Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 17. zasedání OZ ze dne 14.12.2011 - usnesení

17. zasedání OZ ze dne 14.12.2011 - usnesení

USNESENÍ

ze 17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 14.12.2011


Zastupitelstvo se v počtu 9 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:

 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
17/1 ZO schvaluje upravený program zasedání ze dne 14.12.2011

 

17/2 ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 2/2011 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

17/3 ZO schvaluje vypracování žádosti o dotaci na ministerstvo pro místní rozvoj na udržovací práce ve školní cvičebně.

 

17/4 ZO schvaluje vypracování žádosti o poskytnutí dotace firmou Energy Benefit Centre na projekt snížení energetické náročnosti objektu ZŠ a součastně pověřuje starosty k podepsání Smlouvy mandátní č. 04-11-203

 

17/5 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z nadace ČEZ na rekonstrukci, případně žádosti o dotaci z MMR na opravu dětského hřiště na návsi

 

17/6 ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Nadace ČEZ i z MMR na rekonstrukci dětského hřiště ve školce

 

17/7 ZO schvaluje opravu chodníku pod školou v úseku Skalky – Škola do 150 000,- Kč

 

17/8 ZO schvaluje Strategický plán rozvoje obce na roky 2012 – 2020

 

17/9 ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na p.č. 753/2, 774/5, 774/3 zapsané na LV 10001 v k.ú. Příbram na Moravě na umístění kabelu NN na části obecních pozemků (býv. areál ZD)

 

17/10 ZO pověřuje starostu, aby v nutných případech provedl rozpočtové opatření v závěru roku s tím, že na následném zasedání zastupitelstva obce zastupitelstvo toto rozpočtové opatření schválí

 

17/11 ZO schvaluje směrnici pro odpisování dlouhodobého majetku č. 3/2011 - odpisový plán obce Příbram na Moravě


17/14 ZO schvaluje po změnách rozpočet obce Příbram na Moravě na rok 2012 příjmy ve výši 4 955 600 Kč, výdaje ve výši 4 955 600 Kč. Rozpočet se schvaluje na jednotlivé paragrafy.

 

17/15 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9 – navýšení příjmů o 453 700,- Kč (dotace školy EU, dotace VPP, střecha dotace, EKOKOM, daně) a ve výdajích o 416 400,- Kč (VPP, dotace škola, střecha, hasiči, mzdy, služby) o 37 300,- Kč bude sníženo financování

 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ:
1. Zprávu finančního výboru
2. Změnu stanov SVAKZasedání řídil:
Starosta - Rostislav Trtilek

 

Zapisovatel:
Jitka Trávníčková

 

Ověřovatelé zápisu:
Andrea Nenkovská
Jan Kadaňka
 

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 15.3.2012
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o