Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 9. zasedání OZ ze dne 16.5.2007, usnesení

9. zasedání OZ ze dne 16.5.2007, usnesení

USNESENÍ

Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 16.5.2007

 

Zastupitelstvo se v počtu 8 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:

 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

 

1/9

Za členy návrhové komise Jindřicha Ovse a Josefa Patočky č. 1

2/9

Za ověřovatele zápisu Roberta Čeléniho a Andreu Nenkovskou

3/9

Rostislava Trtilka místostarostou obce, jeho měsíční odměna bude činit výši dosavadní odměny bývalého místostarosty.

4/9

Rozpočtové opatření č. 2 – navýšení příjmů o 8 800 Kč a navýšení výdajů o 110 800 Kč, z toho částka 102 000 Kč bude použita z financování.

5/9

Výsledek auditu za rok 2006 s výhradou, nedostatky budou odstraněny do konce května.

6/9

Odkup pozemků p. Kadaňky p. č. 1298 o výměře 202 m2 ve výši 40 Kč/m2 + náklady a p. Krchňákové a Mlénské z p. č. 505, 790, 282, 1094 – 9 378 m2 za celkovou částku 58 220 Kč + náklady.

7/9

Vrácení 13 812 Kč Davidu Pelikánovi,. Dále p. Němcovi pozemek č. 636/7 za 70 543 Kč.

8/9

Smlouvu o výpůjčce souboru věcí movitých na úpravně vody, dále smlouvu o budoucí smlouvě kupní, která nabude platnosti v červenci 2013.

9/9

Dodatek smlouvy k dobudování části komunikace ulice ke hřišti.

10/9

Výrobu zábradlí před budovou školy firmou Nekuža, ve výši cca 70 000 Kč.

11/9

Dodatek smlouvy o doplnění hnízda obecního rozhlasu ve výši 23 645 Kč.

12/9

Zadání zpracování projektu a kalkulace pro přestavbu OÚ.

13/9

Zadání údržby a oprav obecních komunikací a odvoz materiálu firmou Smutný do výše 100 000,- Kč

14/9

Dopracování obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

15/9

Dodatek k nájemní smlouvě č. 1/2004 od 07/2007.

16/9

Nákup počítače na obecní úřad do výše 25 000 Kč a nákup 2 laviček do výše 10 000 Kč.

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ:

- složení kontrolního výboru a zprávu finančního výboru.

 

8 přítomných zastupitelů pro, 0 proti, 0 se zdržel.


Článek byl publikován 20.6.2007
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o