Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 10. zasedání OZ ze dne 20.7.2011-mimořádné, usnesení

10. zasedání OZ ze dne 20.7.2011-mimořádné, usnesení

USNESENÍ

z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 20.7.2011

 

Zastupitelstvo se v počtu 8 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:

 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

 

1/10 ZO schvaluje upravený program zasedání ze dne 20.7.2011

2/10 ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci Programu rozvoje venkova JMK na akci Oprava místní komunikace ve výši 150 000,- Kč

3/10 ZO schvaluje Dodatek č.1 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK

4/10 ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům parc. č. 2922 a 2824, distribuční soustava „Příbram na Moravě, kabel NN, Záhumenice“

5/10 ZO schvaluje rozšíření sítě NN na připojení stavebníků ve Skalkách

6/10 ZO schvaluje na pozici Dělník pracovní čety a řidič pana Josefa Brůže ml.

7/10 ZO schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku parc. č. 2922 zapsaném na LV 100001 v k.ú. Příbram na Moravě, na umístění přípojky NN – nové kabelové vedení na obecním pozemku (pro stavebníka Ing. Kacetl).

8/10 ZO pověřuje starostu, aby v období od 21. 7. do 13. 9 2011, provedl v nutných případech rozpočtové opatření. Na následném zasedání zastupitelstva obce zastupitelstvo toto rozpočtové opatření schválí

9/10 ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku 10 000,- Kč farnímu úřadu na opravu schodů při vstupu do kaple

10/10 ZO schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku k umístění uchazečů o zaměstnání pro 2 pracovní místa

11/10 ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 4 – navýšení příjmů o 3 000,- a výdajů o 3 000,- Kč

 

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ:

 

- Zprávu finančního výboru

- Provoz LSPP v Ivančicích

 

Zasedání řídil:

Starosta - Rostislav Trtilek

 

Zapsala:

Jitka Trávníčková

 

Ověřovatelé zápisu:

Andrea Nenkovská

Ladislav Hvězda

 


Článek byl publikován 26.7.2011, poslední změna 26.9.2011
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o