Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 28. zasedání ZO ze dne 10.10.2012

28. zasedání ZO ze dne 10.10.2012

USNESENÍ

Z 28. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 10.10.2012

 

Zastupitelstvo se v počtu 6 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:

 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

28/1 ZO schvaluje upravený program jednání
28/2 ZO schvaluje příspěvek 15 000,- Kč na projekt technické školky, který bude poskytnut v roce 2013
28/3 ZO souhlasí s tím, že ZŠ a MŠ Příbram n. M. bude ve školním roce 2012/2013 fungovat pod limitem jednoho žáka
28/4 ZO souhlasí, s mimořádným příspěvkem PO ZŠ a MŠ Příbram na Moravě v částce 7 532,- Kč na pomůcky, které budou motivovat děti k poznávání světa a odlišných kultur
28/5 ZO neschvaluje na pozici – dělník pracovní čety a řidič pana Františka Krále ani Pana Pavla Janíka
28/6 ZO schvaluje odprodej pozemku parc. č. 500 o výměře 55m2 za 8 250,- Kč paní Neuwirtové
28/7 ZO schvaluje odprodej pozemku parc. č. 2/2 o výměře 8m2 za 1 200,- Kč Jednotě Moravský Krumlov
28/8 ZO schvaluje odprodej pozemku parc. č. 410 o výměře 19 m2 za 3 200,- Kč manželům Grůzovým
28/9 ZO schvaluje příspěvek Sdružení Rybáři Příbram ve výši 15 000,- Kč.
28/10 ZO schvaluje po dokončení projektu ,,Polní cesty a protierozní opatření v k.ú. Příbram na Moravě“ převzetí stavebních objektů v k.ú. Příbram na Moravě do svého majetku a jejich údržbu a správu po dobu minimálně pěti let a v případě realizace stavby obec Příbram na Moravě polní cesty a interakční prvky převezme a bude se o ně starat trvale
28/11 ZO souhlasí s s podáním žádosti o dotaci na SZIF v rámci dotace na techniku a pověřuje starostu k podpisu smlouvy s Bc. Janou Švédovou
28/12 ZO schvaluje opravu zápisu č. 23 ze dne 9.5.2012 v tomto znění: ZO schvaluje prodej pozemků parc. č. 780/4 o výměře 77m2, 779/28 o výměře 316m2 a 779/52 o výměře 61m2 za celkovou cenu 15 000,- Kč MUDr. Blance Ondrouškové
28/13 ZO schvaluje opravu zápisu č. 24 ze dne 28.5.2012 v tomto znění: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6 - navýšení výdajů o 82 400,- Kč (odsávání hospoda, přísp. na žáky Zastávka, materiál dohody o prov. práce, oprava sekačky) a o 82 400,- Kč se zvyšuje financování.
28/14 ZO schvaluje Odpisový plán na interaktivní tabuli PO ZŠ Příbram na Moravě v hodnotě 6 216,- Kč na rok 2012
28/15 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 11 – navýšení příjmů o 23 000,- Kč dotace na volby a o 23.000,- Kč se snižuje financování
28/16 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 12 – příjmů o 7 600,- Kč (Kolbaba - beseda) a výdajů o 7 600,- Kč (dohody o prov. práce, mim. přísp. škola, úpravy bytu č.33, příspěvek rybáři, VPP, přesuny mezi položkami a paragrafy, sníženy rezervy)

 

   

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ:

- ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru

 

Zasedání řídil:

Starosta - Rostislav Trtilek

 

Zapisovatel:

Jitka Trávníčková

 

Ověřovatelé zápisu:

Marie Kubíčková

Robert Čeléni

 

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 7.11.2012, poslední změna 1.11.2013
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o