Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 40. zasedání OZ ze dne 20.1.2010, usnesení

40. zasedání OZ ze dne 20.1.2010, usnesení

USNESENÍ

ze 40. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 20.1.2010

 

Zastupitelstvo se v počtu 7 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:

 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE :

40/1

Za členy návrhové komise Andreu Nenkovskou a Rostislava Trtilka

40/2

Za ověřovatele zápisu Reginu Blažkovou a Josefa Patočky č. 20, za zapisovatele Jitku Trávníčkovou

40/3

Směrnici o vysílání na pracovní cestu a pracovní náhrady, vypracovanou dle platné vyhlášky č. 462 ze dne 16.12.2009 a účinnou od 1.1.2010

40/4

Rozpočtové opatření č. 7 – přesun § a položek ve výdajích (přestupky, služby, opravy, dohody o prov. práce), navýšení příjmové a výdajové strany je 0.

40/5

Schvaluje inventarizaci majetku a závazků obce k 31.12.2009

40/6 Věc. břemeno za úplatu ve prospěch obce na p.č. 2965 zapsané na LV 100001 v k.ú. Příbram na Moravě na umístění kabelové smyčky NN na části obecního pozemku (p. Kříž).

40/7

Souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě kupní, jejímž předmětem bude závazek uzavřít budoucí kupní smlouvu, jejímž předmětem bude převod vlastnictví k plynárenskému zařízení. Jedná se

o plynofikaci 3RD, parc. č. 2499, 2545/1, 2544, 2543 (vět.A)

40/8

Souhlasí s vydáním záměru na odprodej obecního pozemku parc. č. 32 o výměře 116 m2

40/9

Souhlasí se zahájením jednání o vyklizení pálenice a s přípravou této místnosti pro jiné využití

40/10

Souhlasí s odstoupením od plánované stavby vodovodní přípojky u hospody

40/11

Souhlasí s příspěvkem MR Kahan 5 620,-Kč

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

  • zprávu z jednání finančního výboru

7 přítomných zastupitelů pro, 0 proti, 0 se zdržel.


Článek byl publikován 22.6.2010, poslední změna 22.6.2010
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o