Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 44. zasedání OZ ze dne 21.4.2010, usnesení

44. zasedání OZ ze dne 21.4.2010, usnesení

USNESENÍ

ze 44. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 21.4.2010

 

Zastupitelstvo se v počtu 9 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:

 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE :

44/1

Za členy návrhové komise Jaroslavu Bartoškovou a Andreu Nenkovskou

44/2

Za ověřovatele zápisu Reginu Blažkovou a Roberta Čeléniho za zapisovatele Jitku Trávníčkovou

44/3

Zápis do kroniky za rok 2009, tak jak byl přednesen kronikářem obce Mgr. Ladislavem Vaverkou

44/4

Rozpočtové opatření č.1 - přesun § a položek ve výdajích (navýšení V.O., Energoregion, oprava rozhlasu, snížení položky plyn), navýšení příjmové a výdajové strany je 0.

44/5

Ukončení nájemní smlouvy na nebytové prostory v budově č. p. 33 s nájemcem pí. Janou Smutnou a to ke 30.4.2010

44/6

Prominutí poměrné části ročního nájmu za pronájem nebytových prostor nájemci pí. Janě Smutné za období od 1.1.2010 do 30.4.2010 - z důvodu neprovozování činnosti v roce 2010

44/7

Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor využívaných jako kadeřnictví

44/8

Smlouvu o dílo na výstavbu vodovodu 4RD v hodnotě 396 000,- Kč

44/9

Navýšení nájemného na 5 000,- Kč ročně MRS MO Rosice za pronájem rybníku Kuchyňka

44/10

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za úplatu 700,- Kč ve prospěch obce – jednoduchý patkový sloup a zemní metalický kabel pro vedení komunikačního vedení na pozemku p. č. 2465 obecní (Kořínek č.p. 271 p. č. 2464/2)

44/12

Výměnu roztříštěného ve vchodových dveřích do budovy školy výměnou za bezpečnostní. Cena díla je 3 592,- Kč

44/13

Zveřejnění záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví obce p.č. 695

o výměře 360 m2 a p.č. 694/2 o 18m2

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

  • zprávu z jednání finančního výboru

9 přítomných zastupitelů pro, 0 proti, 0 se zdržel.


Článek byl publikován 22.6.2010
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o