Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 3. zasedání OZ ze dne 24. 12. 2010 - usnesení

3. zasedání OZ ze dne 24. 12. 2010 - usnesení

USNESENÍ

 

z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

 

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

 

KONANÉHO DNE 8. 12. 2010

 

Zastupitelstvo se v počtu 9 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:

 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE :

 

1/3 Za členy návrhové komise Andreu Nenkovskou a Ladislava Hvězdy

 

2/3 Za ověřovatele zápisu Jana Kadaňky a Roberta Čeléniho, za zapisovatele Jitku Trávníčkovou

 

3/3 Obecně závaznou vyhlášku 1/2010 - o místním poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu

 

4/3 Obecně závaznou vyhlášku 2/2010 – o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, poplatku ze psu a poplatku ze vstupného

 

5/3 Rozpočtové provizorium na rok 2011: příjmy ve výši 3 963 000,- Kč a výdaje ve výši 3 963 000,- Kč

 

6/3 Pověřuje starostu, aby v nutných případech provedl rozpočtové opatření v závěru roku s tím, že na následném zasedání zastupitelstva obce zastupitelstvo toto rozpočtové opatření schválí

 

7/3 Rozpočtové opatření č. 8 – navýšení příjmu o 42 800,- Kč (služby, EKO-KOM, DPH, příjem plyn 4RD) a ve výdajích pouze přesun mezi položkami a paragrafy (opravy, materiál, majetek, pojištění, telefony, PHM) o 42 800,- Kč bude sníženo financování

 

8/3 Složení inventarizační komise pro inventarizaci majetku obce Příbram na Moravě

 

9/3 Smlouvu na separaci odpadu s firmou AVE

 

10/3 Mimořádný příspěvek škole na hračky a didaktické hry pro děti v částce 5 000,- Kč

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

 

1. zprávu z jednání finančního výboru

 

9 přítomných zastupitelů pro, 0 proti, 0 se zdržel.

 

Zasedání řídil:                                                         Zapisovatel:

Starosta - Rostislav Trtilek                                   Jitka Trávníčková

 

Člen návrhové komise:                                        Ověřovatelé zápisu:

Andrea Nenkovská                                                 Marie Kubíčková

Ladislav Hvězda                                                      Robert Čeléni

 

 

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 21.11.2011
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o