Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 30. zasedání ZO ze dne 19.12.2012

30. zasedání ZO ze dne 19.12.2012

USNESENÍ

Z 30. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 19.12.2012

 

Zastupitelstvo se v počtu 8 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

30/1 ZO schvaluje upravený program jednání
30/2 ZO schvaluje nájemní smlouvu se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací č. 74/12 o nájmu části pozemku parc. č. 2094 o výměře 80 m2
30/3 ZO souhlasí s vypracováním projektové dokumentace křížení cesty C9 s drahou ČD Ing. Rackem v hodnotě 15 000,- Kč bez DPH
30/4 ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z JMK na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2012 ve výši 1 440,- Kč
30/5 ZO schvaluje mimořádný příspěvek PO ZŠ a MŠ Příbram n. M. na nákup hraček 15 000,- Kč
30/6 ZO schvaluje částku 40 000,- na opravu osvětlení ZŠ a MŠ Příbram n. M.
30/7 ZO schvaluje smlouvu na svoz odpadů s firmou AVE na roky 2013 a 2014
30/8

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 2/2012 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

30/9 ZO schvaluje pronájem nebytových prostor kabin fotbalového hřiště č. e. 25, bez přízemí pravé patrové budovy, včetně pozemků parc. č. 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732 TJ Sokol Příbram
30/10 ZO pověřuje starosty k podpisu smlouvy s TJ Sokol
30/11 ZO schvaluje pronájmem nebytových prostor v přízemí pravé patrové budovy kabin fotbalového hřiště č. e. 25 panu Jaroslavu Blažkovi
30/12 ZO pověřuje starosty k podpisu smlouvy s panem Jaroslavem Blažkem
30/13 ZO souhlasí se smlouvou o zajištění udržitelnosti projektu č. CZ.1.06/2.1.00/06.06610
30/14 ZO schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na p.č. 753/2, 774/5, 774/3 zapsané na LV 10001 v k.ú. Příbram na Moravě na umístění kabelu NN na části obecních pozemků (býv. areál ZD)
30/115 ZO schvaluje plán inventur pro inventarizaci k 31.12.2012
30/16 ZO pověřuje starostu, aby v nutných případech provedl rozpočtové opatření v závěru roku s tím, že na následném zasedání zastupitelstva obce zastupitelstvo toto rozpočtové opatření schválí
30/17 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 14 – navýšení příjmů o 258 400,- Kč (dotace VPP, hasiči, volby, daně) a výdaje 0,- Kč (pouze přesuny v položkách a paragrafech) a o 258 400,- Kč se snižuje financování
30/18 ZO schvaluje rozpočet na rok 2013, po změnách příjmy ve výši 4 561 700,- Kč, výdaje ve výši 6 254 000,- Kč, financování – použití přebytku minulých let 1 692 300,- Kč. Rozpočet se schvaluje na jednotlivé paragrafy.
30/19 ZO souhlasí se zveřejněním záměru na odprodej pozemku parc.č. 515/1 o výměře 128 m2
30/20 ZO nesouhlasí s odprodejem pozemku parc.č. 3067 o výměře 2858 m2
30/21 ZO souhlasí s prominutím nájemného za sál místním organizacím při konání veřejných akcí

 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ:

ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru

Zasedání řídil:
Starosta - Rostislav Trtilek

 

Zapisovatel:
Jitka Trávníčková

 

Ověřovatelé zápisu:
Josef Patočka č.1
Jan Kadaňka 

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 1.11.2013, poslední změna 1.11.2013
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o