Domů > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > 42. zasedání OZ ze dne 20.1.2006, zápis

42. zasedání OZ ze dne 20.1.2006, zápis

Zápis ze 42. zasedání

zastupitelstva obce Příbram na Moravě

dne 20.1.2006 v 18.00 hod. ve společenském sále OÚ.

 

Přítomni: dle prezenční listiny – 9 členů zastupitelstva z celkového počtu 9

 

Program:

1. Volba členů návrhové komise

2. Volba ověřovatelů a zapisovatele

3. Ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva

4. Prodej pozemků

5. ODPADY

6. Rozpočtové opatření č. 7/2005

7. OSKAR - VODAFONE

8. RALLYE NEW BALANCE

9. Nákup zahradní techniky

10. Různé

12. Návrh usnesení, usnesení

 

1. Za členy návrhové komise byli navrženi ing. Martin Uhlíř a Regina Blažková.

9 přítomných zastupitelů souhlasí

 

2. Za ověřovatele byli navrženi Josef Patočka a Jan Patočka, za zapisovatele

Regina Blažková.

9 přítomných zastupitelů souhlasí.

 

3. K ověřenému zápisu ze 41. zasedání OZ nebyly připomínky.

 

4. Zastupitelstvo obce jednalo ohledně žádosti manželů Grůzových o odprodej pozemku za jejich domem, který vždy užívali, vlastnický vztah nebyl upraven.

starosta: zadal vyhotovení znaleckého posudku, potom bude prodej pozemku vyvěšen na úřední desce.

 

5. ODPADY - v roce 2005 se vybralo na poplatcích za odpady 190 tis. Kč, likvidace komunálního odpadu přišla obec na 200,6 tis. Kč. Poplatek 2005 činil 330 Kč na trvale bydlící osobu a rekreační objekt. Pro rok 2006 byla navržena částka 350 Kč, s tím, že bude posílen jednorázový svoz - jednorázové kontejnery na objemné odpady. Splatnost poplatku za odpad je do 31.3.2006.

8 přítomných zastupitelů pro, 1 proti, 0 se zdržel.

 

6. Zastupitelé obce byli seznámeni s Rozpočtovým opatřením č. 7/2005 – navýšení rozpočtu na příjmové straně (daně) i výdajové straně (zimní údržba obecních cest, navýšení prostředků na telefon a internet, služby OÚ) o Kč 114 600 Kč. Rozpočtové opatření bylo schváleno starostou obce mimořádným pověřením zastupitelstva obce.

 

7. Starosta informoval zastupitelstvo obce o jednání dne 20.1.2006 s ředitelem brněnské pobočky OSKAR – VODAFONE ohledně umístění stožáru pro příjem signálu na katastru obce Příbram. Stožár bude umístěn z větší části na soukromém pozemku, ale i na pozemku obce. Obec získá jednorázově 100.000 Kč.

 

Procházka F. – zda by na stožár nemohl být umístěn zesilovač na tel. signál

starosta – do toho nemůže obec zasahovat

 

8. RALLYE

Organizátoři RALLYE NEW BALANCE žádají zastupitelstvo obce o souhlas s projížděním závodních automobilů a rychlostní zkouškou ve dnech 13.10. a 14.10.2006. Přínos pro obec : kromě diváckého zážitku pro obyvatele bude v souvislosti s RALLYE provedena SÚS oprava státních komunikací (která byla naplánována až v roce 2013).

8 přítomných zastupitelů pro, 1 zastupitel proti, O se zdržel.

 

9. Od 1.1.2006 se stal František Brázda zaměstnancem OÚ pro údržbu obce, bohužel obci chybí potřebná technika. Starosta předložil kalkulaci na nejdůležitější nástroje na údržbu, kalkulace činí cca 13O tis. Kč, firma Mountfield nabízí 2O% slevy, náklady na zakoupení techniky potřebné k údržbě obce by činily cca 110 tis. Kč.

9 přítomných zastupitelů souhlasí, O proti, O se zdržel.

 

10. RŮZNÉ

F. Procházka – opakovaně se dotazoval, kolik vody odebrala z vodovodu Svazku Příbram za rok 2005.

Starosta: zjistí do příštího zasedání

 

Starosta

- příprava opravy obecní komunikace ve Skalkách – je zažádáno o dotaci, kalkulace opravy činí 300–400 tis. Kč.

- ve výstavbě VODOVODU se bude v roce 2005 pokračovat bez dotace, kolem Hájkových k hospodě, na druhou stranu kolem Korotvičkových až k Lachoutovým.

Obecní kronikář L. Vaverka žádá oslovené zastupitele, aby mu dodali potřebné informace do kroniky a to ve lhůtě 1 měsíce.

 

12. NÁVRH USNESENÍ

ze 42. zasedání ZO dne 2O.1.2006

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Za ověřovatele zápisu Josefa Patočku a Jana Patočku

2. Poplatek za likvidaci odpadů pro rok 2006 v částce 350,- Kč na trvale bydlící osobu a rekreační chalupu, splatnost poplatku do 31.3.2006.

3. Aby se ve dnech 13.10. a 14.10.2006 konala v obci Příbram na Moravě rychlostní zkouška RALLYE NEW BALANCE a souhlasí s tím, aby obcí v tomto termínu projížděly závodní automobily.

4. Zakoupení potřebné techniky k údržbě zeleně a pořádku na obci do výše 110 tis. Kč.

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

- informace starosty o poskytnutí jednorázového příspěvku pro obec od firmy OSKAR-VODAFONE ve výši 100.000,- Kč

- rozpočtové opatření č. 7/2005, schválené ke konci roku starostou obce ve výši 114.600,- Kč na příjmové i výdajové straně.

Usnesení bylo schváleno 8 přítomnými členy zastupitelstva, 1 se zdržel, O proti.

 

Ukončení zasedání: 20.25 hod.

Zapsala:

Za správnost zápisu :

Josef Patočka ………………………….

Jan Patočka …………………………...

 


USNESENÍ

ze 42. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

PŘÍBRAM NA MORAVĚ

KONANÉHO DNE 20.1.2006

Zastupitelstvo se v počtu 9 přítomných zastupitelů z celkového počtu 9

usneslo takto :

 

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

42/1 Za ověřovatele zápisu Josefa Patočku a Jana Patočku

42/2 Poplatek za likvidaci odpadů pro rok 2006 v částce 350,- Kč na trvale bydlící osobu a rekreační chalupu, splatnost poplatku do 31.3.2006.

42/3 Aby se ve dnech 13.10. a 14.10.2006 konala v obci Příbram na Moravě rychlostní zkouška RALLYE NEW BALANCE a souhlasí s tím, aby obcí v tomto termínu projížděly závodní automobily.

42/4 Zakoupení potřebné techniky k údržbě zeleně a pořádku na obci do výše 110 tis. Kč.

 

ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ:

- informace starosty o poskytnutí jednorázového příspěvku pro obec od firmy OSKAR-VODAFONE ve výši 100.000 Kč

- rozpočtové opatření č. 7/2005, schválené ke konci roku starostou obce ve výši 114.600 Kč na příjmové i výdajové straně.

8 přítomných zastupitelů pro, O proti, 1 se zdržel.

 

………………………………….. ….…………………………….

starosta místostarosta


Článek byl publikován 26.2.2006
Příbram na Moravě 33, 664 84
Tel.: 546 450 224
Email:
© 2011 Příbram na Moravě
Všechna práva vyhrazena
BitWave Consulting s.r.o