Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > Usnesení z 39. zasedání OZ, dne 12.10.2005

Usnesení z 39. zasedání OZ, dne 12.10.2005

USNESENÍ z 39. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PŘÍBRAM NA MORAVĚ KONANÉHO DNE 12.10.2005


USNESENÍ 

z 39. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

PŘÍBRAM NA MORAVĚ 

KONANÉHO DNE 12.10.2005

 

Zastupitelstvo se v počtu 7 zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto :

 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE :

 

 

39/1 Navýšení rozpočtu školy o částku 1 760,- Kč na mzdové prostředky a částku 2 000,- Kč na vzdělávání.

39/2 Rozpočtové opatření č. 4 – navýšení rozpočtu o 28 700,- Kč na příjmové i výdajové straně.

 

39/3 Pověřit starostu zpracováním plánu a rozpočtu opravy obecních komunikací na rok 2006, dle kterého se bude sestavovat rozsah příslušného paragrafu rozpočtu včetně projednání s dodavatelem.

 

39/4 Iniciativu Svazku vodovodu v záležitosti využití úpravny vody pro zdroj vody v k.ú Litostrov. Podmínkou pro podporu této iniciativy je vyjádření MZe k možné zápůjčce, pronájmu či prodeji tohoto zařízení tak, aby nebyly v rozporu s podmínkami dotačního titulu poskytnutého na realizaci I. etapy vodovodu, přičemž OZ preferuje prodej nebo pronájem. O tom, zda se bude v konečné fázi jednat o prodej, pronájem či vypůjčku, rozhodne obecní zastupitelstvo

 

 

OZ bere na vědomí :

  • zprávu kontrolního výboru
  • zprávu o přezkoumání hospodaření obce s tím, že popsané nedostatky a chyby budou odstraněny do konce roku 2005, odpovídá ing. Uhlíř, R. Blažková
  • zprávu místostarosty o stavu budování dětského hřiště u školy
  • zprávu starosty o postupu prací na vodovodu
  • zakoupení 3 ks plastových nádob na posypový materiál

………………………………….. ……………………………….

 

starosta místostarosta


Článek byl publikován 12.1.2006
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o