Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 23. zasedání OZ ze dne 6.8.2008, usnesení

23. zasedání OZ ze dne 6.8.2008, usnesení

USNESENÍ

Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 6.8.2008

 

Zastupitelstvo se v počtu 5 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:

 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE :

23/1

Návrhovou komisi ve složení Regina Blažková a Rostislav Trtilek

23/2

Za ověřovatele zápisu Josefa Patočku z č. 20 a Josefa Patočku z č.1, za zapisovatele Jitku Trávníčkovou

23/3

ZO nesouhlasí se založením KTS ekologie (KAHAN technické služby) spol. s.r.o. na svoz a likvidaci odpadů

23/4

ZO nesouhlasí se změnou stanov MR KAHAN – není v nich promítnut náš požadavek na možnost neúčastnit se v podnikatelských aktivitách mikroregionu

23/5

ZO vydává formou opatřením obecné povahy č. 1/2008 změnu č. I UPO Příbram na Moravě

23/6

ZO schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví obce na LV10001, parc. č. 1614 o výměře 11 786 m2 (stále vedený v SPI v k. ú. Příbram na Moravě, fyzicky už ale leží v k. ú. Zbraslav) a parc. č. 2445 o výměře 2 418 m2 (v k. ú. Příbram n. /M.) za pozemek ve vlastnictví p. Ondrejkové Anny, Březina 329, Zbraslav na LV 332 parc. č. 2523 o výměře 14 910 m2 (v k. ú. Příbram na Moravě). Finanční rozdíl hodnoty směněných pozemků v hodnotě cca 8 tisíc uhradí obec pí. Ondrejkové. Obec zajistí a uhradí notářský zápis směny i vklad do katastru nemovitostí.

23/7

ZO schvaluje na základě žádosti manželů Hájkových (č.j.170/08) s prodejem části pozemku ve vlastnictví obce na LV 10001 parc. č. 2839 o výměře 5 m2 za cenu 12 Kč/m2. Celková cena za pozemek je 60 Kč.

23/8

ZO schvaluje směrnici č. 1/2008 pro provádění zákona o střetu zájmů

23/9

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3 – navýšení příjmů o 498 300,- Kč, výdaje 279 900 Kč a o 218 400 Kč bude sníženo financování

 

ZO bere na vědomí přesunutí bodu usnesení 22/6 na další řádné zasedání

 

………………………………….. ….…………………………..

starosta místostarosta


Článek byl publikován 28.12.2008
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o