Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 48. zasedání OZ ze dne 15.9.2010, usnesení

48. zasedání OZ ze dne 15.9.2010, usnesení

USNESENÍ

ze 48. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 15.9.2010

 

Zastupitelstvo se v počtu 8 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:

 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE :

48/1

Za členy návrhové komise Andreu Nenkovskou a Rostislava Trtilka

48/2

Za ověřovatele zápisu Reginu Blažkovou a Marii Kubíčkovou za zapisovatele Jitku Trávníčkovou

48/3

Odprodej plynárenského zařízení 4RD ,,STL plynovod – větev ,,B“

48/4

Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu za úplatu pro obec 2 000,- Kč k pozemku parc. č. 255/1 a 282/5 zapsaném na LV 100001 v k.ú. Příbram na Moravě na umístění nového nadzemního vedení NN a podpěrného bodu pro E.ON Distribuce, a. s. ( akce PharmDr.Sedláková)

48/5

Souhlasí s rozšířením kapacity vodovodů Ivančice – Rosice

48/6

Použití rezervního fondu ZŠ a MŠ na zakoupení myčky do školní kuchyně ve výši 12 000,- Kč.

48/7

Navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ o 52 000,- Kč z důvodu navýšení kapacity MŠ a na dokrytí mzdových nákladů

48/8

Odprodej obecního pozemku p. č. 80 o výměře 83 m2 zapsaném na LV 10001 v k.ú. Příbram na Moravě paní Ivetě Králové za částku 10 000,- Kč přičemž náklady spojené s odprodejem pozemku bude hradit kupující.

48/9

Finanční dar předsedkyni finančního výboru paní Regině Blažkové 5 000,- Kč

48/10

Pověření starosty, aby v nutných případech provedl rozpočtové opatření v období do ustanovení nového zastupitelstva s tím, že na následném zasedání zastupitelstva obce zastupitelstvo toto rozpočtové opatření schválí.

48/11

Rozpočtové opatření č. 5 – navýšení v příjmech o 70 100,- Kč (věc. břemena, vyúčt. energií, poplatky, prodej pozemků) a ve výdajích o 139 700,- Kč. (oprava rozhlasu, , V.O., odměny, volby, služby, přestupky, telefony, dary občánci, občerstvení hody, dohody o prov. práce..) částka 69 600,- Kč bude dokryta financováním

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

  • zprávu z jednání finančního výboru
  • zprávu z jednání kontrolního výboru

8 přítomných zastupitelů pro, 0 proti, 0 se zdržel.


Článek byl publikován 23.11.2010, poslední změna 23.11.2010
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o