Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 34. zasedání ZO ze dne 10.4.2013

34. zasedání ZO ze dne 10.4.2013

 

USNESENÍ

Z 34. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 10.4.2013


Zastupitelstvo se v počtu 9 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:


ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

 

34/1  ZO schvaluje navržený program jednání
34/2 ZO schvaluje zápis do kroniky za rok 2012 tak, jak byl přednesen kronikářem obce Mgr. Ladislavem Vaverkou
34/3 ZO schvaluje podání žádosti na udělení výjimky v počtu žáků do předškolního vzdělávání v mateřské školce na 28 žáků na školní roky 2013/2014, 2014/2015 a 2015/2016
34/4 ZO schvaluje účetní závěrku PO ZŠ a MŠ Příbram na Moravě sestavenou k 31.12.2012
34/5 ZO souhlasí se zápisem stavby vodního díla – hráze do katastru nemovitostí na pozemku parc.č. 3072 dle geometrického plánu č. 503 – 22/2013 v k.ú. Příbram na Moravě a prohlášením, že hráz není v našem majetku
34/6 ZO schvaluje Smlouvu č. ZN-01413004611/001o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu za úplatu 1 000,- Kč pro obec, na pozemku p.č. 2410 zapsaném na LV 10001 v k.ú. Příbram na Moravě na umístění zemní kabelové přípojky NN, příp. skříň a 1x betonový sloup (Schaumann)
34/7 ZO schvaluje financování vstupenek a dopravy do divadla do výše 7 000,- Kč
34/8 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4 - navýšení příjmů o 12 100,- (příjem za prodej popelnic, přísp. odpad) a navýšení výdajů o 12 100,- Kč (popelnice, cvičebna, projekt. dokum., rosič, divadlo děti)
34/9 ZO pověřuje starosty k podání žádosti na Úřad práce o vytvoření 2 pracovních míst v rámci Veřejně prospěšných prací

 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ:

ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru
ZO bere na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci v obci Příbram na Moravě

 

 

 

Zasedání řídil:
Starosta - Rostislav Trtilek

 

Zapisovatel:
Jitka Trávníčková

 

Ověřovatelé zápisu:
Marie Kubíčková
Ladislav Hvězda

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 1.11.2013
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o