláška obce Příbram na Moravě č. 2/2007

Obecně závazná vyhláška obce Příbram na Moravě č. 2/2007

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/2001 o místním poplatku


Kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.1/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

Zastupitelstvo obce Příbram na Moravě se na svém zasedání dne 16.5.2007 usneslo vydat na základě ustanovení §14 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, a v souladu s § 10 a 84 odst. 2 písmeno i) zákona 128/2000 Sb., o obcích., ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku

 

 

Článek 1

Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se mění a doplňuje takto:

 

1. Článek číslo 10 odst. 4 zní:

 

Sazby poplatku:

Poplatek činí ročně pro:

 

A) fyzickou osobu, která má v obci pobyt 370 Kč

 

Poplatek je tvořen:

a) částkou stanovenou ve smyslu ustanovení § 10b odst. 3 písm. a) zákona o místním poplatku ve výši 20 Kč

b) částkou stanovenou ve smyslu ustanovení § 10b odst. 3 písm. b) zákona o místním poplatku ve výši 350 Kč

B) fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, nacházející se na území obce, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba 370 Kč

Poplatek je tvořen:

a) částkou stanovenou ve smyslu ustanovení § 10b odst. 3 písm. a) zákona o místním poplatku ve výši 20,00,- Kč

b) částkou stanovenou ve smyslu ustanovení § 10b odst. 3 písm. b) zákona o místním poplatku ve výši 350,00,- Kč

 

 

2. Článek číslo 10 odst. 5 zní:

Rozúčtování nákladů obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na fyzickou osobu a rok je stanovena takto:

 

Částka b) je stanovena podle skutečných nákladů obce roku 2006 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

 

Skutečné náklady činily:

234 317 Kč a byly rozúčtovány takto:

počet osob: 574

33 417 Kč hradila obec

200 900 Kč : 574 = 350 Kč na jednu osobu

 

3. Článek číslo 10 se doplňuje o odstavec číslo 6 a zní:

 

V případě změny místa trvalého pobytu, úmrtí nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu roku, uhradí poplatník poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce.

Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

 

4. Ve článku číslo 12 se ruší odstavec číslo 4.

 

HRADECKÝ Jiří, starosta


Článek byl publikován 20.6.2007, poslední změna 13.1.2009
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o