Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 6. zasedání OZ ze dne 9.3.2011, usnesení

6. zasedání OZ ze dne 9.3.2011, usnesení

USNESENÍ

ze 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 9. 3. 2011

Zastupitelstvo se v počtu 9 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:

 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

 

1/6 ZO schvaluje upravený program zasedání ze dne 9. 3. 2011

2/6 ZO schvaluje uspořádání oslav odhalení pamětní desky příbramského rodáka Rajmunda Habřiny

3/6 ZO schvaluje financování oslav odhalení pamětní desky příbramského rodáka Rajmunda Habřiny

4/6 ZO schvaluje příspěvek obce na provoz škole ve výši 500 000,- Kč

5/6 ZO schvaluje Hospodářský výsledek PO ZŠ Příbram na Moravě za rok 2010. (částku 8 958,81 Kč - rozdělit na tvorbu rezervního fondu v částce 6 985,81 Kč a fondu odměn v částce 2 000,- Kč). 6/6 ZO schvaluje Rozpočtový výhled pro roky 2012, 2013 a 2014

7/6 ZO schvaluje záměr na opravu komunikace ,,na Zámečku“ a ,,Na Chudobinci“

8/6 ZO schvaluje záměr na opravu střechy na budově obecního úřadu

9/6 ZO schvaluje uzavření Smlouvy mandátní č. 04-11-15 se společností Energy Benefit Centre a. s.

10/6 ZO schvaluje opravu elektroinstalace včetně revize elektroinstalace v budově kabin TJ SOKOL

11/6 ZO schvaluje vytvoření geometrických plánů, které vytýčí části pozemků parc. č. 255/1 a 282/5

12/6 ZO schvaluje zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku parc. č. 156 o výměře 65m2

13/6 ZO schvaluje využití obecního bytu v budově ZŠ k potřebám školy, tj. tělocvična a archív

14/6 ZO schvaluje rozpočet obce příjmy ve výši 4 934 100 Kč, výdaje ve výši 4 934 100 Kč. Rozpočet se schvaluje na jednotlivé paragrafy

15/6 ZO schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu za úplatu 500,- Kč pro obec na p.č. 255/1 zapsaném na LV 100001 v k.ú. Příbram na Moravě, na umístění přípojky NN – nové kabelové vedení na obecním pozemku (pí. Sedláková resp. rodina Vaníčkova).

16/6 ZO schvaluje zřízení výborů – Mládeže a kultury s předsedkyní paní Nenkovskou a Výbor ochrany vod a zpráva webových stránek s předsedou panem Čelénim, odměna předsedům bude poskytována od 1. 4. 2011

 

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ:

 

1. Zprávu finančního výboru

2. Převedení částky 1 500 000,- Kč na spořící účet

3. Zaměstnání osob na VPP a ve Veřejné službě

4. Informaci starosty o krizovém řízení v Rosicích

5. Zprávu o bezpečnostní situaci v obci za rok 2010, zpracovanou PČR Rosice.

 

Zasedání řídil:

Starosta - Rostislav Trtilek

 

Zapsala:

Jitka Trávníčková

 

Ověřovatelé zápisu:

Andrea Nenkovská

Robert Čeléni


Článek byl publikován 3.7.2011, poslední změna 26.7.2011
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o