Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 42. zasedání ZO ze dne 15.1.2014

42. zasedání ZO ze dne 15.1.2014

USNESENÍ

ZE 42. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 15.1.2014

 


Zastupitelstvo se v počtu 8 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9 usneslo takto:

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

42/1 ZO schvaluje navržený program jednání
42/2 ZO schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu - dodatek č. 1 ,,Revitalizace trati Okříšky – Zastávka a Brna na pozemcích parc. č. 2080,2093 a 2175
42/3 ZO schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. ZN – 014990017391/001 za úplatu 1 000,- Kč pro obec na p.č. 2465 zapsané na LV 10001 v k.ú. Příbram na Moravě na umístění přípojky NN (pan Kořínek)
42/4 ZO souhlasí s navýšením příspěvku TJ SOKOL ve výši 50 000,- Kč na zakoupení sekačky na trávu
42/5 ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 19 – navýšení příjmů o 1 264 500,- Kč (příjem z daní) a přesuny ve výdajích – výdaje 0 a o 1 264 500,- Kč se snižuje financování.

 

 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ:

- zprávu finančního výboru


Zasedání řídil:
Starosta - Rostislav Trtilek

Zapisovatel:
Jitka Trávníčková

Ověřovatelé zápisu:

Josef Patočka č.1
Josef Patočka č.20
 

 

Příloha ke stažení typu pdf příloha ke stažení


Článek byl publikován 23.9.2014
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o