Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 40. zasedání ZO ze dne 20.11.2013

40. zasedání ZO ze dne 20.11.2013

USNESENÍ

Z 40. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 20.11.2013

 

Zastupitelstvo se v počtu 8 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

40/1

ZO schvaluje navržený program jednání

 

40/2

ZO schvaluje dodatek č. 1 Zřizovací listiny PO ZŠ Příbram na Moravě.

 

40/3 ZO schvaluje žádost o povolení výjimky ze stanoveného počtu žáků v základní škole z 24 žáků na 23 žáků
40/4 ZO schvaluje žádost o povolení výjimky ze stanoveného počtu dětí v mateřské škole z 25 dětí na 28 dětí
40/5 ZO schvaluje Nařízení obce Příbram na Moravě č.1/2013, kterým se vydává Tržní řád a stanoví zákaz podomního prodeje
40/6

ZO schvaluje Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů s panem Kráčmarem

40/7 ZO schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu ,,Revitalizace trati Okříšky – Zastávka a Brna na pozemku parc. č. 2116
40/8 ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí daru MAS Brána Brněnska o.s. 13 500,- Kč na projekt ,,Technické školky“
40/9 ZO schvaluje Smlouvu o bezúročné půjčce MAS Brána Brněnska o.s. na částku 119 000,- Kč na projekt ,,Technické školky“
40/10  ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. BI-1030010596/001-FIRA – „Příbram n. M., přípojka NN p. Matoušek“ na p.č. 2839 za úplatu 1 000,- Kč
40/11 ZO schvaluje Smlouvu č. 12113663 o poskytnutí podpory ze Státního fondu ŽP v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci ,,Snížení energetické náročnosti objektu Základní a mateřské školy v obci Příbram na Moravě“. Obec obdrží částku 55 516,- Kč
40/12 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 15 navýšení příjmů o 18 900,- Kč (dotace na VPP), výdajů o 1 300,- Kč (dotace VPP) a o 17 600,- Kč se snižuje financování
40/13 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 16 - navýšení příjmů o 578 800,- Kč (daně, prodej pozemků), bez navýšení výdajů - pouze přesuny v paragrafech a položkách a o 578 800,- Kč se snižuje financování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ:

- ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru

Zasedání řídil:
Starosta - Rostislav Trtilek

 

Zapisovatel:
Jitka Trávníčková

 

Ověřovatelé zápisu:
Ladislav Hvězda
Robert Čeléni
 

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 16.12.2013
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o