Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 47. zasedání OZ ze dne 2.8.2010, usnesení

47. zasedání OZ ze dne 2.8.2010, usnesení

USNESENÍ

ze 47. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 2.8.2010

 

Zastupitelstvo se v počtu 8 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:

 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE :

47/1

Za členy návrhové komise Andreu Nenkovskou a Rostislava Trtilka

47/2

Za ověřovatele zápisu Reginu Blažkovou a Marii Kubíčkovou za zapisovatele Jitku Trávníčkovou

47/3

Kupní smlouvu 3RD na odprodej plynu v částce 17 000,- Kč.

47/4

Zveřejnění záměru na odprodej plynu 4RD

47/5

Dokončení vodovodního řadu 3RD

47/6

Rozpočtové opatření č. 4 – navýšení v příjmech o 18 900,- Kč (dividenda, navýšení nájmu rybníka, snížení plyn 3 RD) a ve výdajích o 18 900,- Kč. (oprava rozhlasu, energie hasiči, pohoštění Kahan, hudba hody, stavební dozor 3 a 4 RD)

47/7

Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu ve prospěch obce na p.č. 425/6 a 425/7 zapsaném na LV 100001 v k.ú. Příbram na Moravě na umístění přípojky NN na části obecního pozemku (p. Eliášová)

47/8

Udělení licence firmě Adosa a.s. na provozování veřejné linkové dopravy

47/9

Směrnici č. 1 k vedení účetnictví obce, Směrnici č. 3 Dlouhodobý majetek a jeho evidence a Směrnici č. 10 Podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

  • zprávu z jednání finančního výboru

 

8 přítomných zastupitelů pro, 0 proti, 0 se zdržel.


Článek byl publikován 23.11.2010
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o